Ktl-icon-tai-lieu

Quy định nhiệm vụ của tổ chức đảng cơ sở

Được đăng lên bởi ledungthcs
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1:
* Quy định nhiệm vụ của tổ chức đảng cơ sở
Theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ,
chi bộ cơ sở cơ quan
- Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và các nghị quyết
của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khoá IX);
- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức và đặc điểm của cơ quan;
Ban Bí thư quy định nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan như sau:
Nhiệm vụ thứ nhất: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.
1- Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước.
2- Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng
tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không
ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ
được giao.
3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán
bộ, công chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các
biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ,
công chức và người lao động.
4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu
''diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ
tài sản của Nhà nước và của cơ quan.
Nhiệm vụ thứ hai: Lãnh đạo công tác tư tưởng
1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí
Minh cho cán bộ, công chức và người lao động; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội,
tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.
2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, công chức và người lao động nắm vững và chấp hành đúng
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của
cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác...
Câu 1:
* Quy định nhiệm vụ của tổ chức đảng cơ sở
Theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ,
chi bộ cơ sở cơ quan
- Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và các nghị quyết
của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khoá IX);
- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức và đặc điểm của cơ quan;
Ban Bí thư quy định nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan như sau:
Nhiệm vụ thứ nhất: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.
1- Lãnh đạo cán bộ, ng chức người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước.
2- Lãnh đạo cán bộ, công chức người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng
tham mưu, nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với lãnh đạo quan về những vấn đề cần thiết; không
ngừng cải tiến lề li, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt c nhiệm vụ
được giao.
3- Lãnh đạo xây dựngthực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán
bộ, công chức người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các
biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ,
công chức và người lao động.
4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn
hội trong quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu
''diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ
tài sản của Nhà nước và của cơ quan.
Nhiệm vụ thứ hai: Lãnh đạo công tác tư tưởng
1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng, đạo đức c phong Hồ Chí
Minh cho cán bộ, công chức và người lao động; phát huy truyền thống yêu nưc, yêu chủ nghĩa xã hội,
tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.
2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, công chức người lao động nắm vững chấp hành đúng
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của N nước các chủ trương, nhiệm vụ của
quan; thường xuyên bồi dưỡng,ng cao trình độ chính trị, kiến thức năng lực công tác cho cán
bộ, đảng viên.
3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống tưởng
hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết làm trái với đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu
tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái v phẩm
chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Nhiệm vụ thứ ba: Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.
1- Cấp uỷ tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và
quy chế hoạt động của cơ quan.
2- Cấp uỷ tham gia ý kiến với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan về quy hoạch, kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen
thưởng, kỷ luật ... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản của quan. Lãnh đạo việc thực hiện các
quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.
3- Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức cán bộ của quan
thuộc thẩm quyền của cấp trên.
Nhiệm vụ thứ tư: Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.
Quy định nhiệm vụ của tổ chức đảng cơ sở - Trang 2
Quy định nhiệm vụ của tổ chức đảng cơ sở - Người đăng: ledungthcs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy định nhiệm vụ của tổ chức đảng cơ sở 9 10 347