Ktl-icon-tai-lieu

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN (PTIT)

Được đăng lên bởi Joon Ji Park
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 3366 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN
Biên soạn:

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
ĐỖ MINH SƠN
TRẦN THẢO NGUYÊN

Giới thiệu môn học

0

1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. GIỚI THIỆU CHUNG:
Để phục vụ cho việc tự nghiên cứu và học tập của sinh viên theo chương
trình “Đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa” của Học viện công nghệ
Bưu chính Viễn thông, sau khi được cấp trên thẩm định, bộ môn Mác-Lênin
thuộc khoa Cơ bản I - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức biên
soạn SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP VÀ GIÁO TRÌNH MÔN TRIẾT HỌC
MÁC - LÊNIN. Tập sách được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình triết học
Mác-Lênin do hội đồng lý luận Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc
gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập sách cũng
bám sát giáo trình Triết học Mác - Lênin do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành
dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng.
Sách hướng dẫn học tập môn triết học Mác-Lênin sẽ giúp cho người học
hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác-Lênin.
Trên cơ sở đó giúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận của đường lối chiến
lược, sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình kiên trì, giữ vững
định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ngoài ra, tập sách còn cung cấp
cơ sở phương pháp luận khoa học để người học tiếp tục nghiên cứu các môn
khoa học khác thuộc bộ môn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn
khoa học chuyên ngành.
Nội dung cuốn sách được biên soạn theo trình tự: nêu rõ mục đích yêu cầu,
trọng tâm, trọng điểm của bài, những nội dung cơ bản, những nguyên tắc chỉ
đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn rút ra từ những nguyên lý cơ
bản của lý luận. Cuối mỗi chương là phần bài tập và những gợi ý trả lời thích
hợp, bổ ích với đối tượng sinh viên theo hệ đào tạo từ xa.
2. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử và sự
phát triển của triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội.
2

Giới thiệu môn học

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
Để học tốt môn học này, sinh viên cần lưu ý những vấn đề sau :
1- Thu thập đầy đủ các tài liệu :
◊

Bài giảng: Triết học Mác - Lênin, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Minh Sơn,
Trần Thảo Nguyên, Học viện Công nghệ BCVT, 2005.

◊

Sách hướng dẫn học tập và bài tập: Triết học Mác - Lênin, Nguyễn
Thị Hồng Vân, Đỗ Minh Sơn, Trần Thảo Nguyên, Học viện Công
nghệ BCVT, 2005.

Nếu có điều kiện, sinh viên nên tham khảo thêm:Các tài liệu tham khảo
trong mục Tài liệu tham khảo ở cuối cuốn sách này.
2- Đặt ra mục tiêu, thời hạn cho bản...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN (PTIT) - Người đăng: Joon Ji Park
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN (PTIT) 9 10 414