Ktl-icon-tai-lieu

Quan niệm của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính,” trong xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay

Được đăng lên bởi lethanhthuy1983-vt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quan niệm của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính,” trong xây dựng đạo đức
cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục đạo đức có ý nghĩa rộng lớn, sâu xa nhưng
lại hết sức gần gũi, thiết thực gắn liền với đời sống, việc làm và hành động của mỗi
người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Cần, kiệm, liêm, chính là nội dung cốt lõi của giá
trị đạo đức cách mạng, đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
Đất nước chúng ta đang phát triển theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
bên cạnh một số mặt, một số giá trị đã đạt được thì trong xã hội đang xảy ra những biến
động lớn và rất đáng lo ngại như: Tham ô, tham những, lãng phí và sự xuống cấp về đạo
đức,lối sống và nhận thức của một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó cần phải xây
dựng đạo đức cách mạng đội ngũ cán bộ, đảng viên,có đầy đủ về đức và tài, đó là yêu cầu
rất quan trọng đối với công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân
tộc Việt Nam, là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là Anh
hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá kiệt xuất. Tư tưởng của Người là niềm tin, ngọn
cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam; là di sản tinh thần vô cùng quý báu cho Đảng ta,
dân tộc ta; là hiện thân của tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí
Minh không chỉ có lòng yêu thương vô hạn đối với nhân dân, điểm nổi bật ở người là sự
tôn trọng nhân dân và niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh vô hạn của nhân dân, Người hết sức
nhấn mạnh tinh thần dân chủ trong sinh hoạt chính trị. Người đã tiến hành không mệt mỏi

công tác tuyên truyền và giáo dục, nhằm thức tỉnh toàn dân tộc trước sự nghiệp chung, phát
huy cao nhất sức mạnh của trí tuệ, tài năng và nghị lực của hàng triệu con người.
Trong di sản Hồ Chí Minh, Người đã nêu tấm gương sáng ngời trước nhân dân Việt Nam
về đạo đức mới. Người đã tỏ rõ một nghị lực phi thường và sống với phương châm “ giàu
sang không thể quyến rũ, nghèo khó không hề chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”.
Với tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính”, Người sống một cuộc sống thanh cao và giản dị. Từ
đó sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô
hạn của nhân dân Việt Nam.
Nội dung tư tưởng giáo dục đạo đức cho mọi người và nhất là đối với cán bộ, đảng viên,
trong tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm bao quát rộng lớn, sâu xa nhưng lại hết sức gần gũi,
thiết thực gắn liền với đời sống, việc làm và hà...
Quan niệm của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính,” trong xây dựng đạo đức
cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục đạo đức có ý nghĩa rộng lớn, sâu xa nhưng
lại hết sức gần gũi, thiết thực gắn liền với đời sống, việc làm hành động của mỗi
người chiến cách mạng Việt Nam. Cần, kiệm, liêm, chínhnội dung cốt lõi của giá
trị đạo đức cách mạng, đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
Đất nước chúng ta đang phát triển theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
bên cạnh một số mặt, một số giá trị đã đạt được thì trong hội đang xảy ra những biến
động lớn rất đáng lo ngại như: Tham ô, tham những, lãng phí và sự xuống cấp về đạo
đức,lối sống nhận thức của một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó cần phảiy
dựng đạo đức cách mạng đội ngũ cán bộ, đảng viên,có đầy đủ về đức tài, đó yêu cầu
rất quan trọng đối với công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân
tộc Việt Nam, chiến lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là Anh
hùng giải phóng dân tộc Nhà văn hoá kiệt xuất. Tư tưởng của Người niềm tin, ngọn
cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam; là di sản tinh thần ng quý báu cho Đảng ta,
dân tộc ta; hiện thân của tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại. Chủ tịch H Chí
Minh không chỉ lòng yêu thương vô hạn đối với nhân dân, điểm nổi bật người sự
tôn trọng nhân dân và niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh vô hạn của nhân dân, Người hết sức
nhấn mạnh tinh thần dân chủ trong sinh hoạt chính trị. Người đã tiến hành không mệt mỏi
Quan niệm của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính,” trong xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay - Trang 2
Quan niệm của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính,” trong xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay - Người đăng: lethanhthuy1983-vt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quan niệm của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính,” trong xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay 9 10 706