Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định ra hoạt động công khai của Đảng tại Đại hội II

Được đăng lên bởi phungphuongminh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quyết định ra hoạt động công khai của Đảng tại Đại hội II (Tháng 2/1951)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng được tiến hành trong điều
kiện Liên Xô lớn mạnh vượt bậc về mọi mặt, các nước xã hội châu Âu, châu Á
bước vào công cuộc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Nước cộng hòa
nhân dân Trung Hoa ra đời làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho hòa bình và
phong trào cách mạng. Các nước xã hội chủ nghĩa bao gồm hơn 900 triệu người,
chiếm 1/3 dân số và ¼ đất đai trên thế giới, nối liền một dải từ nước Cộng hòa dân
chủ Đức đến Việt Nam.
Các nước đế quốc chủ nghĩa lâm vào một cuộc khủng hoảng mới. Mỹ trở
thành tên sen đầm quốc tế, khống chế các nước Tây Âu, lập khối quân sự Bắc Đại
Tây Dương, dự định lập khối Thái Bình Dương, chuẩn bị chiến tranh thế giới mới,
đàn áp các phong trào dân chủ và giải phóng dân tộc. Đế quốc Mỹ tăng cường giúp
đỡ Pháp và can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
Ở trong nước, sau Cách mạng tháng Tám, nhà nước Sân chủ nhân dân Việt
Nam thực hiện quyền làm chủ nhân dân do Đảng lãnh đạo; nhân dân ta giành được
nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến. Uy tín của Đảng và chính phủ ta được
nâng cao trên trường quốc tế.
Điều kiện lịch sử đã đặt ra cho Đảng ta các yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh
đường lối cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội, có những chính
sách đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi; đặc biệt là yêu cầu Đảng phải ra công
khai lãnh đạo cách mạng với tư cách là một đảng cầm quyền.
Đại hội họp từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đây là Đại hội Đảng được tổ chức lần đầu tiên ở
trong nước trong điều kiện mới: Sự hình thành và lớn mạnh của nước Cộng hòa
nhân dân Trung Hoa, đã làm thay đổi căn bản tương quan lực lượng trên trường

quốc tế có lợi cho hòa bình và cách mạng. Cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước
Đông Dương đã giành được những thắng lợi quan trọng. Lợi dụng tình thế khó
khan của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ can thiệp trực tiếp và Đông Dương, vừa giúp
đỡ Pháp, vừa tìm cơ hội để hất cẳng Pháp. Thực tiễn của cuộc kháng chiến đang
đòi hỏi Đảng phải ra công khai để lãnh đạo kháng chiến.
Đại hội lần này đã quyết định họp công khai trên vùng đất thuộc căn cứ địa
Việt Bắc với sựu có mặt của 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay
mặt cho 766.349 đảng viên. Theo sang kiến của những người cộng sản Việt Nam
được những người cộng sản Lào và Campuchia nhất trí tán thánh, Đại hội quyết
định: do nhu cầu kháng chiến, giai cấp công n...
Quyết định ra hoạt động công khai của Đảng tại Đại hội II (Tháng 2/1951)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng được tiến hành trong điều
kiện Liên Xô lớn mạnh vượt bậc về mọi mặt, các nước hội châu Âu, châu Á
bước vào công cuộc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Nước cộng hòa
nhân dân Trung Hoa ra đời làm thay đổi so sánh lực lượng lợi cho hòa bình
phong trào cách mạng. c ớc hội chủ nghĩa bao gồm hơn 900 triệu người,
chiếm 1/3 dân số ¼ đất đai trên thế giới, nối liền một dải từ nước Cộng hòa dân
chủ Đức đến Việt Nam.
Các ớc đế quốc chủ nghĩa lâm vào một cuộc khủng hoảng mới. Mỹ trở
thành tên sen đầm quốc tế, khống chế các nước Tây Âu, lập khối quân sự Bắc Đại
Tây Dương, dự định lập khối Thái Bình Dương, chuẩn bị chiến tranh thế giới mới,
đàn áp các phong trào dân chủ và giải phóng dân tộc. Đế quốc Mỹ tăng cường giúp
đỡ Pháp và can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
trong nước, sau Cách mạng tháng Tám, nhà nước Sân chủ nhân dân Việt
Nam thực hiện quyền làm chủ nhân dân do Đảng lãnh đạo; nhân dân ta giành được
nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến. Uy tín của Đảng chính phủ ta được
nâng cao trên trường quốc tế.
Điều kiện lịch s đã đặt ra cho Đảng ta các yêu cầu b sung hoàn chỉnh
đường lối cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ nghĩa hội, những chính
sách đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi; đặc biệt yêu cầu Đảng phải ra công
khai lãnh đạo cách mạng với tư cách là một đảng cầm quyền.
Đại hội họp từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951 tại Vinh Quang, huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đây Đại hội Đảng được tổ chức lần đầu tiên
trong nước trong điều kiện mới: Sự nh thành lớn mạnh của nước Cộng hòa
nhân dân Trung Hoa, đã làm thay đổi căn bản tương quan lực lượng trên trường
Quyết định ra hoạt động công khai của Đảng tại Đại hội II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định ra hoạt động công khai của Đảng tại Đại hội II - Người đăng: phungphuongminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quyết định ra hoạt động công khai của Đảng tại Đại hội II 9 10 31