Ktl-icon-tai-lieu

Quan niệm của Aristotle về nhà nước trong tác phẩm "Chính trị luận"

Được đăng lên bởi dodangdiep87
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quan niệm của Aristotle về nhà nước trong tác
phẩm "Chính trị luận"
Trịnh Quang Dũng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Triết học; Mã số: 60 22 03 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng
Năm bảo vệ: 2014
Keywords. Aristoteles; Triết học; Triết học Aristoteles; Chính trị luận
Content
1. Lý do chọn đề tài
Triết học đã và đang giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử nhân loại. Nó đem lại thế
giới quan và phương pháp luận trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tễn của con người. Nó
không chỉ đáp ứng nhu cầu tnh thần đạo đức của con người với tư cách cá nhân thành viên của xã
hội mà nó giúp cho con người suy ngẫm mặc tưởng về thực chất của xã hội của chế độ mà con
người sinh sống và những phẩm chất cần thiết để cho con người đạt đến đạo đức của xã hội đó.
Triết học ra đời nhằm đáp ứng những nhu cầu đó con người và đặt ra vấn đề giải quyết các
lĩnh vực của đời sống thực tễn, chính vì lẽ đó các nhà thánh nhân khai sáng ra triết học đã không
ngừng tìm kiếm con đường để dẫn đến “đạo” và thực hành “đạo”. Dù Phương Đông hay Phương
Tây thì các nhà triết học vẫn đem hết tâm huyết của bản thân để đặt nền móng hướng con người đến
giá trị đó.
Trong nhiều lĩnh vực triết học thì vấn đề chính trị - xã hội được xem là vấn đề quan trọng
hàng đầu, đó là những quan điểm, phương pháp để hướng con người đạt đến xã hội lý tưởng, nhà
nước lý tưởng, nó đòi hỏi các nhà triết gia phải có tầm hiểu biết và sự ảnh hưởng của bản thân để
sáng tạo, tìm tòi, và vận dụng các học thuyết chính trị đó vào trong cộng đồng chính trị cụ thể.
Trong triết học Phương Tây, nếu Socrate được xem là người đặt nền móng cho việc chuyển nền

triết học tự nhiên sang nền triết học nhân bản, triết học về con người, thì Aristotle lại được xem là
ông tổ của chính trị học Phương Tây, đặt ra nền móng cho việc nghiên cứu lý luận chính trị phương
Tây.
Là một nhà bác học, Aristotle đã để lại cho hậu thế một kho tàng tư tưởng về nhiều phương
diện như triết học, khoa học, toán học, thiên văn học và chính trị học. “Chính trị luận” là một
trong những tác phẩm kinh điển của Arixtot về triết lý và ý thức chính trị của phương Tây và trên
nền tảng này những lý thuyết khác đã được xây dựng và phát triển. Mãi cho tới hôm nay tác phẩm
“Chính trị luận” vẫn còn là một trong những tác phẩm mà những học giả, người học phải đọc và
nghiên cứu trong các khoa học triết học, chính trị nó được giới học giả thế giới công nhận là một
trong những quyển sách vĩ đại của nhân loại.
Hơn nữa, tr...
ướ


ườ !"
#"$%ế&'%()**)+),
ườướ-%./0101 23ư
"4%*),5
26-1&ế&ế&

,1#7-8
ế88849!1 :8ế
9ươ88;ườ1 :
<=8;88ườư!>?
:@ườ2ưở?ế8
ườế8ườ88ế88?8:1
ế888:ườ8892ế
$8;AB8:!<ế8<=
C<ế8ườ8-8ếD8ED8E1F.ươ=2.ươ
!2Bế8ế!2ế4!88:ướườ8ế
8:1
$ếB8G?8ượ?89
8A8:98Aươ8ướườ88ế?7ưởA
ướ7ưởA:8Hế:4ếưở4!8
ACHA-2ế8:81
ế.ươ!2Aế08ượ?ườ8:2
Quan niệm của Aristotle về nhà nước trong tác phẩm "Chính trị luận" - Trang 2
Quan niệm của Aristotle về nhà nước trong tác phẩm "Chính trị luận" - Người đăng: dodangdiep87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quan niệm của Aristotle về nhà nước trong tác phẩm "Chính trị luận" 9 10 13