Ktl-icon-tai-lieu

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong tác phẩm: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. giá trị của tư tưởng đó trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay .

Được đăng lên bởi Chú Bộ Đội
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp v« s¶n
trong t¸c phÈm: Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n. gi¸ trÞ cña
t tëng ®ã trong x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam hiÖn nay .
1. Hoµn c¶nh lÞch sö cña t¸c phÈm:
T¸c phÈm “Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n” ®îc C.M¸c Ph.Ang-ghen
so¹n th¶o vµo cuèi n¨m 1847, xuÊt b¶n th¸ng 2/1848. T¸c phÈm ®îc viÕt trong
hoµn c¶nh: Ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa (TBCN) ë mét níc: Anh,
Ph¸p, §øc pt triÓn, tõ ®ã cµng lµm t¨ng thªm m©u thuÉn vèn cã trong lßng chñ
nghÜa t b¶n (CNTB). Lóc nµy ë Ch©u ¢u, phong trµo c«ng nh©n ph¸t triÓnnh
mÏ, giai cÊp s¶n c lîng ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng chÝnh trÞ
cña héi. Tiªu biÓu lµ: Khëi nghÜa cña c«ng nh©n dÖt Li-on ë Ph¸p (1831);
Khëi nghÜa cña c«ng nh©n dÖt Xi-lª-di ë §øc (1844); Phong trµo HiÕn ch¬ng ë
Anh (tõ 1838-1848) Nh÷ng phong trµo nµy mang mét s¾c th¸i chÝnh trÞrÖt
nhng kh«ng ®¹t ®îc môc tiªu c¬ b¶n vµ ®Òu bÞ thÊt b¹i. V× c¸c phong trµo nµy
ph¸t, thiÕu mét lÝ luËn c¸ch m¹ng dÉn ®êng cha mét chÝnh §¶ng cña giai
cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o. Còng trong thêi nµy, mét trµo lu t tëng ¶nh
hëng xÊu ®Õn phong trµo c«ng nh©n, nguy lµm cho phong trµo c«ng nh©n
chÖch híng ®Êu tranh ®i ®Õn tháa hiÖp nh: Trµo lu chñ nghÜa héi (CNXH)
kh«ng tëng, CNXH tiÓu t s¶n, CNXH ch©n chÝnh §øc C.M¸c Ph.Ang-ghen
thÊy: vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i lµm cho giai cÊp v« s¶n trë thµnh mét lùc lîng ®éc
lËp tiÕn gÇn ®Õn môc ®Ých Céng s¶n chñ nghÜa (CSCN). NhiÖm vô nµy chØ cã thÓ
gi¶i quyÕt ®îc th«ng qua viÖc thµnh lËp §¶ng céng s¶n, tríc hÕt ®Ó tuyªn
truyÒn réng r·i t tëng Céng s¶n chñ nghÜa.
Mïa xu©n 1847 C.M¸c Ph.Ang-ghen gia nhËp Héi truyÒn mËt
“Liªn ®oµn nh÷ng ngêi chÝnh nghÜa”. T¹i ®¹i héi II “Liªn ®oµn nh÷ng ngêi céng
s¶n” (®æi tªn tõ Liªn ®oµn nh÷ng ngêi chÝnh nghÜa). Th¸ng 11/1847 ë Lu©n §«n,
®¹i héi tin cËy giao cho C.M¸c Ang-ghen so¹n th¶o th«ng qua c¬ng lÜnh cña
§¶ng díi d¹ng mét b¶n Tuyªn ng«n. §Õn ®©y, §¶ng chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng
nh©n ®îc b¶o ®¶m soi s¸ng b»ng lÝ luËn vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña nã; b»ng c-
¬ng lÜnh chÝnh trÞ vµ ®iÒu lÖ §¶ng; b»ng cluËn t tëng vµ tæ chøc. Tõ nay, Chñ
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong tác phẩm: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. giá trị của tư tưởng đó trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay . - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong tác phẩm: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. giá trị của tư tưởng đó trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay . - Người đăng: Chú Bộ Đội
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong tác phẩm: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. giá trị của tư tưởng đó trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay . 9 10 734