Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu CTXH với trẻ em

Được đăng lên bởi Trần Khánh Huy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
kém, các em thường dễ đau ốm vặt. Các em không
có nghề nghiệp cho tương lai do không có sức khoẻ,
không đươc học văn hoá, học nghề và cơ bản các em
Công tác xã hội vthường
ới trẻchết
emtrước
bị btuổi
ạotrưởng
lực trong
giatrẻđình
thành. Nếu
vị
thành niên bị HIV/AIDS do sử dụng ma tuý, mại dâm…
các em sẽ bị cộng
hội và thậm
cả gia
A. đồng, xã
PHẦN
MỞ chí
ĐẦU
đình kỳ thị, lên án. Bệnh tật, thiếu thốn, cô đơn, lo
sơ,tài
mặc cảm…. có thể nhanh chóng đẩy các em quay
I.Lý do chọn đề
lại với các tệ nạn xã hội ... Nhìn chung trẻ em bị
nhiễm
HIV/AIDS
bốixã
cảnh
không
có từ
Bạo lực gia đình
là một
hiệntrong
tượng
hộihiện
tồnnay
tạilàdai
dẳng
tương lai.

xưa đến nay ở mọi

quốc gia, mọi dân tộc, mọi vùng miền. Bạo lực gia đình là những hành vi mang tính
chất bạo lực được các thành viên trong gia đình dùng để giải quyết các vấn đề mâu
thuẫn, xung đột trong
Hành
lại hậu quả tiêu cực trong
     gia
Xemđình.
xét nguồn
gốcvigianày
đình,không
các emchỉ
bé bịđể
nhiễm
HIVcòn
đa phần
có những
cha mẹ cũng
bị nhiễm tâm
căn bệnh
này.dài cho người chịu bạo
thời điểm hiện tại mà
để lại
tổn thương
lý lâu
Cha mẹ các em thường nghèo khó, mất nguồn thu

lực. Đặc biệt, sự ảnhnhập
hưởng
của
lực
đình
đối
vớiVới
trẻnhững
em là rất nghiêm trọng.
và có
thểbạo
bị tan
vỡ,gia
hoặc
đã bị
chết.
Công tác xã hội
mộtcòn
chuyên
giúp
cá nhân,
nhóm hoặc cộng đồng
trẻlàđang
cha mẹ,ngành
sự mặcđể
cảm,
đauđỡ
buồn,
tủi
hayviệc
vô trách
nhiệm
bệnh
của năng
các emxã
đã hội của họ và tạo những
tăng cường hay khôinhục
phục
thực
hiệnvớicác
chức
khiến họ tránh, giảm liên hệ với các em. Hầu như họ

điều kiện thích hợp nhằm
đạt
các
và trẻ
emviện.
bị bạo lực gia đình cũng
phó thác
cácđược
em cho
cácmục
Trungtiêu
tâmđó
xã hội,
bệnh
chung, các gia đình có người bị ảnh hưởng bởi
là một đối tượng củaNhìn
công
tác xã hội.

HIV/AIDS khó đương đầu tốt với dư luận cộng đồng,
với mặc cảm bản thân, với bệnh tật và với kinh tế.
Bạo lực
gia đình và bạo lực gia đình đối với trẻ
Do đó các gia đình này thường khó lập đươc kế
Bạo lực gia đình .
hoạch đối phó với những gì sẽ xảy ra tếp theo.

