Ktl-icon-tai-lieu

Son preference in Vietnam_VIE_Final version for printing

Được đăng lên bởi quehuonglx
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỰ ƯA THÍCH CON TRAI Ở VIỆT NAM:

ƯỚC MUỐN THÂM CĂN,
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Báo cáo nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu sâu hơn
về tình trạng tăng tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam
Tháng 9 / 2011
Sự ưa thích con trai ở Việt Nam:
Ước muốn thâm căn, Công nghệ tiên tiến

2

Bản quyền thuộc: Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Ảnh minh họa: Liên Hợp Quốc tại Việt Nam/Đoàn Bảo Châu - Sơn Đào
và các ảnh do Luck House Graphics cung cấp

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................................................. 5
CÁC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................................................................... 6
TÓM TẮT.......................................................................................................................................................... 7
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CUỘC NGHIÊN CỨU.............................................................................13
Bối cảnh...................................................................................................................................................................................... 15
Mục đích nghiên cứu......................................................................................................................................................... 16
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................................................17
Địa bàn nghiên cứu............................................................................................................................................................ 19
Đối tượng nghiên cứu....................................................................................................................................................... 19
Thu thập thông tin và số liệu........................................................................................................................................ 19
Xử lý và phân tích số liệu................................................................................................................................................. 20
CHƯƠNG 3. VÌ SAO CON TRAI ĐƯỢC KHAO KHÁT HƠN?.............................................................21
Khía cạnh văn hóa của sự ưa thích con trai......................................................................................................... 23
Những khía...
2
Sự ưa thích con trai ở Việt Nam:
Ưc mun thâm căn, Công ngh tiên tin
Sự ưa thích con trai ở Việt Nam:
Ưc mun thâm căn, Công ngh tiên tin
Báo cáo nghiên cu đnh tính nhm tìm hiu sâu hơn
v tình trng tăng t s gii tính khi sinh  Vit Nam
SỰ ƯA THÍCH CON TRAI Ở VIỆT NAM:
ƯỚC MUỐN THÂM CĂN,
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Tháng 9 / 2011
Son preference in Vietnam_VIE_Final version for printing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Son preference in Vietnam_VIE_Final version for printing - Người đăng: quehuonglx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Son preference in Vietnam_VIE_Final version for printing 9 10 357