Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước hôn nhân gia đình

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 296 trang   |   Lượt xem: 3091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chØ ®¹o biªn so¹n:
- TS. U«ng Chu L­u

Uû viªn Trung ­¬ng §¶ng, Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p

- TS. Vò §øc KhiÓn

Chñ nhiÖm Uû ban Ph¸p luËt Quèc héi

- TrÇn §¹i H­ng

Phã Tr­ëng ban th­êng trùc Ban Néi chÝnh trung ­¬ng

- TrÇn Ng¸t

Phã BÝ th­ th­êng trùc TØnh uû L¹ng S¬n

biªn so¹n:
- TS. NguyÔn §×nh Lôc

Vô tr­ëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ­¬ng (Chñ biªn)

- NguyÔn Huy Ng¸t

Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T­ ph¸p

- ThS. NguyÔn H¶i Ninh

Phã Vô tr­ëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ­¬ng

4

- TS. Lª Thµnh Long

Phã Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T­ ph¸p

- ThS. Ph¹m Träng C­êng

V¨n phßng Quèc héi

- ThS. §Æng Hoµng Oanh
Bé T­ ph¸p

- ThS. NguyÔn Minh Ph­¬ng
Bé T­ ph¸p

Tham gia biªn so¹n:
- PGS.TS. Bïi Xu©n §øc

- CN. Phan Thanh HuyÒn

- PGS.TS. Chu Hång Thanh
- ThS. NguyÔn Thuý Anh
- ThS. Hµ ThÞ Thanh V©n
- ThS. §Æng An Liªn
- TS. Lª Thu Hµ

- TS. §ç Gia Th­

5

Tµi liÖu nµy lµ s¶n phÈm cña TiÓu dù ¸n “T¨ng c­êng n¨ng lùc ph¸p luËt
cho c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· cña tØnh L¹ng S¬n” do Ban Néi chÝnh trung ­¬ng
chñ tr× thùc hiÖn. TiÓu dù ¸n nµy lµ mét hîp phÇn cña Dù ¸n VIE/02/015 vÒ
Hç trî thùc thi ChiÕn l­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam
®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 do UNDP/Sida/DANIDA/NaUy/Ailen
tµi trî.
Tµi liÖu nµy sö dông cho c¸c líp tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc ph¸p luËt c¸n
bé, c«ng chøc cÊp x· ë tØnh L¹ng S¬n do Dù ¸n VIE/02/015 tæ chøc vµ kh«ng
ph¶i lµ tµi liÖu gi¶ng d¹y chÝnh thøc cña bÊt kú c¸ nh©n, tæ chøc nµo.

6

Lêi giíi thiÖu
C¸n bé, c«ng chøc cÊp c¬ së (x·, ph­êng, thÞ trÊn) lµ nh÷ng
ng­êi gÇn d©n nhÊt, s¸t d©n nhÊt. Trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm
vô cña m×nh, c¸n bé, c«ng chøc cÊp c¬ së chÝnh lµ nh÷ng ng­êi trùc
tiÕp “truyÒn t¶i” ph¸p luËt ®Õn víi nh©n d©n th«ng qua gi¶i quyÕt
c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi quyÒn vµ lîi Ých cña nh©n d©n, ®ång thêi
còng lµ ng­êi thÊu hiÓu nhÊt nh÷ng t©m t­, nguyÖn väng cña nh©n
d©n, nh÷ng v­íng m¾c, bÊt cËp cña chÝnh s¸ch, ph¸p luËt khi ¸p
dông chóng trong thùc tÕ. Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt dï cã
®óng ®¾n ®Õn mÊy nh­ng sÏ khã cã ®­îc hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cao nÕu
nh­ kh«ng ®­îc triÓn khai thùc hiÖn bëi mét ®éi ngò c¸n bé, c«ng
chøc c¬ së cã n¨ng lùc ph¸p luËt tèt. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, do
nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan, n¨ng lùc ph¸p luËt
cña c¸n bé, c«ng chøc c¬ së nh×n chung cßn h¹n chÕ; mét sè c¸n bé,
c«ng chøc ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña nhiÖm vô, nhÊt lµ
trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, më réng
d©n chñ vµ x©y dùng Nhµ n­íc ...
chØ ®¹o biªn so¹n:
- TS. U«ng Chu Lu
Uû viªn Trung ¬ng §¶ng, Bé trëng Bé T ph¸p
- TS. Vò §øc KhiÓn
Chñ nhiÖm Uû ban Ph¸p luËt Quèc héi
- TrÇn §¹i Hng
Phã Trëng ban thêng trùc Ban Néi chÝnh trung ¬ng
- TrÇn Ng¸t
Phã BÝ th thêng trùc TØnh uû L¹ng S¬n
biªn so¹n:
- TS. NguyÔn §×nh Lôc
Vô trëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ¬ng (Chñ biªn)
- NguyÔn Huy Ng¸t
Vô trëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T ph¸p
- ThS. NguyÔn H¶i Ninh
Phã Vô trëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ¬ng
4
Quản lý nhà nước hôn nhân gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước hôn nhân gia đình - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
296 Vietnamese
Quản lý nhà nước hôn nhân gia đình 9 10 646