Ktl-icon-tai-lieu

Sử VN 10

Được đăng lên bởi Huy Thai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XX-XV
Bộ máy -Bmnn Lý,trần ,Hồ hoàn thiện nhưng Lê sơ hoàn
nhà
chỉnh nhất
nước
-Năm 1428 sau khi chiến thắng nhà Minh, Lê Lợi lên
ngôi hoàng đế,lập nhà Lê sơ
-Những năm 60 của thế kỷ XV, Lê Thánh Tông tiến
hành một cuộc cải cách hành chính lớn.
-Chính quyền trung ương:Vua đứng đầu,quyết định
mọi việc,bên duới là 6 bộ(đứng đầu là quan thượng
thư),bỏ chức tể tướng và đại thần ,ngự sử đài và hàn
lâm viện duy trì vs quyền hành cao hơn
-Chính quyền địa phương:cả nước chia thành 13 đạo
thừa tuyên ,mỗi đạo chia thành 3 ti để trông coi quân
sự,dân sự ,an ninh
Dưới đạo là phủ ,huyện ,châu,xã ,đứng đầu xã là xã
trưởng do dân bầu
Các
-Chống Tống thời Tiền Lê (980): Do nhà Đinh gặp
cuộc
khó khăn, vua Tống cử quân sang xâm lược; triều
kháng
đình tôn Lê Hoàn lên làm vua. Thắng lợi lớn củng cố
chiến
nền độc lập
-Chống Tống thời Lý (1075-1077): nhà Tống âm mưu
xâm lược, nhà Lý tổ chức khán chiến.
-Chống Mông-Nguyên thời Trần (TK XVIII): Mông
Nguyên 3 lần xâm lược (1258;1285;1287-1288), vua
Trần lãnh đạo nhân dân đánh giặc giữ nước.Nguyên
nhân: vua hiền, tướng tài, đoàn kết nội bộ, nhân
dân;nhà Trần được lòng dân bởi các chính sách
-Chống Minh: 1407 cuộc k/c của nhà Hồ thất bại.
1418, khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ do Lê LợiNguyễn Trãi lãnh đạo và chiến thắng. Bắt đầu khởi
nghĩa ở Lam Sơn->Tốt Động->Chi Lăng-Xương
Giang. Đặc điểm: từ cuộc chiến tranh địa phương>đấu tranh dân tộc; tư tưởng nhân nghĩa được đề cao;
có căn cứ địa
Luật pháp -1042 vua Lý Thánh Tông ban hành Hình Thư
-Thời Trần:Hình Luật
-Thời Lê:Quốc triều hình luật
=>nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị,an
ninh đát nước và một số quyền lợi chân chính của
nhân dân

XVI-XVIII
-XVI nhà Lê lâm nguy
-1527 Mạc Đăng Dung phế truất vua lê và lập
triều mạc
-xây dựng bộ máy nhà nước theo mô hình nhà lê
-Tổ chức thi cử đều đặn
-Xây dựng quân đội hùng mạnh
-Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
-Chính sách giúp đất nước ổn định
-Do chống đối cựu thần nhà lê,chính sách cắt
dất,thần phục Minh=> nhà Mạc bị cô lập

XIX
-1802 Nguyễn Ánh lên ngôi,nhà
Nguyễn thành lập
- xây dựng bộ máy nhà nước theo
mô hình nhà lê,chia nước thành 3
vùng:bắc thành,Gia Định thành,các
trực doanh,mỗi thành có Trổng trấn
trông coi
-1831-1832 Minh MẠng cải
cách:bỏ Bắc thành và Gia Định
thành,chia cả nước thành 30
tỉnh,đứng đầu tỉnh là Tổng đốc

