Ktl-icon-tai-lieu

Số liệu lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trên TG

Được đăng lên bởi danghoailinh101194-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHỐI LƯỢNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
GIAI ĐOẠN 2010-2013
Đơn vị: nghìn tấn
Năm
2010
2011
Ấn độ
2228
4637
Argentina
468
732
Australia
54
311
Brazil
430
1296
Burma
700
1075
Campuchia
750
860
Egypt
570
320
EU
278
237
Guyana
298
257
Mỹ
3868
3246
Pakistan
4000
3414
Paraguay
135
208
Thái lan
9047
10647
Trung quốc
619
487
Uruguay
808
841
Việt nam
6890
7200
Others
803
970
World
31946
36738
Nguồn: United sates department of agriculture


2012
10250
608
449
1105
1357
800
600
194
285
3305
3399
262
6945
267
1056
7720
1229
39831

2013
10500
526
460
830
1163
975
850
200
345
3271
3500
275
6700
447
900
6610
922
38474

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2008-2013

Năm

Khối lượng xuất khẩu gạo Kim ngạch xuất
(Nghìn tấn)
khẩu gạo ( tỉ usd)

2008 4, 679

2,663

2009 6000

2,464

2010 6,890

3,25

2011 7,200

3,7

2012 7,720

3,5

2013 6,610
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

2,95

Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2008 – 2013

...
KHỐI LƯỢNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
GIAI ĐOẠN 2010-2013
Đơn vị: nghìn tấn
Nguồn: United sates department of agriculture
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2008-2013
Năm
Khi lượng xut khu go
(Nghìn tn)
Kim ngch xut
khu go ( t usd)
2008 4, 679 2,663
2009 6000 2,464
2010 6,890 3,25
2011 7,200 3,7
2012 7,720 3,5
2013 6,610 2,95
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam
Năm 2010 2011 2012 2013
Ấn độ 2228 4637 10250 10500
Argentina 468 732 608 526
Australia 54 311 449 460
Brazil 430 1296 1105 830
Burma 700 1075 1357 1163
Campuchia 750 860 800 975
Egypt 570 320 600 850
EU 278 237 194 200
Guyana 298 257 285 345
Mỹ 3868 3246 3305 3271
Pakistan 4000 3414 3399 3500
Paraguay 135 208 262 275
Thái lan 9047 10647 6945 6700
Trung quốc 619 487 267 447
Uruguay 808 841 1056 900
Việt nam 6890 7200 7720 6610
Others 803 970 1229 922
World 31946 36738 39831 38474
Số liệu lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trên TG - Trang 2
Số liệu lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trên TG - Người đăng: danghoailinh101194-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Số liệu lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trên TG 9 10 637