II.
em.
1.
Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường
quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. GiaCác
đình
tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.(Luật
nghiên cứu của nước ngoài chỉ ra rằng: Quyền
connhưng
người của
trẻ em
ảnh đình
hưởngđang
bởi HIV/AIDS
hônnhângiađình2000)
hiện
naybịgia
có rất...
Công tác xã h i v i tr em b b o l c trong gia đình
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I.Lý do chọn đề tài
Bạo lực gia đình một hiện tượng hội tồn tại dai dẳng từ xưa đến nay mọi
quốc gia, mọi dân tộc, mọi vùng miền. Bạo lực gia đình những hành vi mang tính
chất bạo lực được các thành viên trong gia đình dùng để giải quyết các vấn đề mâu
thuẫn, xung đột trong gia đình. Hành vi này không chỉ để lại hậu quả tiêu cực trong
thời điểm hiện tại còn để lại những tổn thương tâm lâu dài cho người chịu bạo
lực. Đặc biệt, sự ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với trẻ em là rất nghiêm trọng.
Công tác xã hộimột chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng
tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng hội của họ tạo những
điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó và trẻ em bị bạo lực gia đình cũng
là một đối tượng của công tác xã hội.
II. Bạo lực gia đình và bạo lực gia đình đối với trẻ em.
1. Bạo lực gia đình .
Gia đình tế bào của hội, i nôi nuôi dưỡng con người, i trường
quan trọng hình thành giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng
bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì hội mới tốt, hội tốt thì gia đình càng tốt.(Luật
hônnhângiađình2000) nhưng hiện nay gia đình đang rất nhiều vấn đề đáng báo
động bạo lực gia đình cũng một vấn đề đang được cả hội quan tâm.
thể nói cách hiểu chung nhất về bạo lực gia đình những hành vi bạo lực xảy ra
trong phạm vi gia đình, đó sự xâm phạm ngược đãi về thân thể hay tinh thần,
tình cảm hay tình dục, kinh tế hay hội giữa các thành viên trong gia đình. Bạo lực
gia đình là sự lạm dụng quyền lực, một hành động sử dụng vũ lực nhằm hăm dọa hoặc
đánh đập một người thân trong gia đình để điều khiển hay kiểm soát người đó.
Nguy n Th Biên
K53 – Công tác xã h i Page


bienphapthuchanhctxhvoitree
mhiv

vinh ly <ly_vinh2006@yahoo.com.vn> 16:58 Ngày 12
tháng 10 năm 2009 !
"#$%&'()$*+'
()'&%&,-$́
-'./% 01')
").$2-'('3
*'1'(2$ 
4$$567896:;-'<

=!<$(&>?@$567896:;!
,<"$#&"A)$$((%(B&
$-&-,<.'
( -''C!,(! 
)D)!." EEE EEE*
4$$567 0"+"+$<*
567!,$, 
5$-<"+*$567.."+
F$F$ G"+/*"<$F$$./
1#/(B$"'</!*F$
".+HI @&'&.JK<L<01*
$567-2.L&&"+$
"+* !*#(-
'-,3*-2(!
$4*$567.
&&/L<43

