Ktl-icon-tai-lieu

sinh học

Được đăng lên bởi nguyentandat1997yc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3. Sơ lược về cấu trúc và chức
năng của tế bào
1. Phương pháp quan sát tế bào
2. Kích thước và hình dạng tế bào
3. Sơ lược về cấu trúc & chức năng
4. Sự phân ngăn và hợp tác trong tế bào

1- Phöông phaùp quan saùt teá baøo
Kính hieån vi laø cöûa soå nhìn vaøo theá giôùi teá baøo.
Kính hieån vi do
Leeuwenhoek
cheá taïo (1674)
ñeå quan saùt
ñoäng vaät
nguyeân sinh vaø
vi khuaån.

Kính hieån vi quang hoïc

Kính hieån vi cuûa
Robert Hook

Teá baøo (the cell) do
Robert Hook veõ (1665)

Kính hieån vi ñoái pha

Kính hieån vi neàn toái

Kính hieån vi huyønh quang

Kính hieån vi confocal (thöïc hieän laùt caét quang hoïc)

TEM vaø SEM (duøng nam chaâm thay thaáu kính)

• 2. Kích thöôùc vaø hình daïng teá baøo
• ° Tröø caùc teá baøo lôùn nhaát (tröùng chim) vaø daøi nhaát
(teá baøo cô vaø thaàn kinh), teá baøo ñoäng vaät vaø thöïc
vaät coù kích thöôùc 10-100 µm.
• ° Teá baøo vi khuaån: ñöôøng kính 0,1-1 µm.
• Kích thöôùc & hình daïng teá baøo thay ñoåi theo chöùc
naêng
• ° Teá baøo thaàn kinh daøi  truyeàn luoàng thaàn kinh
• ° Teá baøo tröùng to  chöùa ñaày chaát dinh döôõng
• ° Teá baøo hoàng caàu nhoû ( 8 µm)  qua caùc maïch
maùu nhoû nhaát

Kieåm soaùt kích
thöôùc teá baøo

S = 6 . 30 . 30 = 5.400 m2
V = 30 . 30 . 30 = 27.000 m3  S/V = 5.400 / 27.000 = 0,2
s = 6 . 10 . 10 = 600 m2
v = 1.000 mm3  s/v = 600 / 1.000 = 0,6 > S/V

Tæ leä S/V kieåm soaùt kích thöôùc teá baøo (lôùn hôn toái
thieåu & nhoû hôn toái ña)

3- Sô löôïc veà caáu truùc & chöùc naêng
• ° Lôùp phuû beà maët
• ° Maøng nguyeân sinh chaát
• ° Teá baøo chaát
- Cytosol
- Caùc baøo quan
° Nhaân

Lôùp phuû beà maët teá baøo ñoäng vaät
• °Khoaûng ngoaøi teá baøo
• °Beà maët teá baøo
• °Choã noái
Khoaûng ngoaøi teá baøo
(khoaûng giöõa hai maøng)
= polysacarid + protein
(lôùp nhaøy / xi maêng)

Chất nền ngoài tế bào (extracellular matrix,
ECM) ở khoảng giữa hai màng
Tế bào động vật không có vách (như ở thực vật,
nấm và phần lớn nguyên sinh vật), nhưng tiết
một hỗn hợp glycoprotein để tạo ECM.
ECM chứa các protein sợi collagen (như ở
móng tay và lông) và elastin nằm xen trong một
mạng glycoprotein gọi là proteoglycan, tạo nên
lớp bảo vệ bề mặt.
ECM dính vào màng plasma nhờ fibronectin và
integrin (protein xen trong màng plasma).

Bằng cách
liên kết
ECM và bộ
xương tế
bào,
integrin
cho phép
ECM ảnh
hưởng tới
hoạt động
tế bào:
biểu hiện
gene, di
chuyển tế
bào…

ECM

Beà maët teá baøo

Loâng nhung

Choã loàng

 Taêng dieän tích beà maët trao ñoåi chaát

Choã noái
• * khoaûng g...
Chương 3. Sơ lược về cấu trúc và chức
năng của tế bào
1. Phương pháp quan sát tế bào
2. Kích thước và hình dạng tế bào
3. Sơ lược về cấu trúc & chức năng
4. Sự phân ngăn và hợp tác trong tế bào
sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh học - Người đăng: nguyentandat1997yc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
sinh học 9 10 762