Ktl-icon-tai-lieu

tai cơ cấu kinh tế

Được đăng lên bởi thanhtrungkhcnbt
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÁI CƠ CẤU KINH TẾ: MỘT VÀI QUAN SÁT VỀ KẾT QUẢ
VÀ VẤN ĐỀ
TS. Nguyễn Đình Cung
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Mở đầu:
Trong nhiều năm gần đây, “tái cơ cấu kinh tế”chắc chắn là một trong số các
thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng,
trong các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm khoa học về chính sách kinh tế, trong các
báo cáo của cơ quan nhà nước có có liên quan1. Điều đó cho thấy có sự thống
nhất trong nhận thức xã hội về sự cần thiết và tính tất yếu của tái cơ cấu kinh tế
tại thời điểm hiện nay của quá trình phát triển; và là việc tất yếu phải làm trong
bước ngoặt phát triển chuyển đổi sang cách thức tăng trưởng mới, cách thức tăng
trưởng dựa trên nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc
gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Xét về chính sách, tái cơ cấu kinh tế đã được xác định tại Đại hội XI của Đảng,
đã được cụ thể hóa một bước tại Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành trung ương
khóa XI; và đã được hoạch định cụ thể tại các Đề án có liên quan của Chính phủ,
trong đó có Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng
trưởng theo hướng năng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai
đoạn 2013-2020. Có nhiều ý kiến khác nhau về nội hàm của “cơ cấu kinh tế”và
“tái cơ cấu kinh tế”. Trong bài viết này “Tái cơ cấu kinh tế ” được hiểu là quá
trình phân bố lại nguồn lực xã hội theo cơ chế thị trường, qua đó, nguồn lực xã
hội sẽ được phân bố lại hợp lý hơn, được sử dụng có hiệu quả hơn. Sự thay đổi
về phân bố nguồn lực nói trên sẽ từng bước làm thay đổi cách thức tăng trưởng từ
chiều rộng sang chiều sâu và dần nâng cấp trình độ phát triển của nền kinh tế.
Nói cách khác, bản chất của tái cơ cấu kinh tế là thay đổi hệ thống đòn bẩy
khuyến khích, loại bỏ và thay thế các động lực khuyến khích lệch lạc dẫn đến
những sai lệch trong phân bố và sử dụng nguồn lực quốc gia, bằng hệ thống động
lực hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kinh tế thị trường phổ biến và giá trị đạo đức
xã hội. Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khác có tác đống đến tái cơ cấu kinh tế, bao
gồm môi trường kinh tế vĩ mô, chất lượng kết cấu hạ tầng, và chất lượng nguồn
nhân lực. Nội hàm, nội dung và các yếu tố tác động đến tái cơ cấu kinh tế được
trình bày trong sơ đồ dưới đây.
Sơ đồ 1 khung tiếp cận về nghiên cứu và đánh giá về tái cơ cấu kinh tế
1

Tìm kiếm trên Google, trong 39 giây tìm được gần 4,5 triệu “”tái cơ cấu kinh tế” trên các báo, báo cáo và bài
viết có liên quan.

1

Ổn định
kinh tế vĩ
mô

Nâng cao
hiệu quả
...
1
TÁI CƠ CU KINH T: MT VÀI QUAN SÁT V KT QU
VÀ VN Đ
TS. Nguyn Đình Cung
Vin nghiên cu qun lý kinh tế Trung ương
M đu:
Trong nhiu năm gn đây, “tái cơ cu kinh tếchc chn mt trong s các
thut ng đưc s dng nhiu nht trên các phương tin thông tin đi chúng,
trong c hi tho, din đàn, ta đàm khoa hc v chính sách kinh tế, trong các
báo cáo ca cơ quan nhà nưc có liên quan
1
. Điu đó cho thy s thng
nht trong nhn thc xã hi v s cn thiết tính tt yếu ca tái cơ cu kinh tế
ti thi đim hin nay ca quá trình phát trin; vic tt yếu phi làm trong
bưc ngot phát trin chuyn đi sang cách thc tăng trưng mi, cách thc tăng
trưng da trên nâng cao năng sut lao đng, hiu qu s dng ngun lc quc
gia và năng lc cnh tranh ca nn kinh tế.
Xét v chính sách, tái cơ cu kinh tế đã đưc xác đnh ti Đi hi XI ca Đng,
đã đưc c th hóa mt bưc ti Hi ngh ln th 3, Ban chp hành trung ương
khóa XI; đã đưc hoch đnh c thti các Đán có liên quan ca Chính ph,
trong đó có Đ án tng th i cơ cu kinh tế gn vi chuyn đi mô nh tăng
trưng theo hưng năng cao cht lưng, hiu qu năng lc cnh tranh giai
đon 2013-2020. Có nhiu ý kiến khác nhau v ni hàm ca cơ cu kinh tếvà
tái cơ cu kinh tế. Trong bài viết này Tái cơ cu kinh tế đưc hiu quá
trình phân b li ngun lc hi theo cơ chế th trưng, qua đó, ngun lc
hi s đưc phân b li hp hơn, đưc s dng hiu qu hơn. S thay đi
vphân bngun lc nói trên stng bưc làm thay đi cách thc tăng trưng t
chiu rng sang chiu sâu dn nâng cp trình đ phát trin ca nn kinh tế.
Nói cách khác, bn cht ca tái cơ cu kinh tế thay đi h thng đòn by
khuyến khích, loi b thay thế các đng lc khuyến khích lch lc dn đến
nhng sai lch trong phân b sdng ngun lc quc gia, bng hthng đng
lc hp lý, phù hp vi chun mc kinh tế th trưng ph biến và giá trđo đc
hi. Ngoài ra, còn nhiu yếu t khác tác đng đến tái cơ cu kinh tế, bao
gm môi trưng kinh tế vĩ mô, cht lưng kết cu h tng, cht lưng ngun
nhân lc. Ni hàm, ni dung các yếu t tác đng đến tái cơ cu kinh tế đưc
trình bày trong sơ đ dưi đây.
Sơ đ1 khung tiếp cn vnghiên cu và đánh giá vtái cơ cu kinh tế
1
Tìm kiếm trên Google, trong 39 giây tìm đưc gn 4,5 triu “tái cơ cu kinh tế trên các báo, báo cáo và bài
viết có liên quan.
tai cơ cấu kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tai cơ cấu kinh tế - Người đăng: thanhtrungkhcnbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
tai cơ cấu kinh tế 9 10 870