Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn học tập Khoa Học Giao Tiếp

Được đăng lên bởi lich-pham
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 9347 lần   |   Lượt tải: 21 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

KHOA HỌC GIAO TIẾP

Th.S NGUYỄN NGỌC LÂM
Biên soạn 
 
 

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
KHOA HỌC GIAO TIẾP
Biên soạn: Th.S NGUYỄN NGỌC LÂM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2

Mục Lục
Mục Lục ................................................................................................ 3
BÀI GIỚI THIỆU ............................................................................... 17
U

1. VỊ TRÍ MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: ... 17
2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC: ................................................... 17
3. NỘI DUNG KHÁI QUÁT CỦA MÔN HỌC: ........................... 18
1. Giao tiếp và truyền thông; ....................................................... 18
2. Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động đến hành vi .............. 18
3. Các nhu cầu cơ bản của con người; ........................................ 18
4. Khái niệm bản thân ................................................................. 18
5. Giao tiếp không lời ................................................................. 18
6. Giao tiếp có lời ....................................................................... 18
7. Các kỹ năng trong giao tiếp .................................................... 18
8. Tâm lý nhóm ........................................................................... 18
9. Lãnh đạo và các phong cách lãnh đạo. ................................... 18
4. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP: ..................................................... 19
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................... 20
BÀI 1 ................................................................................................... 22

3

GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG .................................................. 22
1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT: ....................................................... 22
2. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT SAU KHI HỌC XONG BÀI 1: ........... 22
3. HƯỚNG DẪN HỌC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÀI 1 .......... 22
NỘI DUNG BÀI HỌC 1 ................................................................. 23
1.1. Khái niệm giao tiếp: ............................................................. 23
1.2. Khái niệm truyền thông: ...................................................... 25
1.3. Tiến trình truyền thông: ....................................................... 25
1.4. Kênh truyền thông:............................................................... 27
1.5. Phong cách giao tiếp: ..........................................................
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
M
M
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
Th.S NGUYN NGC LÂM
Biên son
KHOA HC GIAO TIP
1
Tài liệu hướng dẫn học tập Khoa Học Giao Tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn học tập Khoa Học Giao Tiếp - Người đăng: lich-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn học tập Khoa Học Giao Tiếp 9 10 99