!L<&5#M567FB$
(JA*4$$567896:;MB
-)A<F$.8C!*4$$
5673!B$"A=N*
5#1O6NPQ'R<
!-'SAF$TEETEET-'TEE+>
,*'&$"+-#&-&83
*4$$567896:;"+3!B$"
A-'<+-4
*4$'& G"8.!'1/-&*4$
"$$567896:;"9,,<.J
-'./$-.$*'&-'U,
4$"+D8./$-"B-'
A 
!*$567896:;VN4$('<W
!*4$$567896:;"+
!B$"A1/-/
:<*."FF$".
4$-!=3;4$
<$-&> &4$!
+<*$* N4$1$#<*$#(<
(-'"8;<! "$""+
4$3! 5(4$!
0.43$'4$
/ N4$!+"$-'5
/&)"8-+-4*<
 !*$5673!3-'
<C!A N4$"+(-'
F$".)-*"B&"$!
-'1&$+C!,
-4$ 0<&!4$-
X<$)<*4$ 
!&)4$*(3)0
<;;,3-'5$/
";4F$.4$
*-&(<*4$(B&$567896:;
$</!(,! ;&.
$4$1<+$-: N4$
.&/(<1."*
0-F0&-'"4$
!,$' !*-
')567896:;1"-1=$<J$31B$Y
4$"9A-'5$/"<
*Z() [/5!+(
"$:"$Y ..<.>&4$L<&
(3-/3A **4$
$567896:;+"/<&('.
(<
S4$+<*4$$
567<(.<$?U$F/'&
N<$?4$\.$#
5-'..<-@:A! 74
*<]<$?"8$:"$<
=<&-/$-/<4$A
!0"$()/-4$ 5(0
.4$!B$A/-/ 
*<*."$$
567896:;.(+-1(5
-$:"$"B-/5-'-!
:.<*'&.(5!
3+.-4*"9"&<C!4
N)<''<1^&&
<*4$"$$567896:;
+<.&!('L&&
""<
 ^&&81B/+-=&T>
T ^&&"+3-'.
+ K<-=<'-/6<$?
-'4"-/
*4$=&_>
` ^&&.C)><#-&F$".&
!-'"*=&T`>
a ^&&.C)>"+(&-'C!5
,(A=&Tb>
c ^&&!#"4-#&."
$!"B<*=&T>
b ^&&0'-'C!5C=&
T_-'+>
_ ^&&5"8F$".<&!/
<*."FF$".=&TE-'
T>!<+-*$
567896:"
7*.567896:;(.#
C)8 !'&./L<;( .
$<D&&<./$"8B
/- ^<"<,3$!
B$"AVF$"13&#
&.$*.'".F
<#&4;$'*1X
.$'.0*4$.567('MN"<MMN
!MM@$%1MMN>5.!#&M !6
C)8-"$]./
"8.!,-&567896:;-&/
<0 @:/6'&L<"d
-Z'-<,* 7/1=$
$"+!B$":$*.
567!'*0.X
-05-* @&'&('$3!
4$<$<-' "+A<&"
4$]*$3 
N,-$B&/*$
567$1e$+!B$1@
*.'":/.F';.!F
.
M!('.$<*'=$%$
$+$*/$*.' < > e<
*'&$5$$567
A<$?< !;4$<*-&'
(']<!$<<4< 
@&'&413!"+<"<*
-' N>".-('MG<
<<.'"$'
"$-*< M('--*.-
<M!$+$<$F*!"M=J.!
$+!$+B&$"*!$<''#&>
!8!('$-/-B-)A
5##&NB-)A
.4D8./
//-$:.!
4"$<?$'A(3
MN("&)*'&MMN("0
.MMN("*'&
$*MM0)Z4$M - -Y -'0#/
.-&4C)8<"B
f4("(B&$U4
!<+-*567896:;
!&)"(5.$&
#&."8<#(4<4$
$+&+('*567-'8!./
4"$,'-B$D<0 @&'&.
/#d4*4
./$$"*$""$,"&K
<$*+-$567896:;
MN"$#&("(B&MMgX$*hi53!C!
,MMN"$#&-/--0MM^"<
$*MMG<$?.-&M
@$567896:;!,
<"$#&"A)$$((%(B&$-&
-,<.'
( -''C!,(! 0,<
"$#&++$<1.
4./.'-
,-B$3-''":,<"9
(<<3!]&/8C!-'<
&/<0L< !.567
<"$#&#(8-*('.,@
<"9('$FA-#&<0<<
3:8-0$- 0
,<1567896:;."
F."+D8
/$-"B-'A,<1
$8L&!-/<0$'
<J!0Y
04$<-&"F
'505<*$-*4$
$!M!*$567)
05--*
('$"<1$"$"('"9.*&.$
-* !*.*"+
A<$?0"'J" =!/( <
$.-&"(
0<.*4$$567>
!&<.&8(]&)
-'F$".*.567$*
,U$4$?T<
*?4''&!.$
F$".*<&<$?, 5 
=B-)F$".567""L5
e]7#!j5NG>$$3<"*
M!&A&"A
*567*"+<,%"9]
1')$ !*$5671X<$?
(L<B$&*4$<
*,-2-) !
,$* !$+.)$&.
!-&"$<'&.!F$
". M
5/<&<<4
1@$567896:;.
/$4$<-'.4
<3< !%;"8
!5-'F/&.1(
!<3#5"8/1/<
-$1\1:"<.('$+-,@
F$". 
0/$5#-&56B$(J*
4$$567896:;#&((4
C)8<+-*4$$
567896:&#;"8.!(&
-&567896:;+"-'L*C!
.<F/'& 7/$
!<-'#C/
-&F/'&"9('$"$"8"A<(
'<-"$
^<-/C!,-$567896:;-'
B-),3B$"
A,,<$.$(#
$3+-('
4$567=..*4$
$567>0..8(-/5
$/ 0...-L<
'"B$(JA.."+
*$0 g'".('"8
*Z"8"A<&+-
$ 7*-5&F;<C)8-'B
/--$567896:;"
%(;/<B-)A
"7'1=4B
<*$567896:; -'"
!*$567"9F$".$BW
N"(5<,-&-#&'&
'(54< N$!
B$1@*4$.F."
-/L<.$1*$(
1@!B$A !40$..
&"70F$"."*+
$1!11@<
U(J1"9.3?
M[3,3M)@ - -Y!
.4<*513&$
*1('5
.B/+-1
(.$$#$<*8"8(&)
+-5"8' *
B-)A&.1-/<
*4$$567-& <*
F$.('+#* !8!/<&
<7/<$4,Z-';'
"-'&/<"$$',<.
4*L"(J< N
'U.$:D8UB0
N,/*F$".*
$567896:;<)!H+I
k!*"+-<*0'="+#>
k!*"+'1@./+$
"."$"*4$F$".+
k!*"+-<$?.F$".4$
('$.$<*
k@<*(#L"(J<*-'F$".
4<4$1"86<

