Ktl-icon-tai-lieu

Quy phạm pháp luật

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY PHẠM PHÁP LUẬT
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NỘI DUNG
I- KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT
II- KẾT CẤU CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT
III- CÁCH THỨC THỂ HIỆN CẤU TRÚC
CỦA QPPL TRONG MỘT ĐIỀU LUẬT
IV- PHÂN LOẠI QUY PHẠM PHÁP LUẬT

I- Khái niệm quy phạm pháp luật
1- Các khái niệm liên quan
2- Khái niệm quy phạm pháp luật

1- CAÙC KHAÙI NIEÄM LIEÂN QUAN
Quy phaïm:
Mang tính khuôn mẫu
Theå hieän yù chí
cuûa con ngöôøi

Quy tắc
x ử sự

Thể hiện traät töï hôïp lyù cuûa hoaït ñoäng
trong moät ñieàu kieän nhaát ñònh

C¸c lo¹i quy ph¹m:

Con
ng­êi

QP
X· héi

Con ng­êi

Con
ng­êi

QP
Kü thuËt

Tù nhiªn

Caùc loaïi quy phaïm xaõ hoäi
QUY PHAÏM
ÑAÏO ÑÖÙC
QUY PHAÏM
TAÄP QUAÙN

QUY PHAÏM
CUÛA TOÅ CHÖÙC
CT-XH

QUY PHAÏM XAÕ HOÄI

QUY PHAÏM
TOÂN GIAÙO

QUY PHAÏM
PHAÙP LUAÄT

* Cho

các quy phạm xã hội sau, hãy xác định
đây là những loại quy phạm nào?

1- “Bắt buộc đội mũ bảo
hiểm đối với người
ngồi trên xe mô tô, xe
gắn máy (kể cả trẻ em
và người tàn tật) khi đi
trên hệ thống đường bộ
Việt Nam thuộc các
đoạn tuyến, tuyến
đường bộ có biển báo
"Đường bắt buộc đội
mũ bảo hiểm đối với
người ngồi trên xe mô
tô, xe gắn máy“”. (TT
Số 01/2003/TTBGTVT ngày 08 tháng
01 năm 2003 của Bộ
trưởng Bộ GTVT
hướng dẫn đội mũ bảo
hiểm khi đi xe mô tô,
xe gắn máy)

2- : Người Thái vùng Yên Châu- Sơn La, khi
con gái lấy chồng phải có lễ Tằng cẩu (búi tóc
lên đỉnh đầu). Tằng cẩu là hình thức bắt buộc
đối với các cô gái đã có chồng. Không ai xác
định được nó có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó
tồn tại ở mỗi cuộc đời cô gái Thái. Ai đang có
chồng, vì lý do gì mà bỏ tằng cẩu là bị mọi
người lên án, chê trách.

2- Khaùi nieäm quy phaïm phaùp luaät
Kh¸i niÖm quy ph¹m ph¸p luËt: Quy
ph¹m ph¸p luËt lµ quy t¾c xö sù mang
tÝnh b¾t buéc chung do nhµ n­íc ®Æt ra
hoÆc thõa nhËn, thÓ hiÖn ý chÝ cña nhµ
n­íc nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x·
héi.

II- Keát caáu cuûa QPPL

Tình huống: Anh (chị) hãy cho biết cách xử
sự của mình trong các trường hợp sau?

KÕt cÊu
th«ng
th­êng
cña mét
QPPL

Giaû ñònh
Quy ñònh
Cheá taøi

1- Gi¶ ®Þnh
Kh¸i niÖm: Gi¶ ®Þnh lµ bé phËn cña quy ph¹m
ph¸p luËt, trong ®ã nªu lªn chñ thÓ, hoµn c¶nh,
®iÒu kiÖn, ®Þa ®iÓm, thêi gian x¶y ra hµnh vi
(hµnh ®éng hoÆc kh«ng hµnh ®éng) trong cuéc
sèng mµ con ng­êi gÆp ph¶i vµ cÇn ph¶i xö sù
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
C¸ch x¸c ®Þnh: Traû lôøi caâu hoûi “Ai?”, “Trong
ñieàu kieän, hoaøn caûnh naøo?”
Ph©n lo¹i:
+ Theo sè l­îng c¸c hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn ®­a ra:
gi¶n ®¬n, phøc t¹p
+ Theo c¸ch thøc ®­a ra ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh: liÖt
kª, lo¹i trõ.

2- Quy ®Þnh
Kh¸i niÖm: Qu...
QUY PHẠM PHÁP LUẬT
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Quy phạm pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy phạm pháp luật - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quy phạm pháp luật 9 10 570