Ktl-icon-tai-lieu

Quy luật phủ định của phủ định

Được đăng lên bởi ket-lam-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 6: QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH
Qui luật phủ định của phủ định là một trong ba qui luật cơ bản của phép liên chứng
duy vật. Qui luật này nói lên khuynh hướng của sự pháp triển và con đương xuất hiện cái
mới thay thế cho cái cũ.
1. Theo nghĩa thông thường phủ định là sự thay thế của dạng vật chất này cho
dạng vật chất vật chất khác.
Sự thay thế đó được thực hiện có thể từ sức mạnh bên ngoài, làm cho cái cũ bị phá
hủy, bị thủ tiêu, cái mới được áp đặt, được dựng lên, đồng thời sự thay thế có thể được hiện
thông qua việc giải quyết những mâu thuẫn nội tại trong bản thân sự vật bị phủ định, thông
qua đó cái cũ mất đi, cái mới ra đời.
- Phép biện chứng duy vật không đề cập đến sự phủ định chung mà chỉ nói đến sự phủ
định làm tiền đề, tạo điều kiện cho sự phát triển, cho cái mới ra đời thay thế cho cái cũ, tức
phủ định biện chứng. Phủ định biện chứng là quá trình tự thân phủ định, tự thân phát triển, là
mắt khâu trên con đường dẫn tời sự ra đời của cái mới, tiến bộ hơn so với cái bị phủ định.
- Phủ định biện chứng có hai đặc trưng cơ bản (đặc điểm) sau:
+ Đó là quá trình mang tính khách quan: nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong
bản thân sự vật, nó là kết quả của quá trình đấu tranh, giải quyết những mâu thuẫn trong bản
thân mỗi sự vật, nhờ đó làm cho sự vật luôn phát triển. Mỗi sự vật có phương thức phủ định
riêng, tùy thuộc vào việc giải quyết những mâu thuẫn trong bản thân chúng. Mặt khác,
phương thức phủ định sự vật cũng không tùy thuộc vào ý muốn của con người, con người
chỉ có thể tác động làm cho quá trình đó diễn ra nhanh hay chậm mà thôi.
+ Đó lá quá trình mang tính kế thừa, là nhân tố liên hệ giữa cái cũ và cái mới. Nó
không phải là sự thủ tiêu, sự phá hủy hoàn toàn cái bị phủ định. Trái lại, để dẫn tới sự ra đời
của cái mới, quá trình phủ định biện chứng bao hàm trong nó nhân tố giữ lại những nội dung
tích cực của cái bị phủ định. Cái mới ra đời trên cơ sở của cái cũ chứ không phải từ hư vô.
Vì vậy nó có chọn lọc, giữ lại và cải tạo những mặt còn thích hợp của cái cũ để chuyển sang
cái mới. Thực chất của sự phát triển là sự biến đổi mà giai đoạn sau còn bảo tồn tất cả những
gì tích cực đã được tạo ra ở giai đoạn trước. Vì vậy phủ định biện chứng đã trở thành vòng
khâu tất yếu của sự liên hệ và sự phát triển. Đây cũng là điểm khác biệt cơ bản giữa phủ định
biện chứng với phủ định siêu hình, nó làm cho sự phủ định không cắt đứt với quá khứ.
Lêninh khẳng định:” Không phải sự phủ định sạch trơn, không phải sự phủ định
không suy nghĩ, không phả...
u 6: QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH
Qui luật phủ định của phđịnh một trong ba qui luật cơ bản của phép liên chứng
duy vật. Qui luật y i n khuynh ớng của spháp triển con đương xuất hiện cái
mới thay thế cho cái cũ.
1. Theo nga thông tờng phủ định sthay thế của dạng vật chất y cho
dạng vật chất vật chất khác.
Sự thay thế đó được thực hiện thể từ sức mạnh bên ngoài, m cho i bị p
hủy, bị thủ tiêu, cái mới đưc áp đặt, được dựng lên, đồng thời sthay thế thể được hiện
thông qua việc giải quyết những mâu thun nội tại trong bản thân sự vật bị phđịnh, tng
qua đó i cũ mất đi,i mới ra đời.
- Phép biện chứng duy vật không đề cập đến sự phđịnh chung mà chỉ nói đến sự ph
địnhm tiền đề, tạo điều kiện cho sphát triển, cho i mới ra đời thay thế cho cái , tức
phđịnh biện chứng. Phđịnh biện chứng q trình tự tn phủ định, tự tn phát triển, là
mắt khâu trên con đường dẫn tời sự ra đời của i mới, tiến bn so với i bị phủ định.
- Phđịnh biện chứng có hai đặc trưng cơ bản (đặc điểm) sau:
+ Đó là quá tnh mangnh khách quan: nguyên nhân của sự ph định nằm ngay trong
bản thân sự vật, là kết quả của quá trình đấu tranh, giải quyết nhữngu thuẫn trong bn
thân mỗi svật, nhờ đó làm cho sự vật luôn phát triển. Mỗi sự vật có phương thức phđịnh
riêng, y thuộc o việc giải quyết những u thuẫn trong bản tn cng. Mặt khác,
phương thức phđịnh svật cũng không tùy thuộc vào ý muốn của con người, con người
chthể tác động m cho q trình đó diễn ra nhanh hay chm mà thôi.
+ Đó lá quá tnh mangnh kế thừa, nhân tliên hệ giữa cái và cái mới. Nó
không phải sự thủ tiêu, sphá hủy hn toàn cái bphủ định. Trái lại, để dẫn tới sra đời
của cái mới, q trình phủ định biện chng bao hàm trong nhân t giữ lại những nội dung
ch cực của i bphủ định. Cái mới ra đời trên scủa i chứ kng phải từ hư .
vậy có chọn lọc, giữ lại và cải tạo những mặt còn thích hợp của cái để chuyển sang
i mới. Thực chất của sự pt triển sbiến đổi giai đoạn sau n bảo tồn tất cả những
tích cực đã được tạo ra giai đoạn tớc. Vì vậy phủ định biện chứng đã trở thành ng
khâu tất yếu của sự ln hệ và sự phát triển. Đây cũng điểm khác biệt bản giữa phủ định
biện chứng với phủ định siêunh, làm cho sphủ định kng cắt đứt với quá khứ.
ninh khẳng định:Không phải sự phđịnh sạch trơn, không phải sphủ định
không suy nghĩ, không phải sự phủ định hi nghi, không phải sdo dự, ng không
phải sự nghi ng cái đặc trưng và cái bản chất trong phép biện chứng là s ph
định trong i vòng khâu của liên hệ, ng ku của sphát triển, với sự duy trì cái
khẳng định”
Những người theo quan điểm su hình coi phủ đnh đơn giản chỉ sxoá bhoàn
toàni cũ, chấm dứt sự ln hệ, vận động pt triển của bản thân sự vật, kng thấy tiền đ
của sự y sinh rai mới. Mặt khác, khi nói đến kế thừa, thì hlại hiểu kế thừa một ch
nguyên xi kng cải tạo, lọc bhoặc lắp ghép các yếu tố của i o cái mới một cách
đơn giản, y móc.
thể thấy rằng, trong q trình phđịnh biện chứng, sự vật khẳng định lại những
mặt tốt, mặt ch cực chphủ định nhữngi lạc hậu, i tiêu cực. vậy, phủ định đồng
thời cũng khẳng đnh.
Quy luật phủ định của phủ định - Trang 2
Quy luật phủ định của phủ định - Người đăng: ket-lam-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy luật phủ định của phủ định 9 10 573