ke-*!3$="+X> 
567FB$(JAA
<8C!*4$"$$
567896:;.()L<!-/&)&&&!
=4B<**
A."#<567*5
567('$F/.$\</
('.('/3A:('!L"
</3A N'.-5&,<$.
//-'+-1-4
"$."
$('X @&'&()
L<8C!!D8<4
<('$-//+&&3
,-/&&&&B<5A
-&F/'& N(3)$1(5,
%-&/567896:;-'
"$.,<&,!-'
--567896:; @6&'&()L<
!,0</3!"8,/
<0-':/('$-6<-&.
-'(<567
!'(/<$"
 e<4144l!44<C<(4m"(4n4
567896:;4-4C<1<496:;<C9"<V
j<oP:6!6pq(&V:44$4rrr
T 96:;-'L&&*4$"C96:;4("+
+ 5"-&M!*4$"$$567896:;-'
M96:;!((T$
e)-<!B"7?rr_V!/!(5-'&!

je;!; !(!G@
!; &!'7
!5C!)DeN5s5j5C
;+_`8TEEr8^@V!!
NEe5ptSu5E6N5Ce5v976F!9G
@(5V!81V53,
VVVVVEVVVVV


Phê duyt Kế hoch hành đng quc gia vì tr em b
nh hưởng bi HIV/AIDS đến năm 2010 và tm
nhìn đến năm 2020
ƯỚ


 !" #$%

&' $()$*
!#ườ
+,-./,012
3!4.5.67&
5*839ế
!3*&' $()
$*!#ườ
+,-./,012
:;3*$ưở*37ươ
< :=

