Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 12 PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Được đăng lên bởi loptaphuanquangbinh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn I
LÞch sö ThÕ giíi
Liªn c¸c níc §«ng ¢u x©y dùng CNXH (tõ 1945 ®Õn n÷a ®Çu nh÷ng n¨m
70) nh÷ng thµnh tùu vµ ý nghÜa.
C©u 1: Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa héi
ë Liªn X« tõ n¨m 1945 ®Õn n÷a ®Çu nh÷ng n¨m 70.
* Hoµn c¶nh:
- Trong níc:
+ Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, uy tÝn chÝnh trÞ®Þa vÞ Liªn x« ®îc n©ng cao trªn
trêng quèc tÕ. Tuy nhiªn chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®· lµm cho nh©n d©n Liªn X« ph¶i g¸nh
chÞu nh÷ng hy sinh tæn thÊt hÕt søc to lín trong cuéc chiÕn tranh chèng chñ nghÜa ph¸t
xÝt.
+ H¬n 27 triÖu ngêi chÕt, 1.710 thµnh phè h¬n 70.000 lµng m¹c bÞ tiªu huû,
3.2000 nhµ m¸y, xÝ nghiÖp bÞ tµn ph¸; ®êi sèng nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n , thiÕu thèn.
- Bªn ngoµi:
+ C¸c níc ph¬ng T©y do cÇm ®Çu, tiÕn hµnh bao v©y kinh tÕ, ch¹y ®ua trang,
chuÈn bÞ chiÕn tranh tæng lùc nh»m tiªu diÖt Liªn X« vµ c¸c níc XHCN.
+ Phong trµo gi¶i phãng d©n téc ph¸t triÓn.
Trong bèi c¶nh ®ã, nh©n d©n Liªn võa ra søc x©y dùng l¹i ®Êt níc, cñng quèc
phßng, võa tÝch cùc gióp ®ì phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi .
* Thµnh tùu:
- VÒ kinh tÕ:
+ §Ó ®a ®Êt níc vît qua thêi k× khã kh¨n, nh©n d©n Liªn x« ®· khÈn tr¬ng
tiÕn hµnh c«ng cuéc hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh, x©y dùng l¹i ®Êt níc, hoµn
thµnh th¾ng lîi kÕ ho¹ch 5 n¨m kh«i phôc kinh tÕ (1946-1950) trong thêi gian 4
n¨m 3 th¸ng. N¨m 1950, tæng s¶n lîng c«ng nghiÖp t¨ng 72% so víi tríc chiÕn
tranh.
- Trong nh÷ng thËp 50, 60 n÷a ®Çu 70, Liªn cêng quèc c«ng nghiÖp thø
hai thÕ giíi (sau MÜ), gi÷a thËp 70 chiÕm gÇn 20% tæng s¶n lîng c«ng nghiÖp toµn thÕ
giíi. N¨m 1972 so víi n¨m 1922, s¶n lîng c«ng nghiÖp t¨ng 321 lÇn, thu nhËp quèc d©n
t¨ng 112 lÇn. §i ®Çu trong mét sè ngµnh c«ng nghiÖp míi: C«ng nghiÖp vò trô, c«ng nghiÖp
®iÖn nguyªn tö.
- KHKT: §¹t nhiÒu thµnh tùu rùc rì:
+ 1949: ChÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tö.
+ N¨m 1957, lµ níc ®Çu tiªn phãng thµnh c«ng vÖ tinh nh©n t¹o cña tr¸i ®Êt.
+ N¨m 1961 phãng con tµu trô ph¬ng §«ng ®a nhµ du hµnh trô Gagarin bay
vßng quanh tr¸i ®Êt, ®Çu nguyªn chinh phôc trô cña loµi ngêi, dÉn ®Çu thÕ giíi
chuyÕn bay dµi ngµy trong vò trô.
+ §øng ®Çu thÕ giíitr×nh ®é häc vÊn cña nh©n d©n víi gÇn 3/4 d©n tr×nh ®é
®¹i häc vµ trung häc, trªn 30 triÖu ngêi lµm viÖc trÝ ãc, c«ng nh©n chiÕm 1/2 sè ngêi lao ®éng
trong c¶ níc.
- VÒ qu©n sù:
§Çu thËp kû 70, b»ng viÖc ký kÕt c¸c hiÖp íc vÒ h¹n chÕ hÖ thèng tªn löa (ABM) vµ 1
sè biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ vò khÝ tiÕn c«ng chiÕn lîc (SALT -1, SALT- 2). Liªn X« ®· ®¹t ®-
îc thÕ c©n b»ng chiÕn lîc søc m¹nh qu©n nãi chung søc m¹nh lùc lîng h¹t nh©n
nãi riªng víi c¸c níc ph¬ng T©y.
* ý nghÜa cña nh÷ng thµnh tùu ®ã:
- Lµm ®¶o lén toµn bé chiÕn lîc toµn cÇu cña MÜ vµ ®ång minh cña MÜ.
- ThÓ hiÖn tÝnh u viÖt cña CNXH ë mäi lÜnh vùc: x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ, quèc
phßng, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n.
C©u 2: ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ trÝ quèccña Liªn sau chiÕn
tranh thÕ giíi thø hai (1945) nh thÕ nµo ? H·y nªu mét vµi dÉn chøng
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 12 PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 12 PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI - Người đăng: loptaphuanquangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 12 PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI 9 10 465