Ktl-icon-tai-lieu

So sánh phạt tù có thời hạn và tạm giam

Được đăng lên bởi nhadaungoc919-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 5762 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Câu 2:
So sánh biện pháp tạm giam và hình phạt tù có thời hạn
Giống nhau giữa biện pháp “Tạm giam” và “Hình phạt tù có thời hạn”
•

Đều được pháp luật hình sự ghi nhận, là biện pháp răn đe, thể hiện tính quyền lực nhà
nước trong việc xử lý và giáo dục đối tượng phạm tội.
•

Các biện pháp này mang tính cưỡng chế thực hiện, nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm,
tách đối tượng ra khỏi cộng đồng trong một khoảng thời gian nhất định để tổ chức giáo dục,
hướng tội phạm đến với sự cải tạo tích cực.
•

Khi áp dụng những biện pháp này người bị áp dụng bị tạm cách li với xã hội, bị tước
quyền tự do, bị đụng chạm về quyền tự do và danh dự, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của
công dân được quy định trong Hiến pháp.
Tiêu chí

TẠM GIAM

Khái
niệm

Tạm giam là việc thể hiện sự bắt
- Theo quy định tại Điều 33 Bộ luật hình sự năm
buộc của nhà nước đối với bị can, bị 1999 thì khái niệm hình phạt tù có thời hạn được
cáo; sự bắt buộc đó thể hiện ở chỗ
hiểu như sau: “tù có thời hạn là việc buộc người bị
biện pháp tạm giam được bảo đảm
kết án phải chấp hành hình phạt tại trại tạm giam
thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế trong một thời hạn nhất định. Tù có thời hạn đối
của nhà nước, do các cơ quan có
với người phạm một tội có mức tối thiểu là ba
chức năng, thẩm quyền thực hiện.
tháng,mức tối đa là hai mươi năm” Hình phạt tù
mặt khác nó còn thể hiện việc hạn
có thời hạn là việc đưa bản án phạt tù có thời hạn
chế các quyền tự do của người bị áp đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế,
dụng các biện pháp tạm giam trong
tức là buộc người bị kết án phạt tù có thời hạn phải
một thời hạn nhất định. Từ đó, biện
chấp hành hình phạt tại trại giam, trại tạm giam
pháp tạm giam trong tố tụng hình sự trong thời hạn nhất định được quy định trong bản
cũng thể hiện tính chất ngăn chặn
án.
một cách rõ rệt

Tính
chất

Mang tính ngăn ngừa

Mang tính trừng phạt

Án tích

Người phạm tội không có án tích

Người phạm tội mang án tích

Thời hạn Thời hạn tạm giam không được quy
định trong Chương VI Bộ luật TTHS
mà được quy định cụ thể trong từng
giai đoạn tố tụng như: Điều tra (Điều
120 Bộ luật TTHS), truy tố (Điều

HÌNH PHẠT TÙ CÓ THỜI HẠN

Theo điều 33 Bộ luật hình sự 1999 thì tù có thời
hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là
ba tháng, mức tối đa là hai mươi năm. Thời gian
tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp
hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam

166), chuẩn bị xét xử sơ thẩm (Điều bằng một ngày tù.
177), sau khi tuyên án (Điều 228),
xét xử phúc thẩm (Điều 243), ...
Câu 2:
So sánh biện pháp tạm giam và hình phạt tù có thời hạn
Giống nhau giữa biện pháp “Tạm giam” và “Hình phạt tù có thời hạn”
Đều được pháp luật hình sự ghi nhận, là biện pháp răn đe, thể hiện tính quyền lực nhà
nước trong việc xử lý và giáo dục đối tượng phạm tội.
Các biện pháp này mang tính cưỡng chế thực hiện, nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm,
tách đối tượng ra khỏi cộng đồng trong một khoảng thời gian nhất định để tổ chức giáo dục,
hướng tội phạm đến với sự cải tạo tích cực.
Khi áp dụng những biện pháp này người bị áp dụng bị tạm cách li với xã hội, bị tước
quyền tự do, bị đụng chạm về quyền tự do và danh dự, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của
công dân được quy định trong Hiến pháp.
Tiêu chí TẠM GIAM HÌNH PHẠT TÙ CÓ THỜI HẠN
Khái
niệm
Tạm giam là việc thể hiện sự bắt
buộc của nhà nước đối với bị can, bị
cáo; sự bắt buộc đó thể hiện ở chỗ
biện pháp tạm giam được bảo đảm
thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế
của nhà nước, do các cơ quan có
chức năng, thẩm quyền thực hiện.
mặt khác nó còn thể hiện việc hạn
chế các quyền tự do của người bị áp
dụng các biện pháp tạm giam trong
một thời hạn nhất định. Từ đó, biện
pháp tạm giam trong tố tụng hình sự
cũng thể hiện tính chất ngăn chặn
một cách rõ rệt
- Theo quy định tại Điều 33 Bộ luật hình sự năm
1999 thì khái niệm hình phạt tù có thời hạn được
hiểu như sau: “tù có thời hạn là việc buộc người bị
kết án phải chấp hành hình phạt tại trại tạm giam
trong một thời hạn nhất định. Tù có thời hạn đối
với người phạm một tội có mức tối thiểu là ba
tháng,mức tối đa là hai mươi năm” Hình phạt tù
có thời hạn là việc đưa bản án phạt tù có thời hạn
đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế,
tức là buộc người bị kết án phạt tù có thời hạn phải
chấp hành hình phạt tại trại giam, trại tạm giam
trong thời hạn nhất định được quy định trong bản
án.
Tính
chất
Mang tính ngăn ngừa Mang tính trừng phạt
Án tích Người phạm tội không có án tích Người phạm tội mang án tích
Thời hạn Thời hạn tạm giam không được quy
định trong Chương VI Bộ luật TTHS
mà được quy định cụ thể trong từng
giai đoạn tố tụng như: Điều tra (Điều
120 Bộ luật TTHS), truy tố (Điều
Theo điều 33 Bộ luật hình sự 1999 thì tù có thời
hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là
ba tháng, mức tối đa là hai mươi năm. Thời gian
tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp
hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam
So sánh phạt tù có thời hạn và tạm giam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh phạt tù có thời hạn và tạm giam - Người đăng: nhadaungoc919-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
So sánh phạt tù có thời hạn và tạm giam 9 10 362