Ktl-icon-tai-lieu

Slide Phương Pháp Nghiên cứu Khoa Học

Được đăng lên bởi Trần Linh Anh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1528 lần   |   Lượt tải: 3 lần
12/25/2012

1.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2.

3.

Biên soạn và trình bày: Chử Bá Quyết
quyetcb@dhtm.edu.vn
G/v Bộ môn QTTN TMĐT

1.
2.

Tiếng Việt:
Vũ Cao Đàm (2010), Giáo trình Phương pháp luận nghiên
cứu khoa học, NXB Giáo dục Việt Nam.
Nguyễn Văn Thanh (2010), Bài giảng Phương pháp nghiên
cứu trong kinh tế - dùng cho các lớp cao học, Trường Đại học
Thương mại.
Trần Tiến Khai (2012), Phương pháp nghiên cứu kinh tế Kiến thức cơ bản, NXB Lao động Xã hội.
Tiếng Anh:
William G. Zikmund, Business Research Methods
C.R. Kothari, Research methodology-Methods and
Techniques, second revised edition, New age international
publishers.

1

2

Chương 1: Tổng luận về phương pháp luận NCKH
Chương 2: Xác định vấn đề NC và thiết kế NC

Chương 1

Chương 3: Thiết kế mẫu
Chương 4: Đo lường và kĩ thuật đo
Chương 5: Thu thập thông tin
Chương 6: Xử lý và phân tích dữ liệu
Chương 7: Viết báo cáo kết quả nghiên cứu

Học những gì chưa biết!
3

1.

Một số thuật ngữ, định nghĩa, khái niệm cơ bản

2.

Phân loại nghiên cứu khoa học

3.

Các phương pháp tiếp cận NCKH

4.

Quy trình nghiên cứu khoa học

5.

Các tiêu chí của nghiên cứu tốt

4

Tri thức (kiến thức) là gì?

Theo Plato,
tri thức là niềm tin chính đáng
"justified true belief”.
Tri thức hiện
Tri thức ẩn

5

Tượng đài tri thức (tiếng Hy Lạp Επιστηµη, Episteme)
tại thư viện Celsus Ephesos, Thổ Nhĩ Kỳ

6

1

12/25/2012

Tri thức (kiến thức) được hiểu theo nhiều nghĩa tùy theo văn cảnh,
chủ yếu liên quan với những k/n như sự hiểu biết, ngữ nghĩa, thông
tin, giảng giải, giáo dục, giao tiếp, diễn tả, học hỏi, suy luận, nhận
thức. Tri thức bao gồm ba tiêu chí: Tạo niềm tin (khả tín); Xác thực
(chân lý, sự thực), và Chứng minh được.
Tri thức là: các thông tin, các tài liệu, các cơ sở lý luận, các kỹ năng
khác nhau, đạt được bởi một tổ chức/ cá nhân thông qua các trải
nghiệm thực tế hay thông qua sự học tập; các hiểu biết về lý thuyết
hay thực tế về một đối tượng, một vấn đề, có thể lý giải được về nó;
là những gì đã biết, đã được hiểu biết trong một lĩnh vực cụ thể hay
toàn bộ, trong tổng thể; các cơ sở, các thông tin, tài liệu, các hiểu
biết hoặc những thứ tương tự có được bằng kinh nghiệm thực tế
hoặc do những tình huống, hoàn cảnh cụ thể.
Theo Plato, tri thức là niềm tin chính đáng thực sự "justified true
belief”.
7

Nghiên cứu (Research)
N/c bao gồm bất kì sự thu thập dữ liệu, thông tin và các sự kiện nào
cho mục đích các tiến bộ của tri thức/kiến thức* . (Martin
Shuttleworth).
N/c là quy trình của các bước được dùng tron...
12/25/2012
1
Phương pháp nghiên cu khoa hc
1
Biên son và trình bày: Ch Bá Quyết
quyetcb@dhtm.edu.vn
G/v B môn QTTN TMĐT
Tiếng Vit:
1. Vũ Cao Đàm (2010), Giáo trình Phương pháp lun nghiên
cu khoa hc, NXB Giáo dc Vit Nam.
2. Nguyn Văn Thanh (2010), Bài ging Phương pháp nghiên
cu trong kinh tế - dùng cho các lp cao hc, Trường Đại hc
Thương mi.
3. Trn Tiến Khai (2012), Phương pháp nghiên cu kinh tế -
Kiến thc cơ bn, NXB Lao động Xã hi.
Tiếng Anh:
1. William G. Zikmund, Business Research Methods
2. C.R. Kothari, Research methodology-Methods and
Techniques, second revised edition, New age international
publishers.
2
Chương 1: Tng lun v phương pháp lun NCKH
Chương 2: Xác định vn đề NC và thiết kế NC
Chương 3: Thiết kế mu
Chương 4: Đo lường và kĩ thut đo
Chương 5: Thu thp thông tin
Chương 6: X lý và phân tích d liu
Chương 7: Viết báo cáo kết qu nghiên cu
3
Chương 1
4
Hc nhng gì chưa biết!
1. Mt s thut ng, định nghĩa, khái nim cơ bn
2. Phân loi nghiên cu khoa hc
3. Các phương pháp tiếp cn NCKH
4. Quy trình nghiên cu khoa hc
5. Các tiêu chí ca nghiên cu tt
5
Tri thc (kiến thc) là gì?
6
Tượng đài tri thc (tiếng Hy Lp Επιστηµη, Episteme)
ti thư vin Celsus Ephesos, Th Nhĩ K
Theo Plato,
tri thc là nim tin chính đáng
"justified true belief”.
Tri thc hin
Tri thc n
Slide Phương Pháp Nghiên cứu Khoa Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Phương Pháp Nghiên cứu Khoa Học - Người đăng: Trần Linh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Slide Phương Pháp Nghiên cứu Khoa Học 9 10 285