Ktl-icon-tai-lieu

So sánh sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh của Hồ Chí Minh và luận cương chính trị của Trần Phú

Được đăng lên bởi gandaynhat1112
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giống nhau
Về tính chất xã hội : thuộc địa nữa phong kiến
Về mâu thuẫn giai cấp: giữa nhân dân lao động nghèo khổ bị áp bức bốc lột và địa chủ
phong kiến, tư bản đế quôc pháp xâm lược
Về phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là: cách mạng tư sản dân
quyền và thổ địa cách mạng bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản
đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau ko có bức tường ngăn cách. Phương hướng
chiến lược đã phan ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân việt
nam.
Về nhiệm vụ cách mạng: đều là chống đế quốc phong kiến để láy lại ruộng đất và gianh
độc lấp dân tộc
Về lực lượng cách mạng: chủ yếu là công dân và nông dân. Đây là 2 lực lương chủ yeus
và nồn cốt.
Về phương pháp cách mạng : sử dụng bạo lực cách mạng ,sử dụng sức manh số đông
dân chúng việt nam cả về chính trị và vũ trang nhằm đặt mục tiêu cơ bản của cuộc cách
mạng là đánh đổ đế quốc và phông kiến, gianh chính quyền về tay công nông.
Về vị trí quốc tế: cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít với cách mạn thế giới đã
thể hiện sự rộng mở quan hệ bên ngoài, tìm đồng minh cho mình
Về lanh đạo cách mạng : là giai cấp côn nhân thông qua Đảng cộng sản. “Đảng là đội
tiên phong của giai cấp vô sản giai cấp thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình
lãnh đạo được dân chúng.”như hồ chí minh đã từng nói : “ Dảng cộng sản việt nam là sản
phẩm của sự kết hơp chủ nghĩa mác lê nin với phong trao công nhân và phong trao yêu
nước việt nam. Sự giống nhau trên là do cả 2 văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa mac lê
nin và cách mạng vô sản chịu ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 nga
Khac nhau:
Xác định kẻ thù và nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng: trong cương linh chính trị xác
định kẻ thù nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ giặc pháp sau đó mới đanh đổ phong
kiến và tay sai phản cách mạng ( nhiệm vụ dân tộc và dân chủ) nhiệm vụ dân tộc được
coi là nhiệm vụ trọng đại của cách mạng nhấn mạnh về đấu tranh về đấu tranh dân
tộc).còn luận cương thì nhấn mạnh về vấn đề giai cấp
Lực lượng cách mạng: trong cương linh ngoai việc xác định lực lượng nồng cốt cua
cách cách mạng là giai cấp công nhân thì cương linh cung hát huy được cả sưc mạnh của
cả khối đại đoàn kết hướng vào hàng đầu là giải phóng dân tộc. còn luận cương thì xác
định giai cấp vô sản và nông dân là động lực của cách mạng trong đó giai cáp vô sản vùa

là giai cấp lanh đạo vừa là động lực chính.còn những giai cấp khac thì chỉ được 1 thời
gian đầu .

...
Giống nhau
Về tính chất xã hội : thuộc địa nữa phong kiến
Về mâu thuẫn giai cấp: giữa nhân dân lao động nghèo khổ bị áp bức bốc lột địa chủ
phong kiến, tư bản đế quôc pháp xâm lược
Về phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam : cách mạng sản dân
quyền thổ địa cách mạng bỏ qua giai đoạn bản chủ nghĩa để đi tới hội cộng sản
đây 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau ko bức tường ngăn cách. Phương hướng
chiến lược đã phan ánh xu thế của thời đại nguyện vọng đông đảo của nhân dân việt
nam.
Về nhiệm vụ cách mạng: đều là chống đế quốc phong kiến để láy lại ruộng đất và gianh
độc lấp dân tộc
Về lực lượng cách mạng: chủ yếu là công dân và nông dân. Đây là 2 lực lương chủ yeus
và nồn cốt.
Về phương pháp cách mạng : sử dụng bạo lực cách mạng ,sử dụng sức manh số đông
dân chúng việt nam cả về chính trị trang nhằm đặt mục tiêu bản của cuộc cách
mạng là đánh đổ đế quốc và phông kiến, gianh chính quyền về tay công nông.
Về vị trí quốc tế: cách mạng Việt Nam bộ phận khăng khít với cách mạn thế giới đã
thể hiện sự rộng mở quan hệ bên ngoài, tìm đồng minh cho mình
Về lanh đạo cách mạng : giai cấp côn nhân thông qua Đảng cộng sản. “Đảng đội
tiên phong của giai cấp sản giai cấp thu phục cho được đại bộ phận giai cấp nh
lãnh đạo đưc dân chúng.”như hồ chí minh đã từng nói : “ Dảng cộng sản việt nam là sản
phẩm của s kết p chủ nghĩa mác nin với phong trao công nhân phong trao yêu
nước việt nam. Sự giống nhau trên do cả 2 văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa mac
nin và cách mạng vô sản chịu ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 nga
Khac nhau:
Xác định kẻ thù và nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng: trong cương linh chính trị xác
định kẻ thù nhiệm vụ của cách mạng đánh đổ giặc pháp sau đó mới đanh đổ phong
kiến tay sai phản cách mạng ( nhiệm vụ dân tộc dân chủ) nhiệm vụ dân tộc được
coi nhiệm vụ trọng đại của cách mạng nhấn mạnh về đấu tranh về đấu tranh dân
tộc).còn luận cương thì nhấn mạnh về vấn đề giai cấp
Lực lượng ch mạng: trong ơng linh ngoai việc xác định lực lượng nồng cốt cua
cách cách mạng là giai cấp công nhân thì cương linh cung hát huy được cả sưc mạnh của
cả khối đại đoàn kết hướngo hàng đầu giải phóng dân tộc. còn luận cương thì xác
định giai cấp vô sản và nông dân là động lực của cách mạng trong đó giai cáp vô sản vùa
So sánh sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh của Hồ Chí Minh và luận cương chính trị của Trần Phú - Trang 2
So sánh sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh của Hồ Chí Minh và luận cương chính trị của Trần Phú - Người đăng: gandaynhat1112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
So sánh sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh của Hồ Chí Minh và luận cương chính trị của Trần Phú 9 10 255