j)1&/0!3'L+<-*
*4$"$$567896:;!F$TEE-'
($*!F$TETE-41
&!"<B&
 !*4$"$$567896:;<$
<>!*4$$567
>!*4$.&<$567
V!*4$$1+-'$?:+:$?!
-*(J1()L<!567896:;f
V!*4$"+-+$?:1@
$567f
V!*4$"-1=$<,&f
V!*4$B$31=f
V!*4$('<$<1B$1B$"-
1=$<,&f
V!*4$('3B<$<f
V!*4$(<<f
V!*4$$1&)Bf
V!*4$"+"$"Af"$
1=1@
T !($*!F$TETE
VB<5-'''A
-&"-/F$".*4$"$
$567896:; 
Ve<3TE VTETE' C!='3
(-'>&$3+()'
"-/F$".*4$"$$
567896:;
V[""$*4$"$$567896:;
F$".-#/C!5-1=
:60&$/"
A4L&/'"+<'
X-+$?<4$:B
8/:"+$4"$F$".
<&!f*4$$5671/L"(J
>&/.()L<!
567896:;
+ N$=C)=.!F$TEE
<>G=C)F"FC!51
-=F$"."<41=/"A
*4$"$$567896:;
N'C)!F$TEE/#aEw*4$"
$$567896:;C!51-=F$
"."<4/"A4L&/
'
>G=C)T*'1-=(!.
#(<-'B/+-*4$"
$$567896:;
N'C)!F$TEE
VEEw*4$$5671/L"(J
F$".&-#/f
VEEw=4$567 Z$<<
*4$1",$567'#
$/+567fEEw*""('
<'$?$567/$/
567<&"<' f
VaEw"$>F$".&
($567.(1-=<
>F$".&*4$
$567f
Vs#+Ew*4$"$$567896:;
#1-=F$".B$(J VA f
F$".3<*-'f-#-'
/$567f611@-'..
#fC!5-'F$".3"$1=
$($(5*4$(<,$($f
VaEw"$1=.+/B-)&!."
F-#*4$$567f
Vs#aEw*4$"$$567896:;
F$".<&!18<-'<*
f
VaEw"$1@*4$"$$
567896:;6.8/1-=18
](B&$567F$".*4$$567
>G=C)+"/!#C
1=F$".&-#*4$"
$$567896:;
N'C)!F$TEE
VaEw"$1@*4$"$$
567896:;"$F$".-'&*4$$
567#!-&]+
567896:;*4$
VaEw,A3(K-8"
-/F$".*4$"$$567896:;
#!-'12-&"-/
F$".*4$"$$567896:;f
VaEwL"(J*4$$5673
.$8(8*4$"$$
567896:;;$<,$()F$
".*4$"$$567896:;"$1-=
A-',A#C-&
1-=F$".-#-&/"A
/'-'L&*#1-=*
4$"$$567896:;
1>G=C)`3$A5(
"-/F$".*4$"$$
567896:;
N'C)!F$TEE
Vs#bEw'L"(J('$-/-*4$
(K-8&!1=-''3(< V 
-'A'#1-=*4$
"$$567896:;.!"-&18
](B&$567R5["-/F$".-'
1=*4$R5j]+$-,B&<
"&"$$1$%"$-'
-F"L&3$(5()L<f
Vs#aEw=&0"-)<
"$1=#C-&/
18](B&$567!"-&
L&&<*4$"$$567896:;f
Vs#aEw*4$"$$567896:;-'
F$".*4$"$$567896:;
Z-'B/+-C!5
1-=&!1=-'1-=A
>G=C)a"//+41d.$<
**4$"$$
567896:;
N'C)!F$TEE5'//+4
1d.$<**4$"$
$567896:;
` N3&!
<>)'"<'-F"L&
3$(5-'-F"12-&
"-/F$".*4$"$$567896:;
Vg'"."-<,,"&<<'$
-F"L&3$(5/'-&"
-/F$".*4$"$$567896:;f
Vg'"B&18-'<'-F"12
-&#1-=&!1=#A
*4$"$$567896:;f-&"8+
4<L<'-',A
-/#1-=A*4$"
$$567896:;-'F$".*4$
"$$567896:;f-&+Z-'B
/+-/+&!1=-',(
A+-*4$"$$567896:;f-&
3<.$8(84$
567
VSB&18-'<'-F"-&!&.
&!4<"$$/4</
(5>&*4$$567f
12(>F$".
&*4$$567-($
5673#fL&*F$".()=+-
*4$"$$567896:;
>!!(51-="-/F$".*4$
"$$567896:;
V!F8/1-=/.-&]
+(B&$567;$?"</"$
F$".&-#-&567896:;*4$
"$$567896:;
VN#6-'B1-=*
4$"$$567896:;-&F$".B$(J V
Af-&F$".3<*f-&
-#-'/$567f-&611@-'
..#f-&5-'F$".3"$
1=$($(5*4$(<,$($

