Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hành chính Nhà Nước

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Sang
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm QĐ QLHCNN
Quyết định QLHCNN: Là QĐ của CQHCNN có thẩm quyền hoặc người có thẩm
quyền được trao trong CQHCNN nhằm giải quyết các vấn đề thuộc nội dung hoạt động
QLHCNN của CQHCNN.
Nhóm QĐ thuộc Hành pháp: QĐ QLHCNN
Nhóm QĐ thuộc QLNN: Lập pháp (Quốc hội, HĐND), Tư pháp (TA, VKS)
2. Đặc trưng của QĐ QLHCNN
- Tính ý chí và tính quyền lực của QĐQLHC: chủ thể ra quyết định (cơ quan, người có
thẩm quyền) nhân danh Nhà nước, đại diện quyền lực nhà nước. Buộc đối tượng quản lý
phải thi hành.
- Tính pháp lý của QĐQLHCNN: hệ quả của QĐ có thể làm thay đổi cơ chế điều chỉnh PL
(pháp luật) (cơ chế QLNN): đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ, đình chỉ hiệu lực của quy phạm pháp
luật hành chính trước đó.
- Tính Dưới luật: ban hành trên cơ sở luật, thực hiện luật, văn bản của CQNN cấp trên;
- Tính chấp hành và điều hành;
- Tính đơn phương và tính bắt buộc thực hiện ngay.
Tóm lại: QĐQLHCNN là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực nhà nước của các CQNN
có thẩm quyền, người có thẩm quyền, được ban hành trên cơ sở và để thực thi luật theo
thủ tục do PL quy định, nhằm đặt ra chủ trương, chính sách, nhiệm vụ có tính định hướng
trong QLNN, hoặc đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ QPPL hiện hành, làm thay đổi hiệu lực của
chúng; hoặc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể, để
thực hiện nhiệm vụ và chức năng QLNN
2. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
a. Yêu cầu về nội dung và hình thức của QĐHC
- QĐ được ban hành đúng thẩm quyền;
- QĐ được ban hành phù hợp với nội dung và mục đích của PL;
- QĐ được ban hành phải phù hợp với lợi ích NN và CD;
- QĐ ban hành theo hình thức do luật định - phù hợp cả về hình thức pháp lý (tên
quyết định và thể thức) và hình thức thể hiện (văn bản hay văn nói)
Tóm lại: Các QĐHC cần cụ thể, phân chia theo từng vấn đề, theo chủ thể ban hành,
theo đối tượng thực hiện. Cần tính tới hiệu quả chính trị, kinh tế - xã hội, tới mục tiêu
trước mắt và lâu dài, gắn mục tiêu với điều kiện thực hiện, bảo đảm tính khả thi của
QĐ.
b. Yêu cầu về thủ tục xây dựng và ban hành QĐHC
1

- Phân định rõ thẩm quyền pháp lý của từng cơ quan (hoặc người có thẩm quyền)
trong soạn thảo, góp ý kiến, trình, phê chuẩn, giám sát, ban hành…
- Phân định rõ thẩm quyền chuyên môn, bảo đảm cơ quan dự thảo phải nắm vững
chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm.
- Bảo đảm tính kịp thời của QĐHC, vì hành chính là hoạt động hàng ngày, xử lý
nhanh nhạy mọi yêu cầu của quản lý và của xã hội.
- Thủ tục phải phù hợp v...
I. QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm QĐ QLHCNN
Quyết định QLHCNN: Là của CQHCNN có thẩm quyền hoặc người thẩm
quyền được trao trong CQHCNN nhằm giải quyết các vấn đề thuộc nội dung hoạt động
QLHCNN của CQHCNN.
Nhóm QĐ thuộc Hành pháp: QĐ QLHCNN
Nhóm QĐ thuộc QLNN: Lập pháp (Quốc hội, HĐND), Tư pháp (TA, VKS)
2. Đặc trưng của QĐ QLHCNN
- Tính ý chí và tính quyền lực của QLHC: chủ thể ra quyết định (cơ quan, người có
thẩm quyền) nhân danh Nhà ớc, đại diện quyền lực nhà nước. Buộc đối tượng quản
phải thi hành.
- Tính pháp lý của QĐQLHCNN: hệ quả của QĐ có thể làm thay đổi cơ chế điều chỉnh PL
(pháp luật) (cơ chế QLNN): đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ, đình chhiệu lực của quy phạm pháp
luật hành chính trước đó.
- Tính Dưới luật: ban hành trên cơ sở luật, thực hiện luật, văn bản của CQNN cấp trên;
- Tính chấp hành và điều hành;
- Tính đơn phương và tính bắt buộc thực hiện ngay.
Tóm lại: QĐQLHCNN là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực nhà nước của các CQNN
thẩm quyền, người thẩm quyền, được ban hành trên s và để thực thi luật theo
thủ tục do PL quy định, nhằm đặt ra chủ trương, chính sách, nhiệm vcó tính định hướng
trong QLNN, hoặc đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ QPPL hiện hành, làm thay đổi hiệu lực của
chúng; hoặc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể, để
thực hiện nhiệm vụ và chức năng QLNN
2. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
a. Yêu cầu về nội dung và hình thức của QĐHC
- QĐ được ban hành đúng thẩm quyền;
- QĐ được ban hành phù hợp với nội dung và mục đích của PL;
- QĐ được ban hành phải phù hợp với lợi ích NN và CD;
- ban hành theo hình thức do luật định - phù hợp c về nh thức pháp lý (tên
quyết định và thể thức) và hình thức thể hiện (văn bản hay văn nói)
Tóm lại: Các QĐHC cần cụ thể, phân chia theo từng vấn đề, theo chủ thể ban hành,
theo đối tượng thực hiện. Cần tính tới hiệu quả chính trị, kinh tế - xã hội, tới mục tiêu
trước mắt và lâu i, gắn mục tiêu với điều kiện thực hiện, bảo đảm tính khả thi của
QĐ.
b. Yêu cầu về thủ tục xây dựng và ban hành QĐHC
1
Quản lý hành chính Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hành chính Nhà Nước - Người đăng: Nguyễn Thị Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Quản lý hành chính Nhà Nước 9 10 476