Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định ban hành

Được đăng lên bởi nguyenhuytoan1205-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua
ngày 03 tháng 6 năm 2008 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009) quy
định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước và
người có thẩm quyền ban hành như sau:
St

Cô quan ban haønh

Teân goïi vaên baûn

t
1
2
3
4
5
6

Quoác hoäi
UÛy ban thöôøng vuï Quoác hoäi
Chuû tòch nöôùc
Chính phuû
Thuû töôùng Chính phuû
Boä tröôûng, Thuû tröôûng cô quan ngang Boä

Hieán phaùp, Luaät, Nghò quyeát
Phaùp leänh, Nghò quyeát
Leänh, Quyeát ñònh
Nghò ñònh
Quyeát ñònh
Thoâng tö

7

Hoäi ñoàng Thaåm phaùn Toaø aùn nhaân daân toái Nghò quyeát

8

cao
Chaùnh aùn Toøa aùn nhaân daân toái cao; Vieän Thoâng tö

9

tröôûng Vieän kieåm saùt nhaân daân toái cao
Giöõa caùc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm Nghò quyeát, Thoâng tö lieân
quyeàn; giöõa caùc cô quan Nhaø nöôùc coù tòch

10
11

thaåm quyeàn vôùi Toå chöùc chính trò - xaõ hoäi
Hoäi ñoàng nhaân daân
UÛy ban nhaân daân

Nghò quyeát
Quyeát ñònh

...
II. H thng văn bn quy phm pháp lut Vit Nam.
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua
ngày 03 tháng 6 năm 2008 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009) quy
định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước
người có thẩm quyền ban hành như sau:
St
t
Cô quan ban haønh Teân goïi vaên baûn
1
Quoác hoäi Hieán phaùp, Luaät, Nghò quyeát
2
UÛy ban thöôøng vuï Quoác hoäi Phaùp leänh, Nghò quyeát
3
Chuû tòch nöôùc Leänh, Quyeát ñònh
4
Chính phuû Nghò ñònh
5
Thuû töôùng Chính phuû Quyeát ñònh
6
Boä tröôûng, Thuû tröôûng cô quan ngang Boä Thoâng tö
7
Hoäi ñoàng Thaåm phaùn Toaø aùn nhaân daân toái
cao
Nghò quyeát
8
Chaùnh aùn Toøa aùn nhaân daân toái cao; Vieän
tröôûng Vieän kieåm saùt nhaân daân toái cao
Thoâng tö
9
Giöõa caùc quan Nhaø nöôùc coù thaåm
quyeàn; giöõa caùc cô quan Nhaø nöôùc c
thaåm quyeàn vôùi Toå chöùc chính trò - xaõ hoäi
Nghò quyeát, Thoâng lieân
tòch
10
Hoäi ñoàng nhaân daân Nghò quyeát
11
UÛy ban nhaân daân Quyeát ñònh
Quyết định ban hành - Người đăng: nguyenhuytoan1205-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quyết định ban hành 9 10 772