VN#6.$<-/8/L&
*&.&!4<"$$/4<
/(5>&*4$
$567L&*F$".()=+-*4$
"$$567896:;
VN#-'.$<-/8/1-=18
]>F$".&*4$$
567$"$1@*4$
VN#!-&F$".*4$"
$$567896:;<*-'
&!$0B$13&&"$
"A
>N#C!-&"-/F$".
*4$"$$567896:;
VN#C!('$
L"(J*4$"$$567896:;
C)('$-/8C!-*4$$567
-'*4$.&<$567
VSB&18!F,!C-&
1-=/"A.()L<!*4$
"$$567896:;
1>SB&18$A5(.*4$
"$$567896:;F$".*4$
"$$567896:;C!5-1
-=A-'<$<3]
+567896:;
VSB&18'(/B<!+
.()L<-&"8(B&&&567/18
]+Z-'B/+-L&&*
4$-'/$A+-*4$"
$$567896:;
V15#<'#1-=.
()L<"(1-&
+Z-'B/+-L&&*4$-'
/$A+-*4$"$$
567896:;
VSB&18'(/1=3.<-&]
+567896:;"<4"""C!'
/.(-'*"13&<
/+1=L+1B
V!3&/$567<$<$
"+3-&]+567896:;*4$
1'x!e1=-'@'3R< V
!-'SA,
>5'//+C.$<
**4$"$$567896:;
V5'/'"+41d.$<
**4$"$$567896:;
V!,5#-)('$
"-/F$".*4$"$$
567896:;<'x!e1=-'@'3R<
 V! -'SA-/"-1=
=41d.$<**4$
"$$567896:;
a N"8/
<>e"-&A
V!F"8(A3<#&@""8
'3<#/L&&+-18
]F$".-#*4$"$
$567896:;
VN'x!e1=-'@'3R< V
!-'SA-''()L<.
/$,-'.1-=A
*4$"$$567896:;
V0&!/,B$
567-'<*<$567<$<3
18]F$".-#*4$.&
<$567f318]F$".
&-#*4$$567
V!F-'63+Z
B/+-+-*4$"$$
567896:;-'F$".*4$"$
$567896:;4R5j]+$-,
B&<"&"$$1$%"$

VB<!-&(5/"
C-&1-=*4$"$$567896:;
F$".*4$"$$567896:;
-)',
A-'B<3(K-8"
-/F$".-'1=*4$
>e"-&75
V)B&18-'<'L&*7
512C)>1-=!&!
,"1-=<.-'1-=#(
<-&];<F$".&*4$
"$$567896:;-'F$".*4$
"$$567896:;
VSB&1812-'B<F(8<
'#1-=,A-&5!
-'(<*4$"$$
567896:;
VN#<!!&!'x!
e1=-'@'3R< V! -'SA
.8/41-=6-#
&&18]F$".&*
4$"$$567896:;-'F$
".*4$"$$567896:;
>e"B<F(8L"(J
VB<F(8&)$<4
#1-=A-/18]F$
".&-#*4$"$$
567896:;-'F$".*4$"$
$567896:;
V0.$<-'#(1-=18
]F$".&-#*4$"
$$567896:;-'F$".*4$
"$$567896:;
VN"//+514(/-&1-=18
]F$".&-#*4$"
$$567896:;-'F$".*4$
"$$567896:;
1>e"-&&(8
0/8/0!3'!F$
TEE&;-+=B"
B"<-+-/
L+!-+&-'-+
>f(:8]
+567896:;N*$=C)L+
<]+$"+/A/1&
.$-'567896:;<3TEEc VTEEf +/
18B"'F$<[
L<!.()L<-'<
4L&/'
!,8/
 [R<V!-'SA*+
-[0!3-'@([!'/[x
!['.()L<-'C&<B1B
''+8!,
.<8/0!3'f&+
+12.$<*8/0!
3'f""$1-=-&,(
A*4$"$$567896:;f,
*8/0!3'
!N/LJ666
F$TEEfB&180!3'L+<-*
*4$"$$567896:;<3TE V
TETE*!N/LJ67F$
TEE
T [0!3-'@(*+-[
R<V!-'SA(3
<0!3'-3<
*L+!()L<!
]+567896:;
+ [!'/*+-[R<V
!-'SA12-'.$<
['.()L<-'<"-1=
/.8/0!3'

