Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển

Được đăng lên bởi Can Muaban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lêi nãi ®Çu
Toµn cÇu hãa lµ mét tõ th«ng dông vµ ®èi víi nhiÒu ng êi nã
liªn quan tíi nçi sî h·i do sù thÊt nghiÖp vµ mÊt c©n ®èi ngµy cµng
t¨ng trªn ph¹m vi quèc gia vµ quèc tÕ. Ngîc l¹i, nh÷ng ngêi kh¸c
nh×n nhËn toµn cÇu ho¸ t¹o ra c¬ héi mang l¹i sù tiÕn bé cho loµi
ngêi trªn toµn thÕ giíi. Nh vËy, ®¸nh gi¸ toµn cÇu ho¸ tri réng trªn
sù ®a d¹ng t duy gi÷a ®Þa ngôc vµ thiªn ®êng. Kh«ng thÓ phñ nhËn
®îc r»ng toµn cÇu ho¸ tri dµi trªn tÊt c c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x·
héi. TÊt c c¸c ®Þnh nghÜa ®Òu cã ®iÓm chung lµ nhÊn m¹nh sù quèc
tÕ ho¸ cao ®é vÒ kinh tÕ. Toµn cÇu ho¸ nghÜa lµ sù ph©n c«ng lao
®éng ngµy cµng m¹nh mÏ trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, thÓ hiÖn qua sù
ph©n chia c¸c qu¸ tr×nh sn xuÊt thµnh nhiÒu bËc t¹i c¸c ®Þa ®iÓm
kh¸c nhau. §iÒu nµy thÓ hiÖn tríc hÕt trong sù t¨ng trëng nhanh
chãng cña viÖc kinh doanh hµng ho¸ quèc tÕ, ®Çu t níc ngoµi trùc
tiÕp còng nh trong sù hoµ nhËp cña c¸c thÞ trêng vèn dÉn tíi sù phô
thuéc ngµy cµng t¨ng cña c¸c thÞ tr êng vµ qu¸ tr×nh sn xuÊt ë c¸c
níc kh¸c nhau.
T¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ
cña c¸c níc trªn thÕ giíi vµ cña ViÖt Nam
* Nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña toµn cÇu ho¸ kinh tÕ:
Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ, lµ kÕt qu cña sù ph¸t triÓn v ît bËc cña
lùc lîng sn xuÊt lîng sn xuÊt, vµ ®Õn lît nã, l¹i t¸c ®éng trë l¹i
1
Tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển - Người đăng: Can Muaban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển 9 10 57