Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà Nước về xã

Được đăng lên bởi Hoàng Tùng
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm sinh viên: Nhóm 10
Các thành viên:
1. Hoàng Trọng Tùng
2. Bùi Thế Quỳnh
3. Nguyễn Đức Thành
4. Trần Trọng Tuấn

Báo cáo bài tập lớn môn Phân tích, thiết kế hướng đối tượng
Lần 2
1. Ca sử dụng Bán hàng
a.

Liệt kê danh sách lớp

Qua việc phân tích luồng sự kiện trong ca sử dụng bán hàng thì ta có được các lớp sau:
- Khách hàng
- Nhân viên
- Hàng hóa
- Tìm kiếm
- Đơn đặt hàng
- Đơn đặt hàng chi tiết
- Hóa đơn
- Hóa đơn chi tiết
b.

Xây dựng thẻ CRC
1

- Thẻ CRC của lớp Khách hàng
Class name: Khách hàng

ID:1

Type: concrete, Domain

Description: Xác định thông tin khách hàng, lưu Associated Use Cases :
thông tin khách hàng vào dữ liệu
Responsibilities

Collaborators

-them KH
-sua thong tin KH
-xoa KH

Attributes
-Ma KH

-dia chi

-Ten KH

-so TK

-SDT
Relationships:
Generalization (a-kind-of):
Aggregation(has-parts):
Other Associations: tim kiem; hoa don; don dat hang

- Thẻ CRC của lớp Hàng hóa
Class name: Hàng hóa

ID:2

Description: Xác định thông tin của mặt hàng
Responsibilities

Type: concrete, Domain
Associated Use Cases :

Collaborators

-them hang
2

-sua thong tin hang
-xoa hang
Attributes
-ma hang

-pham chat

-ten hang

-soluong

-nha SX

-dongia

Relationships:
Generalization (a-kind-of):
Aggregation(has-parts):
Other Associations: tim kiem; hoa don chi tiet; don dat hang chi tiet

- Thẻ CRC của lớp Hóa đơn
Class name: Hóa đơn

ID:3

Type: concrete, Domain

Description: Xác định thông tin khách hàng và các Associated Use Cases :
mặt hàng mà khách hàng mua và số tiền khách hàng
phải trả.
Responsibilities

Collaborators

-tao hoa don chi tiet

-hoa don chi tiet

-sua thong tin hoa don
-xoa hoa don
Attributes
-ma HDX

-ngay xuat

-ten NV

-tong tien

3

-ten KH

-da thanh toan

-SDT KH

-con no

-so TK
Relationships:
Generalization (a-kind-of):
Aggregation(has-parts): hoa don chi tiet
Other Associations: nhan vien; khach hang

c.

Xây dựng biểu đồ lớp

4

d.

Xây dựng biểu đồ tuần tự

- Biểu đồ tuần tự khi khách hàng gọi điên đặt hàng hoặc đến cửa hàng đặt hàng

5

e.

Xây dựng biểu đồ giao tiếp

6

Xây dựng biểu đồ trạng thái

f.

Biểu đồ trạng thái của lớp hóa đơn:

2.
a.

CSD Nhập hàng
Liệt kê các lớp trong ca sử dụng:

-

Hàng hóa

-

Nhân viên

-

Hóa đơn nhập hàng

-

Hóa đơn nhập hàng chi tiết

-

Loại hàng hóa

-

Báo cáo

-

Nhà cung cấp

-

Báo cáo điều tra

7

-

Báo cáo hàng tồn kho

-

Báo cáo hàng bán chạy

-

Báo cáo hiện trạng hàng hóa trong kho

b.

Xây dựng thẻ CRC cho 2 lớp quan trọng:

- Thẻ CRC của lớp Hóa đơn nhập...
Nhóm sinh viên: Nhóm 10
Các thành viên:
1. Hoàng Trọng Tùng
2. Bùi Thế Quỳnh
3. Nguyễn Đức Thành
4. Trần Trọng Tuấn
Báo cáo bài tập lớn môn Phân tích, thiết kế hướng đối tượng
Lần 2
1. Ca sử dụng Bán hàng
a. Liệt kê danh sách lớp
Qua việc phân tích luồng sự kiện trong ca sử dụng bán hàng thì ta có được các lớp sau:
- Khách hàng
- Nhân viên
- Hàng hóa
- Tìm kiếm
- Đơn đặt hàng
- Đơn đặt hàng chi tiết
- Hóa đơn
- Hóa đơn chi tiết
b. Xây dựng thẻ CRC
1
Quản lý Nhà Nước về xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhà Nước về xã - Người đăng: Hoàng Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quản lý Nhà Nước về xã 9 10 891