Ktl-icon-tai-lieu

Quan niệm của Mác về Gia cấp công nhân

Được đăng lên bởi Yuni Li
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 Quan niệm of Mac về GCCN :
a. Sự ra đời:
Giai cấp công nhân hay giai cấp vô sản, theo Karl Marx là giai cấp của những người
công nhân và người lao động phải bán sức lao động để đổi lấy tiền lương và họ không
phải là chủ sở hữu của phương tiện sản xuất. Cũng theo Marx, giai cấp công nhân là giai
cấp tạo ra các giá trị thặng dư và sự giàu có cho xã hội. Ngày nay, đây là giai cấp lao
động sản xuất ra của cải vật chất trong lĩnh vực công nghiệp với trình độ kỹ thuật và công
nghệ ngày càng hiện đại. Sản phẩm thặng dư do họ làm ra là nguồn gốc chủ yếu cho sự
giàu có và phát triển xã hội.
Giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa hay còn được gọi là giai cấp vô sản.
Trong tác phẩm "Những nguyên lí của chủ nghĩa cộng sản Ph.Ăngghen định nghĩa:

“

Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán
lao động của mình, chứ không phải sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản
nào, đó là một giai cấp mà hạnh phúc và đau khổ, sống và chết toàn bộ sự
sống còn của họ đều phụ thuộc vào số cầu về lao động, tức là vào tình hình
chuyển biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào những biến động của cuộc
cạnh tranh không gì ngăn cản nổi

”

—Engels

Trong giai đoạn hiện nay, giai cấp công nhân đã có những biến đổi mới: "Giai cấp công
nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của
nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của của lực lượng sản xuất có tính xã hội
hóa ngày càng cao, là lực lượng sản xuất cơ bản, tiên phong, trực tiếp hoạc gián tiếp tham
gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là
lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Ở các nước tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ
bản không có tư liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc
lột giái trị thặng dư; ở các nước xã hội chủ nghĩa, họ là người đã cùng nhân dân lao động
làm chủ những tư liệu sản xuất và cùng nhau hợp tác lao đông vì lợi ích chung của toàn
xã hội trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ"
b. 2 thuôc tính:
Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác nhau như thế nào đi nữa thì theo
C.Mác và Ph.Ăngghen giai cấp công nhân vẫn chỉ mang hai thuộc tính (tiêu chí) cơ bản.
Đó là:
Thứ nhất, về phương thức lao động, phương thức sản xuất (nghề nghiệp),đó là những
người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công
nghiệp ngà...
1 Quan niệm of Mac về GCCN :
a. Sự ra đời:
Giai cấp công nhân hay giai cấp vô sản, theo Karl Marx là giai cấp của những người
công nhânngười lao động phải bán sức lao động để đổi lấy tiền lương và họ không
phải là chủ sở hữu của phương tiện sản xuất. Cũng theo Marx, giai cấp công nhân là giai
cấp tạo ra các giá trị thặng dư và sự giàu có cho xã hội. Ngày nay, đây là giai cấp lao
động sản xuất ra của cải vật chất trong lĩnh vực công nghiệp với trình độ kỹ thuật và công
nghệ ngày càng hiện đại. Sản phẩm thặng dư do họ làm ra là nguồn gốc chủ yếu cho sự
giàu có và phát triển xã hội.
Giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa hay còn được gọi là giai cấp vô sản.
Trong tác phẩm "Những nguyên lí của chủ nghĩa cộng sản Ph.Ăngghen định nghĩa:
Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán
lao động của mình, chứ không phải sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản
nào, đó là một giai cấp mà hạnh phúc và đau khổ, sống và chết toàn bộ sự
sống còn của họ đều phụ thuộc vào số cầu về lao động, tức là vào tình hình
chuyển biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào những biến động của cuộc
cạnh tranh không gì ngăn cản nổi
Engels
Trong giai đoạn hiện nay, giai cấp công nhân đã có những biến đổi mới: "Giai cấp công
nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của
nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của của lực lượng sản xuất có tính xã hội
hóa ngày càng cao, là lực lượng sản xuất cơ bản, tiên phong, trực tiếp hoạc gián tiếp tham
gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là
lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Ở các nước tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ
bản không có tư liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc
lột giái trị thặng dư; ở các nước xã hội chủ nghĩa, họ là người đã cùng nhân dân lao động
làm chủ những tư liệu sản xuất và cùng nhau hợp tác lao đông vì lợi ích chung của toàn
xã hội trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ"
b. 2 thuôc tính:
Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác nhau như thế nào đi nữa thì theo
C.Mác và Ph.Ăngghen giai cấp công nhân vẫn chỉ mang hai thuộc tính (tiêu chí) cơ bản.
Đó là:
Thứ nhất, về phương thức lao động, phương thức sản xuất (nghề nghiệp),đó là những
người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công
nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao. Đây là tiêu chí cơ bản để phân biệt người
công nhân hiện đại với người thợ thủ công thời Trung cổ thay người thợ trong công
trường thủ công. C.Mác viết: “Trong công trường thủ công và trong nghề thủ công, người
Công nhân sử dụng công cụ của mình, còn trong công xưởng thì người công nhân phải
Quan niệm của Mác về Gia cấp công nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan niệm của Mác về Gia cấp công nhân - Người đăng: Yuni Li
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quan niệm của Mác về Gia cấp công nhân 9 10 568