Ktl-icon-tai-lieu

Quy luật thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất

Được đăng lên bởi Trần Hùng
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm3
Nhóm3

CHỦ ĐỀ 5

QUYLUẬTVỀSỰCHUYỂNHÓATỪNHỮNGTHAYĐỔIVỀLƯỢNGDẪNTỚISỰTHAYĐỔIVỀCHẤ

CỦAPHÉPBIỆNCHỨNGDUYVẬTVỚIVIỆCQUÁNTRIỆTQUYLUẬTNÀYTRONGHOẠTĐỘNGCỦ
QUYLUẬTVỀSỰCHUYỂNHÓATỪNHỮNGTHAYĐỔIVỀLƯỢNGDẪNTỚISỰTHAYĐỔI

MỘTDOANHNGHIỆP.
CỦAPHÉPBIỆNCHỨNGDUYVẬTVỚIVIỆCQUÁNTRIỆTQUYLUẬTNÀYTRONGHOẠTĐỘ
MỘTDOANHNGHIỆP.

NỘI DUNG CHÍNH
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

KHÁI
KHÁI NIỆM
NIỆM QUY
QUY LUẬT
LUẬT
PHÂN
PHÂN LOẠI
LOẠI QUY
QUY LUẬT
LUẬT
KHÁI
KHÁI NIỆM
NIỆM CHẤT,
CHẤT, LƯỢNG
LƯỢNG
QUAN
QUAN HỆ
HỆ BIỆN
BIỆN CHỨNG
CHỨNG GIỮA
GIỮA CHẤT
CHẤT VÀ
VÀ LƯỢNG
LƯỢNG
ÝÝ NGHĨA
NGHĨA PHƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP
PHÁP LUẬN
LUẬN
SỰ
SỰ QUÁN
QUÁN TRIỆT
TRIỆT QUY
QUY LUẬT
LUẬT TRONG
TRONG HOẠT
HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CỦA
CỦA DOANH
DOANH NGHIỆP
NGHIỆP

1. KHÁI NIỆM QUY LUẬT
Quyluật
Quyluật là
là một
một trong
trong những
những giai
giai đoạn
đoạn của
của sự
sự nhận
nhận thức
thức của
của conngườivề
conngườivề tính
tính thống
thống nhất
nhất và
và
về
về liên
liên hệ
hệ ,, về
về sự
sự phụ
phụ thuộc
thuộc lẫn
lẫn nhau
nhau và
và tínhchỉnh
tínhchỉnh thể
thể của
của quá
quá trình
trình thế
thế giới
giới .Quy
.Quy
luật
luật là
là mối
mối liên
liên hệ
hệ bản
bản chất
chất ,, phổ
phổ biến
biến và
và lặp
lặp lại
lại giữa
giữa các
các mặt
mặt ,, các
các yếu
yếu tố
tố ,, các
các thuộc
thuộc
tính
tính bên
bên trong
trong mỗi
mỗi một
một sự
sự vật
vật ,, hiện
hiện tượng
tượng với
với nhau
nhau ..

2. PHÂN LOẠI QUY LUẬT

Chiathành3loại:
Chiathành3loại:
Nhữngquyluậtriêng,nhữngquyluậtchung,nhữngquyluậtphổbiến.
Nhữngquyluậtriêng,nhữngquyluậtchung,nhữngquyluậtphổbiến.

1. KHÁI NIỆM CHẤT, LƯỢNG
Kháiniệmchất
Kháiniệmchất
Chất
Chất là
là phạm
phạm trù
trù dùng
dùng để
để chỉ
chỉ tính
tính quy
quy định
định khách
khách quan
quan vốncó
vốncó của
của sự
sự vật,hiện
vật,hiện tượng;
tượng; là
là sự
sự thống
thống
nhất
nhất hữu
hữu cơ
cơ các
các thuộc
thuộc tính
tính cấu
cấu thành
thành nó,
nó, làm
làm cho
cho sự
sự vật
vật nó
nó là
là nó
nó chứ
chứ không
không phải
phải là
là cái
cái khác.
khác.

Chất
Chất cuả
cuả sự
sự vật
vật không
không những
những được
được quy
quy định
định bởi
bởi chất
chất của
của những
những yếutố
yếutố tạo
tạo thành
thành mà
mà còn
còn bởi
bởi
phương
phương thức
thức liên
liên kết
kết giưã
giưã những
những yếu
yếu tố
tố tạo
tạo thành,nghĩa
thành,nghĩa la
la bởi
bởi kết
kết cấu
cấu của
của sự
sự vật…
vật…

1. KHÁI NIỆM CHẤT, LƯỢNG
Kháiniệmlượng
Kháiniệmlượng
Lượng
Lượng của
của sự
sự vật
vật biểu
biểu thị
thị kích
kích thước
thước dài
dài hay
hay ngắn,sốlượng
ngắn,sốlượng nhiềuhay
nhiềuhay ít,qui
ít...
Nhóm3
Nhóm3
CHỦ ĐỀ 5
QUY LUT V S CHUYN HÓA T NHNG THAY ĐI V LƯNG DN TI S THAY ĐI V CHT
CA PHÉP BIN CHNG DUY VT VI VIC QUÁN TRIT QUY LUT NÀY TRONG HOT ĐNG CA
MT DOANH NGHIP.
QUY LUT V S CHUYN HÓA T NHNG THAY ĐI V LƯNG DN TI S THAY ĐI V CHT
CA PHÉP BIN CHNG DUY VT VI VIC QUÁN TRIT QUY LUT NÀY TRONG HOT ĐNG CA
MT DOANH NGHIP.
Quy luật thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy luật thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất - Người đăng: Trần Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quy luật thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất 9 10 800