Ktl-icon-tai-lieu

Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản

Được đăng lên bởi Hoai Thu Nguyen
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
MỤC LỤC
Nội dung
Chương I: Khái quát về tập trung hóa báo chí
2. Quá trình tập trung hóa báo chí
2.1. Theo X.I. Bê - lốp
2.2. Theo khái niệm
3. Nguyên nhân dẫn đến tập trung hóa báo chí

Chương II: Tập đoàn báo chí
1. Khái niệm về tập đoàn báo chí

KS

4. Những biểu hiện của tập trung hóa báo chí

.CO

1. Khái niệm về tập trung hóa báo chí

2. Nguyên nhân và dạng thức hình thành các tập đoàn báo chí

OO

3. Những tập đoàn báo chí nổi tiếng trên thế giới

3.1. Rupert Murdoch – huyền thoại của truyền thông thế giới
3.2. Tập đoàn báo chí lớn ở Mỹ

3.3. Tập đoàn báo chí lớn ở Pháp

OB

3.4. Tập đoàn báo chí lớn ở Anh
3.5. Tập đoàn báo chí lớn ở Đức

4. Chủ trương hình thành tập đoàn báo chí ở Việt Nam

KIL

4.1. Những tiền đề để ra đời tập đoàn báo chí ở VN
4.2. Những động thái cởi mở của nhà nước đối với việc thành lập tập đoàn báo chí
ở VN

4.3. Các bước chuẩn bị của các tờ báo có triển vọng trở thành tập đoàn báo chí ở
VN
Kết luận

Tài liệu tham khảo

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

Chương I: Khái quát về tập trung hóa báo chí
1. Khái niệm tập trung hóa báo chí:

.CO

Hiện nay, vẫn có những quan điểm khác nhau về khái niệm tập trung hóa và
tập trung hóa báo chí. Theo từ điển Tiếng Việt thì từ “tập trung” có nghĩa là dồn lại,
tụ họp ở 1 nơi, hoặc là dồn sức lực, trí tuệ, hướng hoạt động vào việc gì” (trang
1444 Đại từ điển Tiếng Việt, Nguyễn Như Ý, NXB ĐHQG TPHCM, 2007). Còn
tập trung hóa thì được hiểu như quá trình dồn lại, tụ hợp lại tại một nơi, một điểm.

KS

Hay nói cách khác hiểu một cách đơn giản nhất thì tập trung hóa báo chí là quá
trình tích tụ các cơ quan báo chí lại với nhau, tập hợp lại thành một cơ quan to nhất.
Theo Pierre Albert trong cuốn “Lịch sử báo chí” thì cho rằng: “Quá trình tập

OO

trung hóa là quá trình mà các báo có số lượng phát hành lớn hơn nuốt hoặc loại
bỏ với các báo có số lượng phát hành thấp hơn để củng cố địa vị của mình”.
Xem xét trong quá trình hình thành và phát triển của báo chí trên thế giới ta
nhận thấy: thứ nhất, quá trình tập trung hóa diễn ra đầu tiên ở các nước TBCN, sau

OB

đó phát triển mạnh và lan sang các nước khác trên toàn thế giới. Thứ hai quá trình
này gắn với những hoạt động mua lại hoặc sáp nhập giữa các công ty để hình thành
nên những công ty lớn hơn. Thứ ba là quá trình này vẫn còn tiếp diễn và phát triển

KIL

ở nhiều nước trên thế giới.

Tóm lại, “Tập trung hóa là quá trình sáp nhập, kết hợp, bắt tay giữa các cơ
quan báo chí, hoặc thôn tính, thâu tóm, bành trướng ...
KILOBOOKS.CO
MC LC
Ni dung
Chương I: Khái quát v tp trung hóa báo chí
1. Khái nim v tp trung hóa báo chí
2. Quá trình tp trung hóa báo chí
2.1. Theo X.I. Bê - lp
2.2. Theo khái nim
3. Nguyên nhân dn đến tp trung hóa báo chí
4. Nhng biu hin ca tp trung hóa báo chí
Chương II: Tp đoàn báo chí
1. Khái nim v tp đoàn báo chí
2. Nguyên nhân và dng thc hình thành các tp đoàn báo chí
3. Nhng tp đoàn báo chí ni tiếng trên thế gii
3.1. Rupert Murdoch – huyn thoi ca truyn thông thế gii
3.2. Tp đoàn báo chí ln M
3.3. Tp đoàn báo chí ln Pháp
3.4. Tp đoàn báo chí ln Anh
3.5. Tp đoàn báo chí ln Đức
4. Ch trương hình thành tp đoàn báo chí Vit Nam
4.1. Nhng tin đề để ra đời tp đoàn báo chí VN
4.2. Nhng đng thái ci m ca nnước đối vi vic thành lp tp đoàn báo c
VN
4.3. Các bước chun b ca các t báo có trin vng tr thành tp đoàn báo chí
VN
Kết lun
Tài liu tham kho
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản - Người đăng: Hoai Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản 9 10 676