Ktl-icon-tai-lieu

Quy luật các cặp phạm trù

Được đăng lên bởi Văn Mẫn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1Tiểu luận cuối khóa

ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
Trang

1

2Tiểu luận cuối khóa

………………………………….
……………………....................
………………………………….

Trang

2

3Tiểu luận cuối khóa

LỜI MỞ ĐẦU
Triết học Mác là một bộ môn khoa học ra đời vào những năm 40 của thế kỉ XIX,
nóxuất phát từ tiền đề kinh tế chính trị xã hội, các tiền đề khoa học tự nhiên, và các
tiền đề lý luận. Vì vậy có thể nói triết học Mác là hệ thống lí luận chung nhất của con
người về xã hội, về vị trí và vai trò của con người trong xã hội đó. Và phép biện
chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp
luận triết học của chủ nghĩa Mac- Lênin; là “khoa học về mối liên hệ phổ biến” và
cũng là “khoa học về những quy luận phổ biến của sự vận động và sự phát triển của
tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”. Khác với những phạm trù chỉ phản
ánh những mối liên hệ chung trên một lĩnh vực nhất định của hiện thực thuộc phạm
vi nghiên cứu của môn khoa học chuyên ngành như: trong toán học có phạm trù “số”,
“hình”, “hàm số”,v.v..; hay trong vật lý học có các phạm trù” vận tốc”, “giá tốc”,
“lực”,v.v.. những phạm trù của phép biện chứng duy vật như “vật chất”, “ý thức”,
“nguyên nhân”, “kết quả”, “lượng”, “chất”,v.v.. là những khái niệm chung nhất, phản
ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến nhất không
phải chỉ của một lĩnh vực nhất định nào đó của hiện thực, mà của toàn bộ thế giới
hiện thực, bao gồm cả tự nhiên, xã hội và tư duy.
Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, phép biện chứng
khái quát những mối liên hệ phổ biến nhất, bao quát các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và
tư duy vào các cặp phạm trù cơ bản như: cái riêng và cái chung, nguyên nhân và kết
quả, tất nhiê...
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
………………………………….
……………………....................
Trang 1
Tiểu luận cuối khóa
1
Quy luật các cặp phạm trù - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy luật các cặp phạm trù - Người đăng: Văn Mẫn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quy luật các cặp phạm trù 9 10 339