Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu dân tộc học

Được đăng lên bởi toiyeuvietnam
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2145 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DAÂN TOÄC HOÏC
Caâu 1: Nhieäm vuï n/c cuûa daân toäc hoïc.
Daân toäc hoïc laø nghieân cöùu thaønh phaàn toäc ngöôøi cuûa daân trong 1 nöôùc vaø treân toaøn
theá giôùi. Ñaây laø nhieäm vuï haøng ñaàu mang tính thôøi söï cuûa ngaønh daân toäc hoïc. Qua ñoù thoáng
I ñöôïc nhöõng tieâu chuaån ñeå xminh daân toäc, caùc caáp ñ cuûa coäng ñoàng toäc ngöôøi, nhoùm ñòa
phöông toäc ngöôøi- NN, coäng ñoàng NN, VAÊN HOAÙ coäng ñoàng toäc ngöôøi thaân thuoäc. Trong
thöïc teá vñeà xminh raát phöùc taïp I laø ôû nhöõng vñeà quoác gia ña daân toäc vaø ôû nhöõng vuøng toäc
ngöôøi ôû ranh giôùi caùc quoác gia khaùc nhau.
-N/c LÒCH SÖÛ toäc ngöôøi v LÒCH SÖÛ truù cuûa caùc toäc ngöôøi LÒCH SÖÛ toäc ngöôøi bao giôø
cuõng gaén lieàn vôùi LÒCH SÖÛ KT-X HOÄI, LÒCH SÖÛ 9 trò trong 1 quoác gia, LÒCH SÖÛ VAÊN
HOAÙ daân toäc. LÒCH SÖÛ toäc ngöôøi hieåu theo nghóa roäng bao goàm caû quaù trình hình thaønh toäc
ngöôøi (nguoàn goác daân toäc söï phaùt trieãn vaø bieán ñoåi cuûa toäc ngöôøi yöø xöa ñeán nay). LÒCH SÖÛ
cö truù cuûa caùc toäc ngöôøi nôi sinh soáng, nôi cuûa toäc ngöôøi naøy laø ôû ñaâu.
-Vieäc n/c VAÊN HOAÙ vaø VAÊN HOAÙ toäc ngöôøi laø 1 trong nhöõng vñeà qtroïng veà maët lyù
luaän cuõng nhö thöïc tieån. Daân toäc hoïc Maùcxit coâng nhaän moãi daân toäc duø ña shay thieåu soá,
duø phaùt trieãn hay chaäm tieán ñeàu c nhöõng yeáu t VAÊN HOAÙ ñoäc ñaùo cuûa mình vaø ñeàu
ñoùng goùp chung vaøo VAÊN HOAÙ nhaân loaïi. Trong vieäc n/c VAÊN HOcaùc daân toäc caùc nhaø
daân toäc hoïc qtaâm nhieàu I ñeán VAÊN HOAÙ truyeàn thoáng vaø söï bieán ñoåi cuûa noù trong XAÕ HOÄI
hieän ñaïi. VAÊN HOAÙ truyeàn thoáng l do 9 daân toäc ñoù taïo ra v toàn taïi töø ñôøi naøy sang ñôøi
khaùc. Daân toäc hoïc coøn n/c trong caùc lónh vöïc VAÊN HOAÙ VC vaø VAÊN HOAÙ tinh thaàn, nhöõng
y/toá rieâng v nhöõng y/toá chung, caùi phoå bieán vaø caùi ñaëc thuø, caùi daân toäc vaø caùi qteá, ñeå XD
neàn VAÊN HOAÙ VN ñaäm ñaø baûn saéc DT, muoân saéc ngaøn höông.
-Trong nhöõng nvuï cuûa ngaønh DTH noåi leân haøng ñaàu laø veäc n/c quaù trình ñang dieãn ra
hieän nay ôû caùc daân toäc,vñeà qheä giöõa caùc toäc ngöôøi trong 1 quoác gia vaø giöõa caùc quoác gia vôùi
nhau, caùc khuynh höôùng phaùt trieãn toäc ngöôøi treân TG hieän nay. Töø thaäp nieân 2khoâng cuûa
TK naøy trong vaán ñeà DT treân theá giôùi laïi thöùc daäy 1 hieän töôïng hoài sinh DT. Phong traøo giaûi
phoùng daân toäc ñaõ phaù xieàng xích cho nhieàu nöôùc, nhieàu daân toäc treân TG thoaùt khoûi aùch thöïc
daân ñ quoác. Xong vieäc xung ñoät tranh chaáp giöõa caùc daân toäc trong 1 quoác gia, hay giöõa
nhöõng daân toäc cuûa nhöõng quoác gia laùng gieàng ngaøy caøng taêng v quyeát lieät. Dieãn bieán naøy
do nhieàu nguyeân nhaân, trong ñoù coù söï can thieäp cuûa caùc nöôùc ñeá quoác. Maët khaùc coù nguyeân
nhaân beân trong l vieäc xöû lyù o ñuùng mqh giöõa caùc daân toäc, khoâng thaáy tính böùc thieát cuûa
vñeà daân toäc trong thôøi ñaïi ngaøy nay. theá vieäc n/c vñeà daân toäc, mqh daân toäc vaø vieäc phaùt
trieãn toäc ngöôøi trong töøng quoác gia, töøng KV vaø treân toaøn TG laø 1 nvuï naëng neà cuûa daân toäc
hoïc.
-Moät trong nhöõng nvuï qtroïng cuûa daân toäc hoïc l nghieân cöùu cao ñoä coâng xaõ nguyeân
vaø nhöõng hình thaùi KT-XAÕ HOÄI tröùôc kia trong caùc daân toäc hieän nay. Vieäc n/c cao ñcoâng
xaõ ng.thuûy giuùp chuùng ta khoâi phuïc laïi 1 giai ñoaïn xa xöa cuûa LÒCH SÖÛ nhaân loaïi, giuùp
chuùng ta hieåu bieát 1 caùch ñuùng ñaén qui luaät phaùt trieãn cuûa X HOÄI loaøi ngöôøi vaø nhöõng
hieän töôïng cuûa ñôøi soáng nhaân loaïi baét nguoàn töø thôøi coå xöa. daân toäc hoïc döïa treân söï n/c taøn
dö nguyeân thuyû coøn giöõ laïi ôû caùc DT chaäm tieán ôû Uùc, Phi, chaâu Ñaïi Döông ñeå khoâi phuïc laïi
1
tài liệu dân tộc học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu dân tộc học - Người đăng: toiyeuvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
tài liệu dân tộc học 9 10 268