` [x!*+-[R<V
!-'SA.<1-&
F$"."**4$"$$
567896:;f(-/8/1.
()L<!F$"."**4$"
$$567896:;<0!3'!
F$TEE--/8/:8]+
567896:;N*$=C)L+<
]+$"+/A/1&
.$-'567896:;<3TEEcVTEE
a [e1=-'@'3*+-[
R<V!-'SA.<
1-&1=.()L<!*4$"
$$567896:;<0!3'
c C&<B1B''+8
!,.<8/0!3
'3<f,*8
/0!3'-[R<V!
-'SA.!N/
5/(8-'/$'
 ^&!'&./(8'.;'&Ta
bF$TEEr
T N[$!$L<<[!
$L<N/NC&<
B1B''+8!
/$'^&!'& 8
ƯỚ
ƯỚ
=@AJ>
ươ
 !"#$%&#'(#)*#ế
++%%*#,-%ế./$'(#0
%1ướ200&3+4ư%*
#5%*#3%)+2(#%ượ6
%51ướ7#68+(20&
)+7#ượưở5&)+-93#-
%75'ơ%:'(%0+0&*%#
/$5*%#%7%'&11;<20
%=1+%#ơ#ượ%0+01(15>ế7
%'(68ế%#&'#2?60#ế
,540*,1ế%*#/%
+*+'('#2?60#ế%ươ
200:+@
!83*4$"$$567896:;$7/
<$5'F$<."T/=4
$<< !4+)G(/$567
.$=4$<<('E+rwVE`Tw -5&
D$6F$.''=4$<<
$567 !4!L")G(/(B&
$;$?"<37/<$-'"+Ew
V`Ew=!$?A$567&
9g7>-5&D"+(*""
$567'F$."`EEVcEE4$ :8
!F$TEE<."+aE rbE
$567*$6F$.)$
";TE EEE!+E EEE$
$=Ea> -5&**$567-'"
$$567896:;:/('G(/*$567
<$"9-2C!=F4
F$ ["1B&./"+-&"+
*4$"$$567=14(/5
5!T8TEEb> .$1,;+
(;+D*4$$567+ __
=;T a+c?c E>O96:;=T8TEEb>;+D!P
"$=$*.&<$
567>T_+ ccb[R@![S5TEE+!*$VN"<
<$?VG$?VG<`+ EEETaw`+w
+`w[R@![S5TEEb Tbc EEE!,=+)
TEEb!*$1567c_ _b`=;+c craV+_ abE>
O96:;=T8TEEb>!*+c EEE[
R@![S5TEEb!*"-1=$<,&` c`EVT TEE[
R@![S5[["A)TEE`
!*<$<-'3$<1B$a EEEV
TE EEEyNpTEEc!*"+B$"
`aba[R@![S5TEEb!*b EEE
[R@![S5854TEE+!*5:18
1=3!'+5N/G-'5'>+EE `E
!,=+)TEE`N-'&!
G('(B<"FC!51
-="H.R57/<$#$"$
-4%-/"-/-'6*4$1,
."4*"$$567 !&
)8!#&#&*"+'&-'
4F$".$(;
4&".-':.F-/
C!5-1=-'13&&F$".&!
F$".-'&567$/-'"
#A 7/!D"$5-'"8"A-*
Z-'B/+-A"$&+
$(#-&/
3567<$*B&(3/('"$
.0..C!5-1-= 0!3,
.-&"*"""-')A<<
4C!5$-&1-="*"
""B/-4$)3$-&
)3!-&(8('$"$6(8'&
N1-=/$-'-#567B/-
*-')(</.$3
$"+''+!$*'&'
*(1=)L&$)
'L+ @&(",J('"$"D"
$5<!L"/$-'B&U/(''
"/-/,>&*-')-'
<)/$567 5<('3<1
-=A/<"H.!'"C!5
1-="L&!*7/<$."F
#&1-=A*4$"
$$567-'4F$". !&)
.$"+/1-=!&!+-"*
<**:('<.:("4$
(3-'1=)1/ N6B$(J
&)"B*4$-'*-')'$
8/)L&$#< N</
(.)$"8'3C)/+.-'
1=)L&$ [<('"$"8Z-'B
/+-('$&!+/12!'
!)!"8Z-'B/+-(''"
(#+-6(8]+-'"$.
"$<567896:;A ;8Z-'
B/+-+-*4$"$$
567$7/<$,!$"-';
4#1-=
Kết nối để chat trên blog hoặc bất kỳ trang web cá
nhân nào!
IJKLKM3N.OPQMR-
RJ
SIQTUVWXYZK[[[[\]^_`a^bcMd`P^`^_
eef_bghhM_e`^d`iK^`jZkZlMaZ
huchanhCTXHvoitreem.doc
_fY
tài liệu CTXH với trẻ em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu CTXH với trẻ em - Người đăng: Trần Khánh Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
tài liệu CTXH với trẻ em 9 10 561