Ktl-icon-tai-lieu

Quan niệm của John Locke về nhà nước trong tác phẩm "Khảo luận thứ hai về chính quyền"

Được đăng lên bởi trangdung1205
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 10947 lần   |   Lượt tải: 20 lần
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
John Locke (1632-1704) là nhà triết học, chính trị học người Anh, người
“… được xem như là một trong những cội nguồn tri thức của phong trào Khai
sáng” [23; 9], tư tưởng của ông có ảnh hưởng trực tiếp tới tư tưởng của các
nhà lãnh đạo cuộc cách mạng Mỹ và bản tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng
quốc Hoa Kì. Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử triết học, Locke
có hai đóng góp cơ bản cho lịch sử tư tưởng triết học phương Tây và loài
người, đó là nhận thức luận và triết học chính trị. Ngoài ra, ông còn có những
nghiên cứu trên một số lĩnh vực khoa học khác mà tầm ảnh hưởng của nó
cũng không kém phần quan trọng. Những nhà triết học Pháp suốt thế kỷ
XVIII, tìm thấy trong công trình của Locke một nền tảng không chỉ cho tư
tưởng chính trị mà còn cho những tư tưởng về giáo dục và triết học. Trong
những đóng góp của Locke, một trong những quan niệm có ảnh hưởng sâu
sắc đến các nhà triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII và sau này chính là
triết học chính trị của ông.
Quan niệm triết học chính trị mà trọng tâm là quan niệm về nhà nước
được Locke trình bày trong tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền Chính quyền dân sự.
Khảo luận thứ hai về chính quyền - Chính quyền dân sự, cuốn sách thứ
hai trong Hai khảo luận về chính quyền là một trong những tác phẩm triết học
chính trị cơ bản của Locke. Những quan niệm của ông trong tác phẩm này có
một ý nghĩa lịch sử to lớn. Nó vẫn được coi như một tác phẩm đóng vai trò
nền tảng lý luận cho cuộc cách mạng tư sản Anh. Những vấn đề mà Locke đặt
ra trong tác phẩm không chỉ có giá trị đối với giai đoạn lịch sử đó, mà nó thực
sự vẫn có ý nghĩa với đời sống chính trị đương đại, đặc biệt tác phẩm còn
manh nha tư tưởng về nhà nước pháp quyền và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà
nước theo mô hình “tam quyền phân lập”.

1

Việt Nam đang tiến hành xây dựng nhà nước pháp quyền định hướng xã
hội chủ nghĩa, tại Đại hội X, Đảng ta khẳng định: “Đẩy mạnh công cuộc xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên tất cả các mặt; hệ thống thể
chế, chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức; phương hướng
hoạt động” [12; 235]. Chủ trương của Đảng là xây dựng Nhà nước được tổ
chức và vận hành một cách khoa học theo nguyên tắc thống nhất quyền lực,
có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước. Để góp phần
khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng
nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và hiểu biết sâu sắc về bản chất
của nhà nước pháp quyền thì việc trở lại ...
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
John Locke (1632-1704) nhà triết học, chính trị học người Anh, người
“… được xem như là một trong những cội nguồn tri thức của phong trào Khai
sáng” [23; 9], tưởng của ông ảnh hưởng trực tiếp tới tưởng của các
nhà lãnh đạo cuộc cách mạng Mỹ bản tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng
quốc Hoa Kì. Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử triết học, Locke
hai đóng góp bản cho lịch sử tư tưởng triết học phương y loài
người, đó là nhận thức luậntriết học chính trị. Ngoài ra, ông còn những
nghiên cứu trên một số lĩnh vực khoa học khác tầm nh hưởng của
cũng không kém phần quan trọng. Những n triết học Pháp suốt thế kỷ
XVIII, tìm thấy trong công trình của Locke một nền tảng không chỉ cho
tưởng chính trị còn cho những tưởng về giáo dục triết học. Trong
những đóng góp của Locke, một trong những quan niệm ảnh ởng sâu
sắc đến các n triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII sau này chính
triết học chính trị của ông.
Quan niệm triết học chính trị trọng tâm quan niệm về nhà ớc
được Locke trình bày trong tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền -
Chính quyền dân sự.
Khảo luận thứ hai về chính quyền - Chính quyền dân sự, cuốn sách thứ
hai trong Hai khảo luận về chính quyền là một trong những tác phẩm triết học
chính trị bản của Locke. Những quan niệm của ông trong tác phẩm này
một ý nghĩa lịch sử to lớn. vẫn được coi như một tác phẩm đóng vai trò
nền tảng lý luận cho cuộc cách mạng tư sản Anh. Những vấn đề mà Locke đặt
ra trong tác phẩm không chỉ có giá trị đối với giai đoạn lịch sử đó, mà nó thực
sự vẫn ý nghĩa với đời sống chính trị đương đại, đặc biệt tác phẩm còn
manh nha tưởng về nhà nước pháp quyền cấu tổ chức bộ máy nhà
nước theo mô hình “tam quyền phân lập”.
1
Quan niệm của John Locke về nhà nước trong tác phẩm "Khảo luận thứ hai về chính quyền" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan niệm của John Locke về nhà nước trong tác phẩm "Khảo luận thứ hai về chính quyền" - Người đăng: trangdung1205
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Quan niệm của John Locke về nhà nước trong tác phẩm "Khảo luận thứ hai về chính quyền" 9 10 64