Ktl-icon-tai-lieu

Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi hungnguyennt1975
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX và vận dụng vào sự
nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Trong công cuộc Đổi mới kinh tế hiện nay ở nước ta, việc nắm vững và vận dụng
một cách đúng đắn, sáng tạo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất đang là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan
trọng.
Kinh nghiệm đã qua trên thế giới hay ở nước ta đều cho thấy mỗi khi coi nhẹ
điều này thì phải trả giá như thế nào. Trước Đổi mới, chúng ta đã xây dựng QHSX
mới bất chấp tình trạng thấp kém của LLSX. Sự vượt trước này của QHSX trong
khi trình độ của LLSX chưa cho phép đã kìm hãm sự phát triển của sản xuất xã
hội. Đất nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội.
Đến Đại hội lần thứ VI của Đảng, với tư duy mới chúng ta nhận ra rằng QHSX
là vật cản của LLSX không chỉ trường hợp QHSX đi sau mà còn cả trong trường
hợp vượt lên trước, tách rời LLSX. Nguyên lý QHSX phải phù hợp với trình độ
của LLSX bao giờ cũng đúng trên mỗi bước phát triển. Chính vì vậy từ sau Đại hội
Đảng lần thứ VI, chóng ta luôn cố gắng thiết lập sự đồng bộ giữa các yếu tố trong
QHSX, trong LLSX và giữa QHSX với LLSX. Đại hội Đảng VII đã chỉ rõ: “ .....
phù hợp vưói sự phát triển của LLSX, thiết lập từng bước QHSX XHCN từ thấp
đến cao....”
Lý luận và thực tiễn đã chứng minh tính chân lý của quy luật quan hệ sản xuất phù
hợp với trình độ LLSX. Chóng ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH, muốn có
QHSX mới theo định hướng XHCN thì trước tiên chúng ta phải xây dựng cơ sở vật
chất kỹ thuật của CNXH, phát triển LLSX. Ngược lại để thúc đẩy LLSX thì phải
xây dựng từng bước QHSX mới phù hợp với trình độ phát triển của LLSX mới.
Đây là một vấn đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn rất lớn. Với kiến
thức và thời gian có hạn trong khuôn khổ của tiểu luận này người viết chỉ xin được
trình bày vấn đề ở khía cạnh hiện nay chóng ta đang xây dựng QHSX phù hợp với
trình độ phát triển của LLSX như thế nào.
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX và vận dụng vào sự
nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
Trong quá trình học tập nghiên cứu và làm tiểu luận môn triết học người viết nhận
được sự hướng dẫn tận tình của TS. Đoàn Văn Khái. Người viết xin chân thành
cảm ơn. Do kiến thức và thời gian còn hạn chế nên chắc chắn tiểu luận không tránh
khỏi thiếu sót, người viết rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của người
hướng dẫn và những ai quan tâm. Xin chân thành cảm ơn!

Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX và vận dụ...
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX và vận dụng vào sự
nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
Trong công cuộc Đổi mới kinh tế hiện nay ở nước ta, việc nắm vững và vận dụng
một cách đúng đắn, sáng tạo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất đang là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan
trọng.
Kinh nghiệm đã qua trên thế giới hay ở nước ta đều cho thấy mỗi khi coi nhẹ
điều này thì phải trả giá như thế nào. Trước Đổi mới, chúng ta đã xây dựng QHSX
mới bất chấp tình trạng thấp kém của LLSX. Sự vượt trước này của QHSX trong
khi trình độ của LLSX chưa cho phép đã kìm hãm sự phát triển của sản xuất xã
hội. Đất nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội.
Đến Đại hội lần thứ VI của Đảng, với tư duy mới chúng ta nhận ra rằng QHSX
là vật cản của LLSX không chỉ trường hợp QHSX đi sau mà còn cả trong trường
hợp vượt lên trước, tách rời LLSX. Nguyên lý QHSX phải phù hợp với trình độ
của LLSX bao giờ cũng đúng trên mỗi bước phát triển. Chính vì vậy từ sau Đại hội
Đảng lần thứ VI, chóng ta luôn cố gắng thiết lập sự đồng bộ giữa các yếu tố trong
QHSX, trong LLSX và giữa QHSX với LLSX. Đại hội Đảng VII đã chỉ rõ: “ .....
phù hợp vưói sự phát triển của LLSX, thiết lập từng bước QHSX XHCN từ thấp
đến cao....”
Lý luận và thực tiễn đã chứng minh tính chân lý của quy luật quan hệ sản xuất phù
hợp với trình độ LLSX. Chóng ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH, muốn có
QHSX mới theo định hướng XHCN thì trước tiên chúng ta phải xây dựng cơ sở vật
chất kỹ thuật của CNXH, phát triển LLSX. Ngược lại để thúc đẩy LLSX thì phải
xây dựng từng bước QHSX mới phù hợp với trình độ phát triển của LLSX mới.
Đây là một vấn đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn rất lớn. Với kiến
thức và thời gian có hạn trong khuôn khổ của tiểu luận này người viết chỉ xin được
trình bày vấn đề ở khía cạnh hiện nay chóng ta đang xây dựng QHSX phù hợp với
trình độ phát triển của LLSX như thế nào.
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX và vận dụng vào sự
nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
Trong quá trình học tập nghiên cứu và làm tiểu luận môn triết học người viết nhận
được sự hướng dẫn tận tình của TS. Đoàn Văn Khái. Người viết xin chân thành
cảm ơn. Do kiến thức và thời gian còn hạn chế nên chắc chắn tiểu luận không tránh
khỏi thiếu sót, người viết rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của người
hướng dẫn và những ai quan tâm. Xin chân thành cảm ơn!
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay - Người đăng: hungnguyennt1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay 9 10 802