Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc WRAP, Việt Nam

Được đăng lên bởi nhaheochuot
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Prepared by Global StandardsQuy taéc
Ngaøy ban haønh:
Ngaøy hieäu ñính cuoái cuøng:

Quy taéc 1:

Luaät Vaø Caùc Quy Ñònh Taïi Nôi Laøm Vieäc

♦ Nhaø maùy phaûi tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc quy ñònh taïi taát caû caùc khu vöïc ñang
hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh.
Moãi nhaø maùy phaûi thieát laäp caùc quy trình ñeå theå hieän caùc luaät vaø quy ñònh
ñöôïc löu tröõ vaøø caäp nhaät theo danh muïc sau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Löông vaø thôøi giôø laøm vieäc.
Töï do hieäp hoäi.
Ñoä tuoåi lao ñoäng toái thieåu.
Phaân bieät ñoái xöû vôùi ngöôøi lao ñoäng.
Luaät Lao ñoäng toång quaùt.
Lao ñoäng treû em.
Lao ñoäng cöôõng böùc.
Caùc tieâu chuaån An toaøn – Söùc khoûe lao ñoäng (keát hôïp giaùm ñoác Moâi
tröôøng vaø An toaøn)
Caùc tieâu chuaån Moâi tröôøng (keát hôïp giaùm ñoác Moâi tröôøng vaø An toaøn)
Luaät thöông maïi quoác teá coù lieân quan.
Ngaên chaën ma tuùy.

Nhaø maùy phaûi phaân coâng moät nhaân söï chòu traùch nhieäm taäp hôïp nhöõng thay ñoåi veà
luaät vaø caùc quy ñònh.
CAÙC VÍ DUÏ AÙP DUÏNG THÖÏC TIEÃN
a. Trieån khai moät bieåu ñoà toå chöùc cho caùc vò trí quaûn lyù then choát.
b. Soaïn thaûo caùc baûn moâ taû coâng vieäc cho caùc vò trí quaûn lyù coù traùch nhieäm lieân
quan deå giaùm saùt caùc quy taéc cuaû WRAP.
c. Xem xeùt baûng moâ taû coâng vieäc vôùi nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï.
d. Dòch caùc quy taéc WRAP ra tieáng ñòa phöông vaø nieâm yeát cho coâng nhaân tham
khaûo.
e. Toå chöùc nhöõng khoùa huaán luyeän cho ngöôøi lao ñoäng (bao goàm caáp quaûn lyù vaø
chuû quaûn) ñeå phoå bieán caùc quy taéc WRAP vaø löu laïi trong hoà sô cuûa hoï.
f. Baét ñaàu duyeät laïi quy taéc WRAP vaø ñònh höôùng cho coâng nhaân môùi tuyeån.
1

Prepared by Global Standardsg. Duy trì caùc dich vuï phaùp lyù ñeå ñaûm baûo nhaø maùy ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu veà
luaät phaùp nhö ñaõ neâu treân.
h. Baûng thoâng baùo lao ñoäng ñöôïc ñoåi môùi haøng naêm.
i. Coâng boá möùc löông, giôø laøm, ñoä tuoåi toái thieåu ñeå tuyeån duïng vaø giôùi haïn cuûa
Luaät veà lao ñoäng treû em trong nhaø maùy.
Coâng boá naøy cuõng döôïc nieâm yeát nôi thuaän tieän cho moïi ngöôøi tham khaûo/ quy
trình khieáu naïi.
j. Coâng boá vaø nieâm yeát baûng thoâng baùo veà caùc thay ñoåi cuûa Luaät phaùp coù lieân
quan tôùi ngöôì lao ñoäng.

2

Prepared by Global StandardsQuy taéc
Ngaøy ban haønh:
Ngaøy hieäu ñính cuoái cuøng:

Quy taéc 2:
•

Lao Ñoäng Cöôõng Böùc

Nhaø maùy khoâng ñöôïc söû duïng lao ñoäng eùp...
Prepared by Global Standards www.Global-Standards.com
1
Quy taéc
Ngaøy ban haønh:
Ngaøy hieäu ñính cuoái cuøng:
Quy taéc 1: Luaät Vaø Caùc Quy Ñònh Taïi Nôi Laøm Vieäc
Nhaø maùy phaûi tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc quy ñònh taïi taát caû caùc khu vöïc ñang
hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh.
Moãi nhaø maùy phaûi thieát laäp caùc quy trình ñeå th hieän caùc luaät vaø quy ñònh
ñöôïc löu tröõ vaøø caäp nhaät theo danh muïc sau:
Löông vaø thôøi giôø laøm vieäc.
Töï do hieäp hoäi.
Ñoä tuoåi lao ñoäng toái thieåu.
Phaân bieät ñoái xöû vôùi ngöôøi lao ñoäng.
Luaät Lao ñoäng toång quaùt.
Lao ñoäng treû em.
Lao ñoäng cöôõng böùc.
Caùc tieâu chuaån An toaøn Söùc khoûe lao ñoäng (keát hôïp giaùm ñoác Moâi
tröôøng vaø An toaøn)
Caùc tieâu chuaån Moâi tröôøng (keát hôïp giaùm ñoác Moâi tröôøng vaø An toaøn)
Luaät thöông maïi quoác teá coù lieân quan.
Ngaên chaën ma tuùy.
Nhaø maùy phaûi phaân coâng moät nhaân söï chòu traùch nhieäm taäp hôïp nhöõng thay ñoåi veà
luaät vaø caùc quy ñònh.
CAÙC VÍ DUÏ AÙP DUÏNG THÖÏC TIEÃN
a. Trieån khai moät bieåu ñoà toå chöùc cho caùc vò trí quaûn lyù then choát.
b. Soaïn thaûo caùc baûn moâ taû coâng vieäc cho caùc trí quaûn lyù coù traùch nhieäm lieân
quan deå giaùm saùt caùc quy taéc cuaû WRAP.
c. Xem xeùt baûng moâ taû coâng vieäc vôùi nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï.
d. Dòch caùc quy taéc WRAP ra tieáng ñòa phöông v nieâm yeát cho coâng nhaân tham
khaûo.
e. Toå chöùc nhöõng khoùa huaán luyeän cho ngöôøi lao ñoäng (bao goàm caáp quaûn lyù vaø
chuû quaûn) ñeå phoå bieán caùc quy taéc WRAP vaø löu laïi trong hoà sô cuûa hoï.
f. Baét ñaàu duyeät laïi quy taéc WRAP vaø ñònh höôùng cho coâng nhaân môùi tuyeån.
Quy tắc WRAP, Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy tắc WRAP, Việt Nam - Người đăng: nhaheochuot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quy tắc WRAP, Việt Nam 9 10 160