Ktl-icon-tai-lieu

Sự tham gia của Cộng đồng   trong Giao thông Nông thôn  Những Vấn đề về Đóng góp và Tham gia ở Việt Nam 

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Tiếp cận Cộng đồng Đông Nam á  
SEACAP 15 
 

 
Sự tham gia của Cộng đồng  
trong Giao thông Nông thôn 
Những Vấn đề về Đóng góp và Tham gia ở Việt Nam 

Báo cáo Cuối cùng
Tháng 5, 2005

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công ty Tư vấn Mekong Economics
24 Trấn Vũ, Hà Nội, Việt Nam
Tel/ Fax: 84 4 7162177
Email: mekongeconomics@hn.vnn.vn
Website: 

Quy đổi Ngoại tệ 
Đơn vị tiền tệ =Tiền đồng Việt Nam (VND) 
Tỷ giá: 1 đôla Mỹ = 15.701 đồng Việt Nam (tháng 12 năm 2004) 

Các từ và thuật ngữ viết tắt 
ADB  
Ban QLDA  
Ban QLDA 18 
Ban QLDA 5 
Cơ  sở  hạ  tầng 
nông thôn  
DFID  
Giao 
thông 
nông thôn 

GTNT2, GTNT3 
GTVT 
ILO 
JBIC 
HPM  
Nghị định 29 
NGO 
Quyết định 585 
PAC 
PER 
PIM 
Sào 
SEACAP 
TDSI 
UBND 
UNDP 
VLSS 
WB  
WSP  

Ngân hàng Phát triển Châu Á 
Ban Quản lý Dự án 
Ban Quản lý Dự án phụ trách Dự án Giao thông Nông thôn 2 
Ban Quản lý Dự án phụ trách Dự án Giao thông Nông thôn 3 
Cơ sở hạ tầng nông thôn bao gồm đường nông thôn, cung cấp nước nông thôn, thuỷ lợi, cơ sở hạ 
tầng xã hội (y tế, giáo dục) và chợ nông thôn 
Bộ Phát triển Quốc tế Anh 
Được định nghĩa là sự di chuyển người và hàng hoá ở cấp huyện và cấp xã. Chuyên ngành Giao 
thông  nông  thôn  có  thể  chia  ra  ba  loại  nhỏ  sau:  cơ  sở  hạ  tầng  (đường  sá,  cầu,  đường  thuỷ  và 
cảng), phương tiện vận chuyển và con người. Theo Quyết định 167 về quản lý mạng lưới đường, 
giao thông nông thôn được các cán bộ cấp huyện và xã quản lý (DFID, SRNIP 2003). 
Dự án Giao thông Nông thôn 2, 3 
Giao thông vận tải 
Tổ chức Lao động Quốc tế 
Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
Dự án Phát triển Hà Giang cho Dân tộc Thiểu số (IFAD)  
Nghị định số 29/1998/NĐ‐CP của Chính phủ về Quy chế Dân chủ Cơ sở   
Tổ chức phi Chính phủ 
Quyết định của tỉnh Vĩnh Long về phí phát triển giao thông nông thôn 
Quan hệ đối tác Trợ giúp các Xã nghèo nhất 
Đánh giá Chi tiêu Công 
Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án 
Đơn vị đo diện tích, tương đương với 360m²  
Chương trình Tiếp cận Cộng đồng Đông Nam Á 
Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải 
Uỷ ban Nhân dân 
Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc 
Điều tra Mức sống Dân cư Việt Nam  
Ngân hàng Thế giới 
Một công ty tư vấn quản lý quốc tế cùng làm việc với Dự án GTNT 2 về các vấn đề bảo dưỡng 
đường 

 

ii

Lời cảm ơn 
 
Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã tham gia thực hiện dự án này. 
Bà Lê Minh Nguyệt, từ Crown Agents, ông Phạm Hải Bằng từ Halcrow Group, và bà Ngô 
Thị Quỳnh Hoa và ông Simon Lucas, từ DFID đã cung...
ChươngtrìnhTiếpcnCngđồngĐôngNamá
SEACAP15
SựthamgiacaCngđồng
trongGiaothôngNôngthôn
NhngVnđềvềĐóng gópThamgiaởVitNam
Báo cáo Cui cùng
Tháng 5, 2005
Công ty Tư vn Mekong Economics
24 Trn Vũ, Hà Ni, Vit Nam
Tel/ Fax: 84 4 7162177
Email: mekongeconomics@hn.vnn.vn
Website: www.mekongeconomics.com
Sự tham gia của Cộng đồng   trong Giao thông Nông thôn  Những Vấn đề về Đóng góp và Tham gia ở Việt Nam  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự tham gia của Cộng đồng   trong Giao thông Nông thôn  Những Vấn đề về Đóng góp và Tham gia ở Việt Nam  - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sự tham gia của Cộng đồng   trong Giao thông Nông thôn  Những Vấn đề về Đóng góp và Tham gia ở Việt Nam  9 10 841