Ktl-icon-tai-lieu

Sự tan rã của Liên Xô

Được đăng lên bởi nguyenhuytoan1205-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1451 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tại sao Liên Xô tan rã?
Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cuối những năm 80
đầu những năm 90 của thế kỷ XX là một sự kiện đặc biệt quan trọng của thế
giới, là một tổn thất hết sức to lớn của những người cộng sản trong quá trình
hiện thực hóa học thuyết Mác - Lênin. Sự tan rã của Liên bang Xô viết vào
cuối 1991 đã làm thay đổi căn bản cục diện chính trị thế giới.
Trong giai đoạn 1918 - 1920, nước Nga Xô viết nằm trong vòng vây của chủ nghĩa đế
quốc và bị bọn Bạch vệ (được sự hậu thuẫn của nước ngoài) tấn công từ bốn phía. Trong
giai đoạn đặc biệt khó khăn này, nước Nga Xô viết non trẻ lâm vào thế “ngàn cân treo sợi
tóc”. Dưới sự lãnh đạo của Lênin và Đảng Bonsevich, nước Nga Xô viết đã vượt qua
thách thức hiểm nghèo để tiếp tục phát triển.

Cuộc duyệt binh của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô ở Quảng trường Đỏ.

Sau hơn bảy chục năm tồn tại, phát triển không ngừng, vào cuối những năm 80 của thế kỷ
trước, Liên Xô đã trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới. Với sức mạnh to lớn về
quân sự, khoa học công nghệ và kinh tế, Liên xô đủ sức đương đầu với hệ thống tư bản
thế giới và có khả năng ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động hiếu chiến của chủ nghĩa đế
quốc để bảo vệ hòa bình thế giới.
Liên Xô tan rã khi đã đạt đến đỉnh cao.
Tại sao?
Đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bài viết, công trình chuyên khảo và sách lý giải
vấn đề này, trong đó các cuốn sách của những người trong cuộc đưa ra lời giải có sức
thuyết phục nhất. Nhân kỷ niệm 96 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 7/11/2013), bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn cận cảnh về sự tan rã của Liên Xô.
1. Hệ thống XHCN hiện thực với Liên Xô làm trụ cột đã có đóng góp hết sức to lớn
vào sự phát triển của thế giới.

Trong nửa sau của thế kỷ XX, trên thế giới có hơn một chục Đảng Cộng sản cầm quyền,
hình thành một hệ thống XHCN hùng mạnh đủ sức kiềm chế mọi hành động đơn phương,
hiếu chiến chống phá cách mạng của chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ.
Chính nhờ sự tồn tại của hệ thống XHCN hùng mạnh, hàng trăm dân tộc bị nô dịch, áp
bức đã vùng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc, làm suy sụp chủ nghĩa thực dân cũ,
làm thất bại chủ nghĩa thực dân mới. Xét đến cùng, sự hình thành và phát triển của phong
trào không liên kết là thành quả của cuộc đấu tranh vô sản - tư sản trên phạm vi toàn cầu,
là thành tựu to lớn của các Đảng Cộng sản cầm quyền trong thế kỷ XX. Nói cách khác,
chính những người cộng sản, trước hết là các Đảng Cộng sản cầm quyền ở các nước
thuộc hệ thống XHCN, đã ghi tạc một...
Tại sao Liên Xô tan rã?
Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cuối những năm 80
đầu những năm 90 của thế kỷ XX là một sự kiện đặc biệt quan trọng của thế
giới, là một tổn thất hết sức to lớn của những người cộng sản trong quá trình
hiện thực hóa học thuyết Mác - Lênin. Sự tan rã của Liên bang Xô viết vào
cuối 1991 đã làm thay đổi căn bản cục diện chính trị thế giới.
Trong giai đoạn 1918 - 1920, nước Nga viết nằm trong vòng vây của chủ nghĩa đế
quốc bị bọn Bạch vệ ược sự hậu thuẫn của nước ngoài) tấn công từ bốn phía. Trong
giai đoạn đặc biệt khó khăn này, nước Nga Xô viết non trẻ lâm vào thế “ngàn cân treo sợi
tóc”. Dưới sự lãnh đạo của Lênin Đảng Bonsevich, nước Nga viết đã vượt qua
thách thức hiểm nghèo để tiếp tục phát triển.
Cuộc duyệt binh của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô ở Quảng trường Đỏ.
Sau hơn bảy chục năm tồn tại, phát triển không ngừng, vào cuối những năm 80 của thế kỷ
trước, Liên đã trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới. Với sức mạnh to lớn về
quân sự, khoa học công nghệ kinh tế, Liên đủ sức đương đầu với hệ thống bản
thế giới khả năng ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động hiếu chiến của chủ nghĩa đế
quốc để bảo vệ hòa bình thế giới.
Liên Xô tan rã khi đã đạt đến đỉnh cao.
Tại sao?
Đã hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bài viết, công trình chuyên khảo sách giải
vấn đề này, trong đó các cuốn sách của những người trong cuộc đưa ra lời giải sức
thuyết phục nhất. Nhân kỷ niệm 96 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 -
7/11/2013), bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn cận cảnh về sự tan rã của Liên Xô.
1. Hệ thống XHCN hiện thực với Liênlàm trụ cột đã đóng góp hết sức to lớn
vào sự phát triển của thế giới.
Sự tan rã của Liên Xô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự tan rã của Liên Xô - Người đăng: nguyenhuytoan1205-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sự tan rã của Liên Xô 9 10 106