Ktl-icon-tai-lieu

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong tác phẩm: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. giá trị của tư tưởng đó trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay .

Được đăng lên bởi Chú Bộ Đội
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2769 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1- THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO
MÁC-ĂNGGHEN THỰC HIỆN.
Trả lời :
Sự ra đời của TH Mác tạo nên sự biến đổi có ý nghĩa cách mạng trong lịch sử
phát triển TH của nhân loại: Mác và Angghen đã kế thừa một cách có phê phấn những
thành tựu tư duy nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triết học triệt để không điều
hoà với CNDT và phép siêu hình
1. Thực chất của cuộc cách mạng:
- TH Mác - Lênin đã khắc phuc sự tách rời thế giới quan duy vật và phép biện chứng
trong lịch sử phát triển TH
+ CNDV trước Mác đã thể hiện tính biện chứng song do sự hạn chế của điều kiện xã hội
và của trình độ phất triển khoa học nên tính siêu hình vẫn là một nhược điểm chung
VD: Phép biện chứng DV ngây thơ của Phoiobach
+ Trong khi đó phép biện chứng lại được chứa đựng trong vỏ duy tâm thần bí trong TH
cổ điển Đức(Hêghen)
+ Mác và Anghen đã cải tạo chủ nghĩa duy vật cũ và cả phép biện chứng duy tâm của
Heghen. Giải thoát CN duy vật khỏi tính siêu hình làm cho nó trở lên hoàn bị và mở rộng
học thuyết ấy từ nhận thức giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội
- CN duy vật lịch sử của Mác là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học
Đó là một cuộc cách mạng thật sự trong học thuyết về xã hội, một trong những yếu tố chủ
yếu của bước ngoặt cách mạng mà Mác và Angghen đã thực hiện trong TH
Mở rộng: Các hệ thống TH duy vật trước Mác thường duy vật về tự nhiên, duy tâm về xã
hội; còn tôn giáo duy tâm cả tự nhiên và xã hội nhưng đến TH Mác đã khắc phục vấn đề
này. Từ đó khẳng định Mác với 2 phát kiến vĩ đại là sáng tạo thuyết giá trị thặng dư và
sáng tạo CNDV lịch sử
- Sự ra đời của TH Mác, vai trò xã hội của TH cũng như vị trí của TH trong hệ thống tri
thức khoa học cũng biến đổi, thể hiện:
- Các nhà TH trước chỉ giải thích thế giới nhưng đến TH Mác không những giải thích thế
giới mà còn cải tạo thế giới. Từ đó cho thấy sự khác nhau về chất giữa TH Mác và các
học thuyết TH trước Mác
2. Ý nghĩa của cuộc cách mạng trong TH Mác:
- Sự kết hợp lý luận của CN Mác với phong trào công nhân đã tạo nên bước chuyển biến
về chất của pt, từ trình độ tự phát lên tự giác
+ TH Mác là thế giới quan khoa học của giai cấp cn- một giai cấp cách mạng nhất, tiến
bộ nhất
+ TH Mác đã chấm dứt tham vọng của nhiều nhà THDT coi TH là khoa học của các khoa
học
Từ TH cổ đại đến TH cổ điển Đức tới hệ thống TH Heghen: TH là khoc học của các loại
khoa học, TH đẻ ra các khoa học
+ TH là TG quan khoa học và pp luận chung cần thiết cho sự phát triển của các khoa học
Vận dụng: khủng hoảng TH, các nhà duy...
1- THỰC CHẤT Ý NGHĨA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO
MÁC-ĂNGGHEN THỰC HIỆN.
Trả lời :
Sự ra đời của TH Mác tạo nên sự biến đổi có ý nghĩa cách mạng trong lịch sử
phát triển TH của nhân loại: Mác và Angghen đã kế thừa một cách có phê phấn những
thành tựu tư duy nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triết học triệt để không điều
hoà với CNDT và phép siêu hình
1. Thực chất của cuộc cách mạng:
- TH Mác - Lênin đã khắc phuc sự tách rời thế giới quan duy vật và phép biện chứng
trong lịch sử phát triển TH
+ CNDV trước Mác đã thể hiện tính biện chứng song do sự hạn chế của điều kiện xã hội
và của trình độ phất triển khoa học nên tính siêu hình vẫn là một nhược điểm chung
VD: Phép biện chứng DV ngây thơ của Phoiobach
+ Trong khi đó phép biện chứng lại được chứa đựng trong vỏ duy tâm thần bí trong TH
cổ điển Đức(Hêghen)
+ Mác và Anghen đã cải tạo chủ nghĩa duy vật cũ và cả phép biện chứng duy tâm của
Heghen. Giải thoát CN duy vật khỏi tính siêu hình làm cho nó trở lên hoàn bị và mở rộng
học thuyết ấy từ nhận thức giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội
- CN duy vật lịch sử của Mác là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học
Đó là một cuộc cách mạng thật sự trong học thuyết về xã hội, một trong những yếu tố chủ
yếu của bước ngoặt cách mạng mà Mác và Angghen đã thực hiện trong TH
Mở rộng: Các hệ thống TH duy vật trước Mác thường duy vật về tự nhiên, duy tâm về xã
hội; còn tôn giáo duy tâm cả tự nhiên và xã hội nhưng đến TH Mác đã khắc phục vấn đề
này. Từ đó khẳng định Mác với 2 phát kiến vĩ đại là sáng tạo thuyết giá trị thặng dư và
sáng tạo CNDV lịch sử
- Sự ra đời của TH Mác, vai trò xã hội của TH cũng như vị trí của TH trong hệ thống tri
thức khoa học cũng biến đổi, thể hiện:
- Các nhà TH trước chỉ giải thích thế giới nhưng đến TH Mác không những giải thích thế
giới mà còn cải tạo thế giới. Từ đó cho thấy sự khác nhau về chất giữa TH Mác và các
học thuyết TH trước Mác
2. Ý nghĩa của cuộc cách mạng trong TH Mác:
- Sự kết hợp lý luận của CN Mác với phong trào công nhân đã tạo nên bước chuyển biến
về chất của pt, từ trình độ tự phát lên tự giác
+ TH Mác là thế giới quan khoa học của giai cấp cn- một giai cấp cách mạng nhất, tiến
bộ nhất
+ TH Mác đã chấm dứt tham vọng của nhiều nhà THDT coi TH là khoa học của các khoa
học
Từ TH cổ đại đến TH cổ điển Đức tới hệ thống TH Heghen: TH là khoc học của các loại
khoa học, TH đẻ ra các khoa học
+ TH là TG quan khoa học và pp luận chung cần thiết cho sự phát triển của các khoa học
Vận dụng: khủng hoảng TH, các nhà duy vật dao động trượt sang CNDT, CNDT cho
rằng vật chất không tồn tại... đưa đến đn vật chất của Lênin
3. Ý nghĩa thực tiễn:
- Đến nay các nguyên lý của TH Mác vẫn còn nguyên giá trị
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong tác phẩm: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. giá trị của tư tưởng đó trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay . - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong tác phẩm: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. giá trị của tư tưởng đó trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay . - Người đăng: Chú Bộ Đội
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong tác phẩm: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. giá trị của tư tưởng đó trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay . 9 10 570