Ktl-icon-tai-lieu

SKKN Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực đối với các môn khoa học xã hội

Được đăng lên bởi huyhoangpy
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực đối với các môn khoa học xã hội

Mục lục
Lời mở đầu:……………………...… ……………………………………………...…...2
Phần thứ nhất: Mở đầu…. ………...…………………… .…………………………...3
1. Lý do chọn đề tài…………………………… ……………………………….………3
2. Mục đích nghiên cứu……………………………… ………………………………..3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………… ……………………………..3
4. Đối tượng nghiên cứu………………………………… …………………………….3
5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu………………………………… …………………….3
6. Phương pháp nghiên cứu………………………………… ………………………...4
7. Cấu trúc đề tài…………………………………… ………………………………….4
Phần thứ hai: Nội dung chính của đề tài…………………………………… ………..4
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài………………… ………………….4
1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học………………… ……………………..4
2. Mục đích của đổi mới phương pháp dạy học………………… …………………...5
3. Đặc trưng của các phương pháp dạy học………………… ……………………….5
4. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học…………………… ………………………5
Chương II: Thực trạng của đổi mới phương pháp giảng dạy…………………… …7
* Thực trạng của đổi mới phương pháp giảng dạy………………… .………………7
Chương III: Giải quyết vấn đề và kết quả thực hiện……………………… ………9
1. Phương pháp thảo luận nhóm……………………… ………………………..……9
2. Phương pháp trực quan…………………………… ……………………………...10
3. Phương pháp vấn đáp……………………………… ……………………………...11
4. Phương pháp giải quyết vấn đề……………………………… …………………...11
5. Phương pháp liên hệ thực tế và tự liên hệ……………………… ………………..12
6. Phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy……… …………….12
7. Phương pháp dự án…………… …………………………………………………..13
8. Sử dụng phiếu học tập, bài tập thảo luận………………… ……………………...14
9. Sử dụng phương pháp liên môn………………… ………………………………..14
10. Soạn thảo một giáo án theo hướng đổi mới, phát huy tính TCCĐ HS…..…… 15
Phần
III:
Kết
luận
……………………………….17

và

khuyến

nghị…………………..

Phụ lục…………………………………………………………………………………19
Tài liệu tham khảo…………………………….………………………………………20

Giáo viên thực hiện: Phạm Thế Lễ - Trường PT Cấp 2-3 Tân Lập

1

Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực đối với các môn khoa học xã hội

LỜI MỞ ĐẦU
Đổi mới phương pháp giảng dạy nói chung và đổi mới mới phương pháp giảng
dạy các môn khoa học xã hội (KHXH) nói riêng là một vấn đề không phải là mới.
Nhưng để thực hiện triệt để mục tiêu đổi mới phương pháp giảng dạy của ngành đặt ra
không phải là dễ. Vấn đề cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy học là hướng tới hoạt
động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, chống lại thói quen học tập thụ động. Tức là
đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của giáo viên và học ...
Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực đối với các môn khoa học xã hội
Mục lục
Lời mở đầu:……………………...… ……………………………………………...…...2
Phần thứ nhất: Mở đầu…. ………...…………………… .…………………………...3
1. Lý do chọn đề tài…………………………… ……………………………….………3
2. Mục đích nghiên cứu……………………………… ………………………………..3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………… ……………………………..3
4. Đối tượng nghiên cứu………………………………… …………………………….3
5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu………………………………… …………………….3
6. Phương pháp nghiên cứu………………………………… ………………………...4
7. Cấu trúc đề tài…………………………………… ………………………………….4
Phần thứ hai: Nội dung chính của đề tài…………………………………… ………..4
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài………………… ………………….4
1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học………………… ……………………..4
2. Mục đích của đổi mới phương pháp dạy học………………… …………………...5
3. Đặc trưng của các phương pháp dạy học………………… ……………………….5
4. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học…………………… ………………………5
Chương II: Thực trạng của đổi mới phương pháp giảng dạy…………………… …7
* Thực trạng của đổi mới phương pháp giảng dạy………………… .………………7
Chương III: Giải quyết vấn đề và kết quả thực hiện……………………… ………9
1. Phương pháp thảo luận nhóm……………………… ………………………..……9
2. Phương pháp trực quan…………………………… ……………………………...10
3. Phương pháp vấn đáp……………………………… ……………………………...11
4. Phương pháp giải quyết vấn đề……………………………… …………………...11
5. Phương pháp liên hệ thực tế và tự liên hệ……………………… ………………..12
6. Phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy……… …………….12
7. Phương pháp dự án…………… …………………………………………………..13
8. Sử dụng phiếu học tập, bài tập thảo luận………………… ……………………...14
9. Sử dụng phương pháp liên môn………………… ………………………………..14
10. Soạn thảo một giáo án theo hướng đổi mới, phát huy tính TCCĐ HS…..…… 15
Phần III: Kết luận khuyến nghị…………………..
……………………………….17
Phụ lục…………………………………………………………………………………19
Tài liệu tham khảo…………………………….………………………………………20
Giáo viên thực hiện: Phạm Thế Lễ - Trường PT Cấp 2-3 Tân Lập
1
SKKN Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực đối với các môn khoa học xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực đối với các môn khoa học xã hội - Người đăng: huyhoangpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
SKKN Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực đối với các môn khoa học xã hội 9 10 36