Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu đường lối chính trị đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi Ng Thanh Thảo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI:
CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI?
NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC? NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG
NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY?

1. Lời mở đầu:
Cách mạng tháng 8-1945 giành được thắng lợi,nhà nước việt nam dân chủ
cộng hòa ra đời,nước ta đã định hướng đi theo con đường XHCN .Để xây
dựng một đất nước vững mạnh và phát triển,việc xây dựng hệ thống chính
trị là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.Nhận biết được điều này,nhà nước
ta sau khi ra đời đã bắt tay vào xây dựng hệ thống chính trị và không
ngừng cải tiến cho đến nay.
Trong khi đó, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động "diễn
biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tăng cường hoạt
động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa
Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.
Mục đích nghiên cứu
-Hiểu rõ về đường lối cách mạng của đảng ta
-Nghiên cứu đề tài để nắm rõ đường lối xây dựng hệ thống chính trị của
đảng,nắm bắt được cách xây dựng hệ thống chính trị của đảng ta trong
thời đại mới
-Vận dụng những hiểu biết về việc nghiên cứu đề tài để góp phần xây
dựng hệ thống chính trị,tránh bị kẻ xấu kích động và lôi kéo.

** Những thành tựu mà đảng đã đạt được?
1. Đảng ta đã xác định rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất của Đảng: Tiếp tục khẳng
định Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân như các đại hội trước,
Đại hội X đã bổ sung Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội tiên phong
của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ
sung, phát triển năm 2011) đã xác định, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền
phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
2. Quy định rõ hơn vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng: Đảng Cộng
sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống
đó.
Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của
nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình;

tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây
dựng Đảng.
Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động
trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Xác định rõ hơn yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng cầm quyền trong điều kiện mới,
phải không ngừng hoàn thiện nhận thức về chủ nghĩa xã hội và co...
CÂU HỎI:
CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI?
NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC? NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG
NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY?
1. Lời mở đầu:
Cách mạng tháng 8-1945 giành được thắng lợi,nhà nước việt nam dân chủ
cộng hòa ra đời,nước ta đã định hướng đi theo con đường XHCN .Để xây
dựng một đất nước vững mạnh và phát triển,việc xây dựng hệ thống chính
trị là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.Nhận biết được điều này,nhà nước
ta sau khi ra đời đã bắt tay vào xây dựng hệ thống chính trị và không
ngừng cải tiến cho đến nay.
Trong khi đó, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động "diễn
biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tăng cường hoạt
động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa
Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.
Mục đích nghiên cứu
-Hiểu rõ về đường lối cách mạng của đảng ta
-Nghiên cứu đề tài để nắm rõ đường lối xây dựng hệ thống chính trị của
đảng,nắm bắt được cách xây dựng hệ thống chính trị của đảng ta trong
thời đại mới
-Vận dụng những hiểu biết về việc nghiên cứu đề tài để góp phần xây
dựng hệ thống chính trị,tránh bị kẻ xấu kích động và lôi kéo.
** Những thành tựu mà đảng đã đạt được?
1. Đảng ta đã xác định rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất của Đảng: Tiếp tục khẳng
định Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân như các đại hội trước,
Đại hội X đã bổ sung Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội tiên phong
của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ
sung, phát triển năm 2011) đã xác định, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền
phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
2. Quy định rõ hơn vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng: Đảng Cộng
sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống
đó.
Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của
nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định ca mình;
tài liệu đường lối chính trị đảng cộng sản việt nam - Trang 2
tài liệu đường lối chính trị đảng cộng sản việt nam - Người đăng: Ng Thanh Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tài liệu đường lối chính trị đảng cộng sản việt nam 9 10 34