Ktl-icon-tai-lieu

SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TRIỀU ĐẠI TRẦN LÊ SƠ

Được đăng lên bởi Sâu Lười
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2085 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA LICH SỬ


BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X
ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX

ĐỀ TÀI:

SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
CỦA TRIỀU ĐẠI TRẦN - LÊ SƠ

Đà Lạt, tháng 11 năm 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA LICH SỬ


BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X
ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX

ĐỀ TÀI:

SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
CỦA TRIỀU ĐẠI TRẦN - LÊ SƠ.

GVHD

: NGUYỄN THU HỒNG

SVTH

: LÊ HỒNG THẢO VY

LỚP

: LSK37

- 1311907

Đà Lạt, tháng 11 năm 2014

MỤC LỤC
Trang

A: MỞ ĐẦU:...............................................................................................................1
1. Lý Do Chọn Đề Tài:.............................................................................................1
2. Lịch sử nghiên cứu:..............................................................................................1
3. Đối Tượng và Phạm Vi Nghiên Cứu:..................................................................1
4. Phương Pháp Nghiên Cứu:...................................................................................1
5. Bố Cục:.................................................................................................................2
B: NỘI DUNG:............................................................................................................3
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT BỐI CẢNH XÃ HỘI DƯỚI CÁC TRIỀU
TRẦN - HỒ.................................................................................................................3
1.1. BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ XÃ HỘI DƯỚI TRIỀU TRẦN:..............................3
1.2. BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ XÃ HỘI DƯỚI TRIỀU LÊ SƠ:..............................4
CHƯƠNG 2: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ DƯỚI CÁC TRIỀU ĐẠI:...............8
2.1. Nền Kinh Tế Thời Trần:....................................................................................8
2.1.1. Về nông nghiệp:.........................................................................................8
2.1.2. Về thủ công nghiệp:.................................................................................20
2.1.3. Về thương nghiệp:....................................................................................25
2.2. Nền Kinh Tế Thời Lê Sơ:................................................................................29
2.2.1. Về nông nghiệp:.......................................................................................29
2.2.1.1. Đẩy mạnh nghề nông:....................................................





 !"#
!$!"##

%&'!
()*+,-.
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TRIỀU ĐẠI TRẦN LÊ SƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TRIỀU ĐẠI TRẦN LÊ SƠ - Người đăng: Sâu Lười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TRIỀU ĐẠI TRẦN LÊ SƠ 9 10 306