Ktl-icon-tai-lieu

Sự dịch chuyển nghề nghiệp tại nông thôn VN

Được đăng lên bởi toivachungta
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sù dÞch chuyÓn nghÒ nghiÖp cña lao ®éng t¹i n«ng th«n ViÖt Nam
B¶ng 5. B¶ng tû lÖ d©n sè vµ lao ®éng vïng n«ng th«n ViÖt Nam
ChØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006
D©n sè c¶ níc 1000ng 77365 78685 79727 80902 82032 83120 84157
d©n n«ng
th«n
% 75,82 75,26 74,89 74,20 73,50 73,03
72,9
Lao ®éng 1000 ng 37609,6 38474,6 39507,7 40573,8 41586,3 42709,1
43347,2
Tû lÖ L§ NT % 78,2 78,1 77,3 76,5 76,1 75,8 75,4
Tû lÖ thêi gian
lµm viÖc cña l® nt
% 74,16 74,26 75,42 77,65 79,10 80,65 81,79
(Nguån: Tæng côc thèng kª 2000 – 2006)
Tæng lao ®éng cña níc n¨m 2006 kho¶ng 33,6 triÖu ngêi, trong ®ã 24,37
triÖu lao ®éng n«ng nghiÖp, chiÕm 54.7% tæng lao ®éng, nhng riªng khu vùc n«ng th«n ®·
23,17 triÖu ngêi, chiÕm 95,1%. NÕu so víi tæng lao ® níc tlao ®éng n«ng nghiÖp
n«ng th«n vÉn chiÕm qu¸ b¸n, kho¶ng 52% nhng gi¸ trÞ GDP ®îc t¹o ra ngµnh nµy l¹i
thÊp nhÊt, chiÕm 18.7%, gi¶m mét c¸ch rÖt trong 10 n¨m qua (GDP n¨m 1995
26,2%). Ngîc l¹i, tû lÖ lao ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp18% vµ dÞch vô lµ 27.1% nh-
ng gi¸ trÞ GDP ë mçi ngµnh trªn 40%.
Trong khi ®ã, qu¸ tr×nh thu hÑp ®Êt n«ng nghiÖp diÔn ra nhanh chãng dêng nh
khã h·m l¹i. Trong vßng 5 n¨m 2000 ®Õn 2005, diÖn tÝch ®Êt trång lóa ®· gi¶m ®i
302.500 ha, cßn 4.165.200, hé n«ng d©n mÊt ®Êt s¶n xuÊt chiÕm 13%, chñ yÕu lµ do
thu håi. KÕt qu¶, nhiÒu lao ®éng mÊt ®Êt, hoÆc thiÕu ®Êt n ®Õn d thõa lao ®éng
thiÕu viÖc lµm. (Tổng cục Thống kê. 2006)
Sù dÞch chuyÓn lao ®éng trong c¬ cÊu ngµnh nghÒ:
cÊu nÒn kinh chuyÓn dÞch kh¸ nhanh theo híng t¨ng dÇn träng c«ng
nghiÖp vµ dÞch vô, nhng møc ®é chuyÓn dÞch vÒ lao ®éng th× ë møc thÊp, ®Æc biÖt lµ ë khu
vùc n«ng th«n. Trong vßng 10 n¨m 1996 ®Õn 2006 lao ®éng n«ng nghiÖp n«ng
th«n ®· gi¶m ®îc 13,3%, nhng con lao ®éng trong n«ng nghiÖp t¹i n«ng th«n vÉn cßn
69% n¨m 2006, trong khi ®ã, lao ®éng trong c«ng nghiÖp x©y dùng 1996 ®·
t¨ng thªm ®îc 8%, nhng còng chØ ®¹t 14,8% n¨m 2006, lÜnh vùc dÞch vô t¨ng thªm 5,2%,
®¹t 16,1% sau 10 n¨m tõ 1996 ®Õn 2006. (B¶ng 6)
Sự dịch chuyển nghề nghiệp tại nông thôn VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự dịch chuyển nghề nghiệp tại nông thôn VN - Người đăng: toivachungta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sự dịch chuyển nghề nghiệp tại nông thôn VN 9 10 134