Ktl-icon-tai-lieu

Quốc phòng an ninh

Được đăng lên bởi xunu-depzai-love-kryber
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá
CMVN của các thế lực thù địch?
a) Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam của các thế lực thù địch
Để thực hiện âm mưu chủ đạo đó, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo nhằm các mục tiêu cụ thể sau :
Trực tiếp phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ dân tộc đa số
với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, chia rẽ đồng bào
theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác
nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.
Kích động các dân tộc thiểu số, tín đồ chức sắc các tôn giáo chống lại
chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ; đối lập các
dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng nhằm xoá bỏ sự lãnh đạo của
Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam ; vô hiệu hoá sự quản lí của
Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo. Coi tôn giáo là lực lượng đối trọng với
Đảng, nhà nước ta, nên chúng thường xuyên hậu thuẫn, hỗ trợ về vật chất,
tinh thần để các phần tử chống đối trong các dân tộc, tôn giáo chống đối
Đảng, Nhà nước, chuyển hoá chế độ chính trị ở Việt Nam.
Chúng tạo dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc thiểu số, các
tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hội thánh Tin Lành
Đề Ga, Nhà nước Đề Ga độc lập
b) Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam của các thế lực thù địch
Thủ đoạn đó được biểu hiện cụ thể ở các dạng sau :
Một là, chúng tìm mọi cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, mà trực tiếp là
quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Chúng lợi
dụng những thiếu sót, sai lầm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để
gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Hai là, chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư
tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai ; kích động, chia rẽ quan hệ
lương - giáo và giữa các tôn giáo hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn
dân tộc.
Ba là, chúng tập trung phá hoại các cơ sở kinh tế xã hội ; mua chuộc, lôi
kéo, ép buộc đồng bào các dân tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, vượt

biên trái phép, gây mất ổn chính trị - xã hội, bạo loạn, tạo các điểm nóng để
vu khống Việt Nam đàn áp các dân tộc, các tôn giáo vi phạm dân chủ, nhân
quyền để cô lập, làm suy yếu cách mạng Việt Nam.
Bốn là, chúng tìm ...
Câu 1: Âm m ưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá
CMVN của các thế lực thù địch?
a) Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam của các thế lực thù địch
Để thực hiện âm mưu chủ đạo đó, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo nhằm các mục tiêu cụ thể sau :
Trực tiếp phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia r dân tộc đa số
với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, chia rẽ đồng bào
theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác
nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.
Kích động các dân tộc thiểu số, tín đồ chức sắc các tôn giáo chống lại
chính ch dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ; đối lập các
dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng nhằm xoá bỏ sự lãnh đạo của
Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam ; vô hiệu hoá sự quản của
Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất n định chính trị -
xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo. Coi tôn giáo là lực lượng đối trọng với
Đảng, nhà nước ta, nên chúng thường xuyên hậu thuẫn, hỗ trợ về vật chất,
tinh thần để các phần tử chống đối trong các dân tộc, tôn giáo chống đối
Đảng, Nhà nước, chuyển hoá chế độ chính trị ở Việt Nam.
Chúng tạo dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc thiểu số, các
tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hội thánh Tin Lành
Đề Ga, Nhà nước Đề Ga độc lập
b) Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống p cách mạng
Việt Nam của các thế lực thù địch
Thủ đoạn đó được biểu hiện cụ thể ở các dạng sau :
Mt là, cng tìm mọi cách xuyên tc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, trực tiếp
quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, N ớc ta. Chúng lợi
dụng những thiếu sót, sai lầm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để
gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Hai là, chúng lợi dụng những vấn đ dân tộc, tôn giáo để ch động
tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai ; ch động, chia rẽ quan hệ
lương - giáo và giữa các tôn giáo hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn
dân tộc.
Ba là, chúng tập trung phá hoại các cơ sở kinh tế xã hội ; mua chuộc, lôi
kéo, ép buộc đồng bào các dân tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, vượt
Quốc phòng an ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quốc phòng an ninh - Người đăng: xunu-depzai-love-kryber
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quốc phòng an ninh 9 10 850