Ktl-icon-tai-lieu

Sự kiện ngoại giao tiêu biểu từ 1954 1965

Được đăng lên bởi Bùi Thiều Thảo Ly
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG SỰ KIỆN NGOẠI GIAO TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 1954 – 1964
- Tháng 7-1954, một tuần lễ trước khi ký hiệp định Geneva, Trung ương Đảng đã
họp Hội nghị lần thứ sáu ( khóa II). Hội nghị được tổ chức với mục đích mở rộng
xác định đối tượng của cách mạng Việt Nam là đế quốc Mỹ. Sự kiện này vô cùng
quan trọng vì nếu xác định đúng kẻ thù, đúng đối tượng của cuộc cách mạng hiện
tại thì sẽ có những chính sách thích hợp trong công tác ngoại giao của ta để tiến tới
loại bỏ kẻ thù bằng cả chiến thắng quân sự và chiến thắng trên bàn đàm phán.
- Tháng 9-1954, Nghị quyết của Bộ chính trị “ Về tình hình mới, nhiệm vụ mới và
chính sách mới của Đảng”, về phần công tác ngoại giao đã đề ra những nét lớn
gồm xây dựng và phát triển quan hệ ngoại giao với bất kỳ nước nào dựa trên
nguyên tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lãnh thổ, chủ quyền của
nhau, chống chính sách chiến tranh của đế quốc Mỹ, chống Mỹ tổ chức khối xâm
lược Đông Nam Á, củng cố hòa bình ở Đông Dương, bảo vệ hòa bình Đông Nam
Á và toàn thế giới.
Chính sách cụ thể với từng đối tác như sau:
-

-

-

Với Pháp, cần điều chỉnh mối quan hệ để hai bên đặt cơ quan đại diện thủ đô
của nhau, mở rộng quan hệ kinh tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, xây
dựng quan hệ hữu nghị với nhân dân Pháp. Đây được xem như các chính
sách phù hợp và tiến bộ bởi lẽ ta luôn đoàn kết với nhân dân Pháp tiến bộ
ngay trong cuộc kháng chiến chống Pháp và giờ xây dựng củng cố thêm
quan hệ hữu nghị và việc mở rộng quan hệ kinh tế sẽ góp phần phục hồi và
ổn định nền kinh tế đất nước sau chiến tranh.
Với Đông Nam Á, cần mở rộng mối quan hệ, lôi kéo sự đồng tình ủng hộ
hoặc ít ra cũng giữ thái độ trung lập, có thiện cảm với Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa. Đặc biệt trong đó, quan hệ với Lào và Cao Miên cần được tăng
cường mối quan hệ hữu nghị với nhân dân hai nước, trên nguyên tắc chung
sống hòa bình, coi đó là điều kiện quan trọng để củng cố hòa bình ở Đông
Dương và tranh thủ độc lập, thống nhất nước ta.
Đối với các nước trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa như Trung Quốc, Liên Xô
cần tiếp tục phát triển và củng cố tình hữu nghị. Bởi lẽ Trung Quốc và Liên
Xô đã giúp đỡ rất nhiều Việt Nam trong việc cung cấp lương thực, thiết bị,
vũ khí… trong cuộc chiến.

- Tháng 1-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn
sàng đặt quan hệ hữu nghị với vương quốc Campuchia và vương quốc Lào.
- Năm 1956, chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức đi thăm Trung Quốc, Liên Xô và
Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao mới.
- Năm 1957, chủ tịch Hồ Chí Minh thăm...
NHỮNG SỰ KIỆN NGOẠI GIAO TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 1954 – 1964
- Tháng 7-1954, một tuần lễ trước khi hiệp định Geneva, Trung ương Đảng đã
họp Hội nghị lần thứ sáu ( khóa II). Hội nghị được tổ chức với mục đích mở rộng
xác định đối tượng củach mạng Việt Nam đế quốc Mỹ. Sự kiện này vô cùng
quan trọng nếuc định đúng kẻ thù, đúng đối tượng của cuộc cách mạng hiện
tại thì sẽ có những chính sách thích hợp trong công tác ngoại giao của ta để tiến tới
loại bỏ kẻ thù bằng cả chiến thắng quân sự và chiến thắng trên bàn đàm phán.
- Tháng 9-1954, Nghị quyết của Bộ chính trịVề tình nh mới, nhiệm vụ mới
chính sách mới của Đảng”, về phần công tác ngoại giao đã đ ra những nét lớn
gồm xây dựng phát triển quan hệ ngoại giao với bất kỳ nước nào dựa trên
nguyên c bình đẳng, hai bên cùng lợi tôn trọng lãnh thổ, chủ quyền của
nhau, chống chính sách chiến tranh của đế quốc Mỹ, chống Mỹ tổ chức khối xâm
lược Đông Nam Á, củng cố hòa bình Đông Dương, bảo vệ hòa bình Đông Nam
Á và toàn thế giới.
Chính sách cụ thể với từng đối tác như sau:
- Với Pháp, cần điều chỉnh mối quan hệ để hai bên đặt cơ quan đại diện thủ đô
của nhau, mở rộng quan hệ kinh tế trên sở bình đẳng, cùng lợi, xây
dựng quan hệ hữu nghị với nhân dân Pháp. Đây được xem n các chính
sách phù hợp tiến bộ bởi lẽ ta luôn đoàn kết với nhân dân Pháp tiến bộ
ngay trong cuộc kháng chiến chống Pháp giờ xây dựng củng cố thêm
quan hệ hữu nghị việc mở rộng quan hệ kinh tế sẽ góp phần phục hồi
ổn định nền kinh tế đất nước sau chiến tranh.
- Với Đông Nam Á, cần mở rộng mối quan hệ, lôi kéo sự đồng tình ủng hộ
hoặc ít ra cũng giữ thái độ trung lập, thiện cảm với Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa. Đặc biệt trong đó, quan hệ với Lào Cao Miên cần được tăng
cường mối quan hệ hữu nghị với nhân dân hai nước, trên nguyên tắc chung
sống hòa bình, coi đó điều kiện quan trọng để củng cố hòa bình Đông
Dương và tranh thủ độc lập, thống nhất nước ta.
- Đối với các nước trong khối Hội Chủ Nghĩa như Trung Quốc, Liên
cần tiếp tục phát triển củng cố tình hữu nghị. Bởi lẽ Trung Quốc Liên
đã giúp đỡ rất nhiều Việt Nam trong việc cung cấp lương thực, thiết bị,
vũ khí… trong cuộc chiến.
Sự kiện ngoại giao tiêu biểu từ 1954 1965 - Trang 2
Sự kiện ngoại giao tiêu biểu từ 1954 1965 - Người đăng: Bùi Thiều Thảo Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sự kiện ngoại giao tiêu biểu từ 1954 1965 9 10 615