Ktl-icon-tai-lieu

Quang Trung xây dựng đất nước

Được đăng lên bởi haianh835
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điện thờ Tây Sơn (Bình Định)

? Để phát triẻn nông nghiệp,
Quang Trung đã có những
biện pháp gì? Đạt kết quả ra
sao?

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn
hoá dân tộc .
a. Nông nghiệp
- Ban hành chiếu khuyến nông.
- Giảm tô thuế.
 Nông nghiệp được phục hồi
và phát triển

“ Năm 1789 Quang Trung ban
chiếu khuyến nông, lệnh cho
dân phiêu tán trở về quê cũ khôi
phục đồng ruộng bỏ hoang.
Những xã nào chứa chấp kẻ
trốn tránh đều bị trừng phạt.
Sau một thời hạn mà ruộng
công còn bỏ hoang thì phải nộp
thuế gấp đôi, ruộng tư thì bị
sung công.”

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn
hoá dân tộc .
a. Nông nghiệp
- Ban hành chiếu khuyến nông.
- Giảm tô thuế.
 Nông nghiệp được phục hồi
và phát triển

?Quang Trung đã thi hành
những biện pháp gì để phát
triển văn hoá giáo dục?

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn
hoá dân tộc .
a. Nông nghiệp
- Ban hành chiếu khuyến nông.
- Giảm tô thuế.
 Nông nghiệp được phục hồi
và phát triển
b. Công thương nghiệp
- Giảm thuế
- Mở cửa ải thông chợ búa
c. Văn hoá giáo dục
- Đề cao chữ Nôm
- Ban chiếu lập học
- Lập Viện Sùng chính

“ Chữ Nôm được đề cao lên ví
trí chữ viết chính thức của dân
tộc, mọi chiếu chỉ, mệnh lệnh,
văn tế thư từ của nhà nước đều
viết bằng chữ Nôm. Chữ Nôm
được đưa vào khoa cử, trong các
kì thi quang trường đều phải ra
đề thi bằng chữ Nôm, người đi
thi phải làm thơ, phú bằng chữ
Nôm”

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn
hoá dân tộc .
a. Nông nghiệp
- Ban hành chiếu khuyến nông.
- Giảm tô thuế.
 Nông nghiệp được phục hồi
và phát triển
b. Công thương nghiệp
- Giảm thuế
- Mở cửa ải thông chợ búa
c. Văn hoá giáo dục
- Đề cao chữ Nôm
- Ban chiếu lập học
- Lập Viện Sùng chính
 kinh tế phục hồi nhanh chóng,
xã hội dần dần ổn định.

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá
dân tộc .
2. Chính sách quốc phòng ngoại giao.
a. Âm mưu của kẻ thù
- Phía Bắc Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động
ở vùng biên giới Việt Trung.
- Phía Nam Nguyễn Ánh cầu viện Pháp
đánh chiếm Gia Định.
b. Chủ trương của Quang Trung.
- Quân

sự:
+ Thi hành chế độ quân dịch.
+ Củng cố quân đội về mọi mặt.
- Ngoại giao:
+ Đường lối đối ngoại khéo léo.
+ Tiêu diệt nội phản.

*Thảo luận nhóm:
Tóm tắt sự nghiệp, cuộc đời của vua
Quang Trung. Từ đó em hãy nêu cảm
nghĩ về vua Quang Trung?


BAØI CUÕ
@ Nắm chắc quá trình phục hồi kinh tế, xây
dựng văn hoá dân tộc
@ Chính sách quốc phòng ngoại giao của
Quang Trung.

BAØI MÔÙI
Xem lại tất cả các kiến thức đã được học trong chương
V

Hoàn thành tất cả các bài tập trong chương V ở sách bài
tập bản đồ.

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quang Trung xây dựng đất nước - Người đăng: haianh835
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quang Trung xây dựng đất nước 9 10 798