Ktl-icon-tai-lieu

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

Được đăng lên bởi nguyenmanhung258
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10:
Giống nhau:
o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền và
CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ko có bức tường
ngăn cách
o Mục tiêu của CMVN là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày
o Khẳng định lực lượng lãnh đạo CMVN là ĐCS. Lấy CN mac-lê làm
nền tảng
o Khẳng định CMVN là 1 bộ phận khắng khít của CMTG, giai cấp VS
VN phải đoàn kết với VSTG nhất là VS pháp
o Xác hịnh vai trò và sưc mạnh giai cấp công nhân
Khác nhau:
Cương lĩnh tháng 2
Luận cương tháng 10
Kẻ thù: đánh đổ ĐQ và bọn PKTS, Đánh đổ PK ĐQ
tay sai phản CM
Nhiệm vụ: nv độc lập là nv hàng
Nhiệm vụ dân tộc và dân chủ được
đầu
tiến hành 1 lúc
Mục tiêu: làm cho VN hoàn toàn
Làm cho đông dương hoàn toàn
độc lập nhân dân tự do dân chủ
độc lập, giải quyết 2 muân thuẫn cơ
bình đẵng, tịch thu ruộng đất của
bản là mâu thuẩn dân tộc và mâu
ĐQ chia cho dân cày nghèo
thuẩn giai cấp ngày càng sâu sắc
Lực lượng CM: là gc công nhân và Là công nhân và nông dân, chưa
nông dân, bên cạnh đó phải lien
phát huy được sức mạnh của khố
minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi
đại đoàn kết dân tộc,của TTS,TS
dung hoặc trung lập phú nông
trung tiểu dịa chủ
2/ tại sao nói giai đoan 1936-1939 là đấu tranh dân chủ:
Yếu tố chủ quan: đảng mới khôi phục nên không đủ mạnh cần có thời gian
củng cố khôi phục phát triển
Yếu tố khách quan:quốc tế cộng sản chủ trương tập trung các yếu tố:
Xác định kẻ thù :chủ nghĩa phát xít
 Nhiệm vụ: đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ dân
chủ và hòa bình, lập mặt trận nhân dân rộng rãi chống phát xít và
chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, hòa bình và cải thiện đời sống
 Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra
3/ tại sao cm tháng 8 là thời cơ ngàn năm có 1:

Yếu tố bên ngoài: là lúc kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít nhật đã
bị lien xô và các lực lượng dân chủ thế giới đánh bại. bọn nhật ở đông dương
tan rã.có sự mâu thuẩn CN ĐQ >< CNPX, ĐQ>< địa chủ
Yếu tố bên trong: do sự lãnh đạo của đảng, đảng đã chuẩn bị về các mặt về
chủ trương, lực lượng và tập dượt qua cao trào kháng nhật cứu nước, có sự
kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, kết hợp nổi
dậy của quần chúng, đảng biết vận dụng sang tạo CN mac vào hoan cảnh cụ
thể của nước ta
4/ bằng lý luận và thực tiển hãy chứng độc lập dân tộc gắn với CNXH
là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của quá trình CMVN:
Lý luận: vì CNXH đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc
 CNXH dựa vào quan điểm CN mác-lê và chủ tịch HCM
Thực tiển:
+giai đoạn 1930-1954:
đặc điểm CNXH là...
1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10:
Giống nhau:
o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền và
CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ko có bức tường
ngăn cách
o Mục tiêu của CMVN là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày
o Khẳng định lực lượng lãnh đạo CMVN là ĐCS. Lấy CN mac-lê làm
nền tảng
o Khẳng định CMVN là 1 bộ phận khắng khít của CMTG, giai cấp VS
VN phải đoàn kết với VSTG nhất là VS pháp
o Xác hịnh vai trò và sưc mạnh giai cấp công nhân
Khác nhau:
Cương lĩnh tháng 2
Kẻ thù: đánh đổ ĐQ và bọn PKTS,
tay sai phản CM
Nhiệm vụ: nv độc lập là nv hàng
đầu
Mục tiêu: làm cho VN hoàn toàn
độc lập nhân dân tự do dân chủ
bình đẵng, tịch thu ruộng đất của
ĐQ chia cho dân cày nghèo
Lực lượng CM: là gc công nhân và
nông dân, bên cạnh đó phải lien
minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi
dung hoặc trung lập phú nông
trung tiểu dịa chủ
Luận cương tháng 10
Đánh đổ PK ĐQ
Nhiệm vụ dân tộc và dân chủ được
tiến hành 1 lúc
Làm cho đông dương hoàn toàn
độc lập, giải quyết 2 muân thuẫn cơ
bản là mâu thuẩn dân tộc và mâu
thuẩn giai cấp ngày càng sâu sắc
Là công nhân và nông dân, chưa
phát huy được sức mạnh của khố
đại đoàn kết dân tộc,của TTS,TS
2/ tại sao nói giai đoan 1936-1939 là đấu tranh dân chủ:
Yếu tố chủ quan: đảng mới khôi phục nên không đủ mạnh cần có thời gian
củng cố khôi phục phát triển
Yếu tố khách quan:quốc tế cộng sản chủ trương tập trung các yếu tố:
Xác định kẻ thù :chủ nghĩa phát xít
Nhiệm vụ: đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ dân
chủ và hòa bình, lập mặt trận nhân dân rộng rãi chống phát xít và
chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, hòa bình và cải thiện đời sống
Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra
3/ tại sao cm tháng 8 là thời cơ ngàn năm có 1:
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10 - Người đăng: nguyenmanhung258
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10 9 10 666