Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước

Được đăng lên bởi mjnsanspkt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước
Giáo viên: ThS. Lê Việt Tuấn

BÀI 4: CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Mục đích: tìm hiểu những phương diện, mặt hoạt động cơ bản của nhà nước; hình
thức, phương pháp thực hiện chức năng nhà nước cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến
việc thực hiện chức năng nhà nước.
- Yêu cầu: người học cần nắm được
+ Khái niệm và các mối quan hệ của chức năng của nhà nước.
+ Sự phát triển chức năng của nhà nước qua các kiểu nhà nước trong lịch sử.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận về Nhà nước và Pháp luật, NXB CAND, Hà Nội
2004.
- Khoa Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội, NXB ĐHQGHN, Giáo trình Lý luận chung về Nhà
nước và Pháp luật, Hà Nội 2005.
- Về vai trò và chức năng của nhà nước, Nguyễn Thị Hồi, Tạp chí NN&PL, số 11/2004.
- Chức năng xã hội của nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Lê
Thu Hằng, Tạp chí Luật học, số 1/2001.

3. ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG
3.1. KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC
- Khái niệm chức năng: là phương diện, hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ;
- Khái niệm chức năng của nhà nước:
+ Là những phương hướng, phương diện hoặc mặt hoạt động cơ bản của nhà nước
nhằm thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nhà nước;
+ Là hoạt động nhà nước cơ bản nhất, mang tính thường xuyên liên tục, ổn định tương
đối, xuất phát từ bản chất, cơ sở kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chiến lực, mục tiêu cơ
bản của nhà nước và có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nhà
nước.
- Phân biệt các khái niệm gần với chức năng của nhà nước:
+ Với hoạt động của nhà nước.
+ Với nhiệm vụ (chiến lược) của nhà nước.
+ Với chức năng của cơ quan nhà nước.


1

Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước
Giáo viên: ThS. Lê Việt Tuấn

3.2. CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC
- Với nhiệm vụ (chiến lược) của nhà nước:
+ Nhiệm vụ là cơ sở để xác định nội dung, hình thức, số lượng, phương pháp thực
hiện chức năng của nhà nước;
+ Chức năng của nhà nước là phương thức để thực hiện nhiệm vụ của nhà nước.
- Với bản chất của nhà nước, cơ sở kinh tế - xã hội:
+ Bản chất nhà nước sẽ quyết định chức năng của nhà nước;
+ Chức năng của nhà nước sẽ thể hiện bản bản chất của nhà nước đó.
+ Tác động tích cực, hoặc tiêu cực đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội.
3.3. TÍNH KHÁCH QUAN VÀ CHỦ QUAN CỦA CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC
- Tính khách quan của chức năng nhà nước:
+ Chức năng nhà nước được hình thành một cách khách quan dưới tác động chủ đạo
của nhiệm vụ nhà nước, sự quyết định của bản chất nhà nước và điều kiện ...
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước
Giáo viên: ThS. Lê Việt Tuấn
WWW.LVTLAW.COM
1
BÀI 4: CHC NĂNG NHÀ NƯC
1. MC ĐÍCH, YÊU CU
- Mc đích: tìm hiu nhng phương din, mt hot động cơ bn ca nhà nưc; nh
thc, phương pháp thc hin chc năng nhà nưc cũng như các yếu tnh hưng đến
vic thc hin chc năng nhà nưc.
- Yêu cu: ngưi học cần nắm được
+ Khái niệm và các mối quan h của chức năng của nhà nước.
+ Sự phát triển chức năng của nhà nước qua các kiểu nhà nưc trong lch s.
2. I LIU THAM KHẢO
- ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Lý lun v Nhà nưc và Pháp lut, NXB CAND, Hà Ni
2004.
- Khoa Lut ĐH Quốc gia Hà Nội, NXB ĐHQGHN, Giáo trình Lý lun chung v Nhà
nưc và Pháp luật, Hà Ni 2005.
- V vai trò và chc năng của nhà nưc, Nguyn Th Hi, Tp chí NN&PL, s 11/2004.
- Chc năng xã hi ca nhà nưc ta trong nn kinh tế th trưng đnh hưng XHCN, Lê
Thu Hng, Tạp chí Lut hc, s 1/2001.
3. Đ CƯƠNG NI DUNG
3.1. KI NIỆM CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC
- Khái nim chc năng: là phương din, hot đng nhm thc hin nhim v;
- Khái niệm chức năng của nhà nưc:
+ Là những phương ng, phương din hoc mt hot đng cơ bn
ca nhà nưc
nhm thc hiệnc nhiệm vụ cơ bn của nhà nưc;
+ Là hot đng nhà nưc
cơ bn nht, mang tính thưng xuyên liên tc, ổn đnh tương
đi, xut phát t bn cht, cơ s kinh tế - xã hi, nhim v chiến lc, mc tiêu cơ
bn ca nhà nưc và có ý nghĩa quyết đnh đến s tn ti và phát trin ca nhà
nưc.
- Phân bit các khái nim gần với chc năng ca nhà nưc:
+ Vi hot đng ca nhà nưc.
+ Với nhiệm vụ (chiếnợc) của nhà nước.
+ Với chc năng ca cơ quan nhà nưc.
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước - Người đăng: mjnsanspkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước 9 10 199