Ktl-icon-tai-lieu

QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Được đăng lên bởi yendu-may
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ-NIN

BÀI TIỂU LUẬN

QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ-NIN VỀ BẢN
CHẤT CON NGƯỜI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM
HIỆN NAY

GVHD: Trần Thị Thu Hà
TÊN SV: Huỳnh Cẩm Tú
MSSV: 14510204337
LỚP:

KT14.CT

Đặt vấn đề:
Trong lịch sử đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề
nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người
chưa được giải đáp một cách khoa học. Khi hình thành quan niệm duy vật về lịch
sử, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã khẳng định vai trò cải tạo thế giới, làm nên
lịch sử của con người. Bằng sự phát triển sự phát triển toàn diện thì con người vừa
là mục tiêu vừa là động lực phát triển lực lượng sản xuất. Khi lực lượng sản xuất
càng phát triển thì khả năng chiếm lĩnh và sử dụng các lực lượng tự nhiên ngày
càng cao hơn, con người tạo ra ngày càng nhiều hơn cơ sở vật chất cho bản thân
mình, đồng thời từ đó thúc đẩy con người tự hoàn thiện chính bản thân họ.
Với quan điểm như vậy thì chủ nghĩa Mác đã kết luận: con người không chỉ là chủ
thể của hoạt động sản xuất vật chất, đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của
lực lượng sản xuất, mà nó còn là chủ thể của quá trình lịch sử, của tiến bộ xã hội.
Đặc biệt khi xã hội loài người phát triển đến trình độ nền kinh tế tri thức thì vai trò
của con người đặt biệt quan trọng, vì con người tạo ra tri thức mới, chứa dựng
những tri thức mới.
Ở nước ta, từ đại hội Đảng lần thứ III đến nay Đảng ta luôn xác định công nghiệp
hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ.Muốn thoát khỏi tình trạng nghèo nàn,
lạc hậu, nâng cao đời sống nhân dân…thì không còn con đường nào khác là chúng
ta phải đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa -hiện đại hóa. Để làm được như vậy thì
một vấn đề cần được đặt lên hàng đầu đó là vấn đề phát triển lực lượng sản xuất,
nâng cao kỹ thuật, công nghệ, và trong đó đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực.
Đã có rất nhiều ngành, môn khoa học nghiên cứu về vấn đề con người đây được
coi là vấn đề thiết thực nhất đòi hỏi sự phát triển toàn diện nhất trên nhiều lĩnh vực,
tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này chúng ta chỉ đề cập tới một khía cạnh đó là:
“Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người vào phát triển nguồn
nhân lực ở Việt Nam hiện nay”.

Quan niệm của chủ nghĩa Mác Lê-nin về bản chất con người:
1. Khái lược quan niệm về con người trong triết học ngoài Mác:
-

Trong triết học Trung Hoa cổ đại, vấn ...
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ-NIN
BÀI TIỂU LUẬN
QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ-NIN VỀ BẢN
CHẤT CON NGƯỜI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM
HIỆN NAY
GVHD: Trần Thị Thu Hà
TÊN SV: Huỳnh Cẩm Tú
MSSV: 14510204337
LỚP: KT14.CT
QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Người đăng: yendu-may
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 9 10 463