-Phong trào Tây Sơn(1771): bùng nổ ở Tây Sơn,
lật đổ chính quyền họ Nguyễn
- Chống Xiêm(1785): Nguyễn Ánh sang Xiêm
cầu cứu, Nguyễn Huệ tổ chức phục kích ở Rạch
gầm -Xoài Mút
+1778: Nguyễn Nhạc xưng Hoàn...
1
XX-XV XVI-XVIII XIX
Bộ máy
nhà
nước
-Bmnn Lý,trần ,Hồ hoàn thiện nhưng Lê sơ hoàn
chỉnh nhất
-Năm 1428 sau khi chiến thắng nhà Minh, Lê Lợi lên
ngôi hoàng đế,lập nhà Lê sơ
-Những năm 60 của thế kỷ XV, Lê Thánh Tông tiến
hành một cuộc cải cách hành chính lớn.
-Chính quyền trung ương:Vua đứng đầu,quyết định
mọi việc,bên duới là 6 bộ(đứng đầu là quan thượng
thư),bỏ chức tể tướng và đại thần ,ngự sử đài và hàn
lâm viện duy trì vs quyền hành cao hơn
-Chính quyền địa phương:cả nước chia thành 13 đạo
thừa tuyên ,mỗi đạo chia thành 3 ti để trông coi quân
sự,dân sự ,an ninh
Dưới đạo là phủ ,huyện ,châu,xã ,đứng đầu xã là xã
trưởng do dân bầu
-XVI nhà Lê lâm nguy
-1527 Mạc Đăng Dung phế truất vua lê và lập
triều mạc
-xây dựng bộ máy nhà nước theo mô hình nhà lê
-Tổ chức thi cử đều đặn
-Xây dựng quân đội hùng mạnh
-Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
-Chính sách giúp đất nước ổn định
-Do chống đối cựu thần nhà lê,chính sách cắt
dất,thần phục Minh=> nhà Mạc bị cô lập
-1802 Nguyễn Ánh lên ngôi,nhà
Nguyễn thành lập
- xây dựng bộ máy nhà nước theo
mô hình nhà lê,chia nước thành 3
vùng:bắc thành,Gia Định thành,các
trực doanh,mỗi thành có Trổng trấn
trông coi
-1831-1832 Minh MẠng cải
cách:bỏ Bắc thành và Gia Định
thành,chia cả nước thành 30
tỉnh,đứng đầu tỉnh là Tổng đốc
Các
cuộc
kháng
chiến
-Chống Tống thời Tiền Lê (980): Do nhà Đinh gặp
khó khăn, vua Tống cử quân sang xâm lược; triều
đình tôn Lê Hoàn lên làm vua. Thắng lợi lớn củng cố
nền độc lập
-Chống Tống thời Lý (1075-1077): nhà Tống âm mưu
xâm lược, nhà Lý tổ chức khán chiến.
-Chống Mông-Nguyên thời Trần (TK XVIII): Mông
Nguyên 3 lần xâm lược (1258;1285;1287-1288), vua
Trần lãnh đạo nhân dân đánh giặc giữ nước.Nguyên
nhân: vua hiền, tướng tài, đoàn kết nội bộ, nhân
dân;nhà Trần được lòng dân bởi các chính sách
-Chống Minh: 1407 cuộc k/c của nhà Hồ thất bại.
1418, khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ do Lê Lợi-
Nguyễn Trãi lãnh đạo và chiến thắng. Bắt đầu khởi
nghĩa ở Lam Sơn->Tốt Động->Chi Lăng-Xương
Giang. Đặc điểm: từ cuộc chiến tranh địa phương-
>đấu tranh dân tộc; tư tưởng nhân nghĩa được đề cao;
có căn cứ địa
-Phong trào Tây Sơn(1771): bùng nổ ở Tây Sơn,
lật đổ chính quyền họ Nguyễn
- Chống Xiêm(1785): Nguyễn Ánh sang Xiêm
cầu cứu, Nguyễn Huệ tổ chức phục kích ở Rạch
gầm -Xoài Mút
+1778: Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế , lập tra
vương triều Tây Sơn
-1786-1788: nghĩa quân tiến ra bắc lật đổ nhà
Trịnh, thống nhất đất nước
+1788: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, hiệu là
Quang Trung, dẫn quân ra Bắc đánh quân Thanh
-Chống Thanh(1788): mùng 5 năm 1789, nghĩa
quân giành chiến thắng ở trận Ngọc Hồi-Đống
Đa, tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn
quân xâm lược
Luật pháp -1042 vua Lý Thánh Tông ban hành Hình Thư
-Thời Trần:Hình Luật
-Thời Lê:Quốc triều hình luật
=>nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị,an
ninh đát nước và một số quyền lợi chân chính của
nhân dân
-Không biến đổi -Ban hành Hoàng Triều với 400
điều hà khắc
Đối nội -Quan tâm đời sống nhấn dân
-Chú ý đoàn kết đến các dân tộc ít người
Đối ngoại -Hòa hiếu với các nước lớn phương bắc
-Chăm-pa,chân lạp,lào có lúc thân có lúc chiến tranh
-Thuần phục Trung
Quốc,Lào,Campuchia
-Đóng cửa với phương tây
Sử VN 10 - Người đăng: Huy Thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sử VN 10 9 10 938