Ktl-icon-tai-lieu

QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Được đăng lên bởi tungdakrve
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

PHẠM HÙNG

NIÊN LUẬN
QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN
CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

HUẾ, THÁNG 6 NĂM 2015

1

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

NIÊN LUẬN
LỚP: LUẬT VB2 – VIỆN KIỂM SÁT

QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN
CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Th.S NGUYỄN DUY PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN
PHẠM HÙNG

HUẾ, THÁNG 6 NĂM 2015
BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT
1. LHQ :
2. XHCN :

Liên Hợp Quốc
Xã hội nghĩa
2

3. CNXH :
4. ICCPR :

Chủ nghĩa xã hội
Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, trong toàn bộ vấn đề của loài người quyền con người và quyền công dân
là những vấn đề có lịch sử lâu đời cả về phương diện thực tiễn cũng như lý luận.
3

Đó luôn là mối quan tâm của toàn nhân loại trong mọi thời kỳ phát triển của nó.
Mỗi bước phát triển của quyền con người, quyền công dân đều gắn liền và là
thành quả của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh cách mạng, phản ánh quá trình
nhân loại tự giải phóng mình. Tư tưởng về quyền con người (nhân quyền) đã hình
thành từ rất sớm trong lịch sử nhân loại nhưng không phải trong bất cứ hình thái
kinh tế xã hội nào nó cũng tồn tại và thừa nhận một cách đầy đủ.
Tư tưởng về quyền con người xuất hiện từ rất sớm trong các nền văn minh cổ đại
nhưn nhận thức đầy đủ và sâu sắc nhất về quyền con người chỉ có từ hơn 200 năm
trở lại đây. Giai cấp tư sản khi tiến hành cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chế độ phong
kiến giành quyền lãnh đạo xã hội đã dựa vào nhân quyền và coi đó là một thứ vũ
khí quan trọng để tập hợp lực lượng chống lại chế độ phong kiến. Cách mạng tư
sản đã đưa con người từ địa vị những thần dân trở thành những công dân (với tư
cách là những thành viên bình đẳng trong nhà nước) và pháp điển hóa các quyền
tự nhiên của con người dưới hình thức các quyền công dân trong pháp luật. Vấn
đề nhân quyền đã được giai cấp tư sản đề cập trong một số tuyên ngôn vào thế kỉ
XVIII như Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hòa Kỳ năm 1776, Tuyên
ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1789... Những bản tuyên ngôn đầu
tiên này của giai cấp tư sản đã xác định những loại quyền cơ bản của con người
như quyền tự do và bình đẳng, quyền được sở hữu, quyền được đảm bảo an ninh
chống áp bức, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do ngôn luận.
Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới nổ ra ở nước Nga vào tháng 10 năm
1917 thành công đã mở ra một chương mới trong lịch sử chính trị quốc tế, đồng
thời tạo ra những chuyển biến quan trọng trong tư tưởng và thực tiễn về quyền
con ng...
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
PHẠM HÙNG
NIÊN LUẬN
QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN
CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
HUẾ, THÁNG 6 NĂM 2015
1
QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Người đăng: tungdakrve
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 9 10 411