Ktl-icon-tai-lieu

sách im lặng

Được đăng lên bởi Kim Cuong Dang
Số trang: 380 trang   |   Lượt xem: 1785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IM LẶNG:
Sức mạnh của người hướng nội, trong một thế giới không bao giờ có th ể l ặng
im

Copyright © 2012 by Susan Cain
Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ.
Dịch từ bản gốc tiếng Anh “Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking”, được
xuất bản tại Hoa Kỳ bởi Crown Publishers.

Bản dịch được thực hiện bởi Nguyễn Tiến Đạt (sutucon).
Bản dịch này không phải là bản dịch chính thức của cuốn sách, đ ược th ực hi ện ch ỉ đ ơn thu ần v ới
mục đích để chia sẻ. Người dịch không được hưởng bất kỳ lợi ích nào về tiền bạc thông qua vi ệc th ực
hiện và công bố bản dịch này, cũng không khuy ến khích các hành vi đ ọc, t ải sách vi ph ạm b ản quy ền.
Hãy mua cuốn sách này khi nó đ ược dịch hoặc phát hành chính th ức t ại n ơi b ạn s ống đ ể ủng h ộ tác
giả.

Lời người dịch

Xin chào, tôi là Nguyễn Tiến Đạt. Bản dịch mà bạn đang đ ọc là d ự án cá nhân l ớn đ ầu tiên sau năm 20
tuổi của tôi. Cám ơn bạn vì đã đọc, hoặc thậm chí dẫu có thể chỉ là đang cân nhắc đến vi ệc sẽ đ ọc nó.
Tôi có may mắn được biết đến cuốn sách này t ừ khá sớm, vào cu ối mùa hè năm 2012, không lâu sau
thời điểm nó được ra mắt tại Mỹ. Và tôi đã lập tức bị hút vào nó. Đôi lúc trong đ ời b ạn, sẽ có nh ững
cuốn sách xuất hiện và tác động rất mạnh đến cách nhìn cu ộc sống c ủa b ạn, c ấy vào trong đ ầu b ạn
một ý tưởng, cho bạn một lăng kính hoàn toàn mới để nhìn nhận cu ộc s ống và đ ể nhìn nh ận chính
bản thân bạn. “Quiet” của Susan Cain đối với tôi là một cuốn sách như vậy. Và tôi không hề hối hận về
việc mình đã bỏ ra hơn 6 tháng trời để dịch nó. Nó đã giúp thay đ ổi cu ộc s ống c ủa tôi theo h ướng t ốt
đẹp hơn nhiều, đến mức tôi nhận ra việc những người khác cũng đ ược đ ọc nó sẽ có ý nghĩa l ớn đ ến
thế nào. Và tôi nhảy vào làm, mặc dù không phải tôi không nh ận đ ược nh ững l ời khuyên không nên.
Một người anh tôi rất kính trọng cũng đã khuyên tôi nh ư vậy. Nh ưng tôi còn tr ẻ, tôi nghĩ mình có
quyền phạm sai lầm và có quyền làm một th ứ gì đó điên r ồ m ột chút khi tôi còn đ ủ th ời gian và nhi ệt
huyết. Vậy nên tôi làm.
Cuốn sách này là một dự án cá nhân của tôi. Tôi nghĩ mình c ần gi ải thích m ột chút c ụm t ừ “d ự án cá
nhân”. Thứ nhất, nó có nghĩa là: Cuốn sách này là của tôi. T ừ ch ữ cái đ ầu tiên đ ến cái d ấu ch ấm cu ối
cùng, từ cách dịch, cách chọn từ, đến cách làm chú thích; t ừ cách trình bày bìa, đ ến màu bìa, th ậm chí
là việc thiết kế bìa. Tất cả những thao tác bạn có thể nghĩ ra đ ể có th ể làm ra đ ược b ản d ịch này, tôi
đã tự tay làm một mình hoàn toàn....
IM L NG:
S c m nh c a ng i h ng n i, trong m t th gi i không bao gi có th l ng ườ ướ ế
im
sách im lặng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sách im lặng - Người đăng: Kim Cuong Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
380 Vietnamese
sách im lặng 9 10 371