Ktl-icon-tai-lieu

So sánh các kiểu và hình thức Nhà Nước

Được đăng lên bởi hung47tmb
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 10731 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Các kiểu và hình thức Nhà nước
1.1.2.1. Khái niệm kiểu nhà nước
Lịch sử xã hội loài người cho đến nay đã trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội trong đó có 4 hình
thái kinh tế - xã hội có giai cấp và tương ứng có 4 kiểu nhà nước: Nhà nước chủ nô, nhà nước phong
kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Kiểu nhà nước là tổng thể những đặc điểm cơ bản của nhà nước thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã
hội, những điều kiện phát sinh, tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội
có giai cấp nhất định.
Các kiểu nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản đều có đặc điểm chung là
nhà nước bóc lột, chúng xuất hiện và tồn tại trên cơ sở của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, là công
cụ duy trì và bảo vệ nền thống trị và lợi ích của các giai cấp chủ nô, địa chủ phong kiến và giai cấp
tư sản. Còn nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước mới dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản
xuất, là nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.
Sự thay thế kiểu nhà nước diễn ra thông qua cách mạng xã hội mà kết quả là kiểu nhà nước sau bao
giờ cũng tiến bộ và hoàn thiện hơn kiểu nhà nước trước.
1.1.2.2. Các kiểu nhà nước trong lịch sử
a) Các kiểu nhà nước bóc lột: nhà nước chủ nô, phong kiến và tư sản.
* Kiểu nhà nước chủ nô.
Nhà nước chủ nô là nhà nước đầu tiên trong lịch sử, ra đời khi chế độ thị tộc tan rã. Cơ sở kinh
tế của nhà nước chủ nô là chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất, sản phẩm lao động và
người nô lệ. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ có hai giai cấp chính là nô lệ và chủ nô, ngoài ra còn có
các tầng lớp thợ thủ công và những người lao động tự do khác. Chủ nô là một bộ phận thiểu số của
xã hội nhưng nắm giữ trong tay toàn bộ tư liệu sản xuất của xã hội, còn nô lệ là lực lượng chủ yếu
sản xuất ra của cải vật chất nhưng chỉ là “công cụ biết nói” trong tay chủ nô, phụ thuộc hoàn toàn
vào chủ nô. Tầng lớp thợ thủ công và những người lao động tự do có địa vị khác với người nô lệ
nhưng vẫn trong quỹ đạo chi phối của chủ nô về chính trị, kinh tế, tư tưởng.
Nhà nước chủ nô xét về bản chất chỉ là công cụ bạo lực để thực hiện nền chuyên chính của giai
cấp chủ nô, duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của chủ nô, đàn áp nô lệ và những người lao động
khác.
Nhà nước chủ nô thực hiện bảo vệ củng cố chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất,
sản phẩm lao động và người nô lệ, đàn áp sự phản kháng của nô lệ và các tầng lớp khác bằng bạo
lực, củng cố hệ tư tưởng tôn giáo và sử dụng nó để t...
Các kiểu và hình thức Nhà nước
1.1.2.1. Khái niệm kiểu nhà nước
Lịch sử hội loài người cho đến nay đã trải qua 5 hình thái kinh tế hội trong đó 4 hình
thái kinh tế - xã hội có giai cấp và tương ứng có 4 kiểu nhà nước: Nhà nước chủ nô, nhà nước phong
kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Kiểu nhà nước là tổng thể những đặc điểm cơ bản của nhà nước thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã
hội, những điều kiện phát sinh, tồn tại phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế hội
có giai cấp nhất định.
Các kiểu nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước sản đều đặc điểm chung
nhà nước bóc lột, chúng xuất hiện và tồn tại trên cơ sở của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, là công
cụ duy trì bảo vệ nền thống trị lợi ích của các giai cấp chủ nô, địa chủ phong kiến giai cấp
sản. Còn nhà nước xã hội chủ nghĩakiểu nhà nước mới dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản
xuất, là nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.
Sự thay thế kiểu nhà nước diễn ra thông qua cách mạng hội kết quả kiểu nhà nước sau bao
giờ cũng tiến bộ và hoàn thiện hơn kiểu nhà nước trước.
1.1.2.2. Các kiểu nhà nước trong lịch sử
a) Các kiểu nhà nước bóc lột: nhà nước chủ nô, phong kiến và tư sản.
* Kiểu nhà nước chủ nô.
Nhà nước chủ nô là nhà nước đầu tiên trong lịch sử, ra đời khi chế độ thị tộc tan rã. Cơ sở kinh
tế của nnước chủ chế độ sở hữu của chủ đối với liệu sản xuất, sản phẩm lao động
người lệ. Trong hội chiếm hữu l hai giai cấp chính nô lệ chủ nô, ngoài ra còn
các tầng lớp thợ thủ công những người lao động tự do khác. Chủ một bộ phận thiểu scủa
hội nhưng nắm giữ trong tay toàn bộ liệu sản xuất của hội, còn lệ lực lượng chủ yếu
sản xuất ra của cải vật chất nhưng chỉ “công cụ biết nói” trong tay chủ nô, phụ thuộc hoàn toàn
vào chủ nô. Tầng lớp thợ thủ công những người lao động tự do địa vị khác với người nô lệ
nhưng vẫn trong quỹ đạo chi phối của chủ nô về chính trị, kinh tế, tư tưởng.
Nhà nước chủ nô xét về bản chất chỉ là công cụ bạo lực để thực hiện nền chuyên chính của giai
cấp chủ nô, duy trì sự thống trị bảo vệ lợi ích của chủ nô, đàn áp lệ những người lao động
khác.
Nhà nước chủ thực hiện bảo vệ củng cố chế độ sở hữu của chủ đối với liệu sản xuất,
sản phẩm lao động người lệ, đàn áp sự phản kháng của lệ c tầng lớp khác bằng bạo
lực, củng cố hệ tưởng tôn giáo sử dụng để thống trị về mặt tưởng đối với hội. Trong
một chừng mực nhất định nhà nước chủ cũng tổ chức một số hoạt động kinh tế như quản đất
đai, tổ chức khai hoang xây dựng quản các công trình thuỷ nông.... Nhà nước chủ tiến hành
chiến tranh xâm lược, bằng chiến tranh giai cấp chủ thực hiện khát vọng làm giàu, cướp bóc của
cải, bắt tù binh bổ sung vào đội quân nô lệ và mở rộng phạm vi thống trị.
1
So sánh các kiểu và hình thức Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh các kiểu và hình thức Nhà Nước - Người đăng: hung47tmb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
So sánh các kiểu và hình thức Nhà Nước 9 10 218