Ktl-icon-tai-lieu

QUY ĐỊNH VỀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi tuan-doan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật s ửa đổi, bổ sung m ột s ố
điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính ph ủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính ph ủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy
định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về cộng tác viên
thanh tra giáo dục.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về cộng tác viên thanh tra giáo d ục; tiêu chu ẩn c ộng tác
viên thanh tra giáo dục; việc trưng tập cộng tác viên thanh tra giáo d ục; nhi ệm v ụ,
quyền hạn của cộng tác viên thanh tra giáo dục; chế độ đãi ngộ đối với cộng tác viên
thanh tra giáo dục; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà n ước v ề giáo d ục; c ơ quan
thanh tra giáo dục; cơ sở giáo dục; cộng tác viên thanh tra giáo d ục; cơ quan, t ổ
chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra giáo dục.
Điều 2. Cộng tác viên thanh tra giáo dục
Cộng tác viên thanh tra giáo dục bao gồm:
1. Cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên là công ch ức, viên ch ức trong
ngành giáo dục, không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra, có đủ tiêu chu ẩn theo
quy định, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, trưng tập làm nhiệm vụ
thanh tra;
2. Cộng tác viên thanh tra giáo dục không th ường xuyên là công ch ức, viên ch ức
trong và ngoài ngành giáo dục, không thu ộc biên ch ế của cơ quan thanh tra giáo
dục, được trưng tập tham gia đoàn thanh tra theo vụ việc.
Điều 3. Tiêu chuẩn cộng tác viên thanh tra giáo dục
1. Tiêu chuẩn chung
a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khi ết, trung
thực, công minh, khách quan.
b) Am hiểu pháp luật và có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu c ầu nhi ệm v ụ
thanh tra giáo dục.

2. Cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên phải có thêm các tiêu chuẩn sau:
a) Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ...
B GIÁO D C ÀO T O Đ
--------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
---------------
S : 54/2012/TT-BGD T Đ Hà N i, ngày 21 tháng 12 n m 2012 ă
THÔNG TƯ
QUY NH V C NG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO D CĐỊ
C n c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 n m 2005 Lu t s a i, b sung m t să ă đ
i u c a Lu t Giáo d c ngày 25 tháng 11 n m 2009;đ ă
C n c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 n m 2008 c a Chính ph quyă đị Đ ă
nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c c a B Giáo d c àođị ă ơ Đ
t o;
C n c Ngh nh s 86/2011/N -CP ngày 22 tháng 9 n m 2011 c a Chính ph quyă đị Đ ă
nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra;đị ế ư đ
C n c Ngh nh s 97/2011/N -CP ngày 21 tháng 10 n m 2011 c a Chính ph quyă đị Đ ă
nh v thanh tra viên và c ng tác viên thanh tra;đị
Xét ngh c a Chánh Thanh tra B ;đề
B tr ng B Giáo d c ào t o ban hành Thông t quy nh v c ng tác viên ưở Đ ư đị
thanh tra giáo d c.
i u 1. Ph m vi i u ch nh và i t ng áp d ngĐ đ đố ượ
1. Thông t này quy nh v c ng tác viên thanh tra giáo d c; tiêu chu n c ng tácư đị
viên thanh tra giáo d c; vi c tr ng t p c ng tác viên thanh tra giáo d c; nhi m v , ư
quy n h n c a c ng tác viên thanh tra giáo d c; ch ãi ng i v i c ng tác viên ế độ đ đố
thanh tra giáo d c; trách nhi m c a c quan, t ch c có liên quan. ơ
2. Thông t này áp d ng i v i các c quan qu n nhà n c v giáo d c; c quanư đ ơ ướ ơ
thanh tra giáo d c; c s giáo d c; c ng tác viên thanh tra giáo d c; c quan, t ơ ơ
ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng thanh tra giáo d c. đế độ
i u 2. C ng tác viên thanh tra giáo d cĐ
C ng tác viên thanh tra giáo d c bao g m:
1. C ng tác viên thanh tra giáo d c th ng xuyên là công ch c, viên ch c trong ườ
ngành giáo d c, không thu c biên ch c a c quan thanh tra, tiêu chu n theo ế ơ đủ
quy nh, c c quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n, tr ng t p làm nhi m vđị đượ ơ ư
thanh tra;
2. C ng tác viên thanh tra giáo d c không th ng xuyên công ch c, viên ch c ườ
trong ngoài ngành giáo d c, không thu c biên ch c a c quan thanh tra giáo ế ơ
d c, c tr ng t p tham gia oàn thanh tra theo v vi c. đượ ư đ
i u 3. Tiêu chu n c ng tác viên thanh tra giáo d cĐ
1. Tiêu chu n chung
a) ph m ch t chính tr , o c t t; ý th c trách nhi m, liêm khi t, trung đạ đứ ế
th c, công minh, khách quan.
b) Am hi u pháp lu t trình chuyên môn phù h p v i yêu c u nhi m v độ
thanh tra giáo d c.
QUY ĐỊNH VỀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC - Trang 2
QUY ĐỊNH VỀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC - Người đăng: tuan-doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUY ĐỊNH VỀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC 9 10 649