Ktl-icon-tai-lieu

rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

Được đăng lên bởi Doan Dang
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠN ĐĂK LĂK

TÀI LIỆU HỌC TẬP

RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Sinh viên: ..........................................
Lớp: ...................................................

CHƯƠNG I: TẬP LUYỆN KỸ NĂNG
CÓ TÍNH CHẤT CÔNG CỤ CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
I. Mở đầu
1.Vị trí của trường CĐSP:
Trường cao đẳng sư phạm là cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục Đại học
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, chịu trách nhiệm tổ chức và điều
hành các hoạt động giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học giáo dục theo các
quy định của điều lệ trường Cao đẳng.
2. Chức năng của trường Cao đẳng sư phạm.
1. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cho ngành
giáo dục và đào tạo có trình độ Cao đẳng.
2. Liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường Đại học, Cao đẳng
trong nước. Đào tạo nguồn nhân lực nhiều chuyên ngành trình độ trung cấp, cao
đẳng, đại học.
3. Nghiên cứu và tư vấn về khoa học giáo dục và khoa học cơ bản; ứng dụng
các tiến bộ khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục cho sự nghiệp phát triển kinh tế
- chính trị - xã hội của địa phương.
3. Nhiệm vụ của trường Cao đẳng sư phạm.
- Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng
lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng
lực thích ứng với việc làm trong xã hội , tự tạo việc làm cho mình và cho những
người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với
nghỉên cứu khoa học theo quy định của luật giáo dục và các quy định khác của
pháp luật.
- Giữ gìn và phát triển những di sản và bản sắc văn hoá dân tộc.
- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán
bộ giảng viên của nhà trường.
- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của
trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi
và giới.
- Tuyển sinh và quản lý người học.
- Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo
dục.
- Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt
động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầ...






rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - Người đăng: Doan Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 9 10 86